Uchwała Nr LI/352/10
Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
z dnia 24 lutego 2010 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa – Zdrój

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 147, poz. 1591 ze zm.), art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych ( Dz. U. Nr 167 poz. 1399 ze zm.), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XLVII/324/2009 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa – Zdrój , wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:
„ 1. W celu zapewnienia prawidłowej działalności lecznictwa uzdrowiskowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego uzdrowiska i regionu Kudowy – Zdroju określa się szczegółowe czynności zabronione w strefach ochronnych:
1) strefie „ A” ochrony uzdrowiskowej:
a) w zakresie wymagań sanitarnych:
- palenie ognisk oraz wzniecanie otwartego ognia
- trzymanie zwierząt gospodarskich, hodowla pszczół i gołębi,
- dokonywanie zmiany sposobu zagospodarowania terenu powodującej zmianę wskaźnika terenów zielonych na obszarze objętym tą zmianą bez uzgodnienia z Burmistrzem Miasta Kudowy-Zdroju – uzgodnienia dokonuje się na podstawie dostarczonych przez inwestora materiałów, w miarę możliwości zawierających plan zagospodarowania terenu sporządzony  na mapie sytuacyjno-wysokościowej, bilans terenu objętego zmianą wraz z zestawieniem powierzchni: zabudowy, dojść i dojazdów oraz powierzchni terenu zielonego z obliczonym udziałem procentowym tych powierzchni w stosunku do powierzchni terenu objętego zmianą; w przypadku braku załącznika mapowego należy dołączyć opis dokonywanej zmiany oraz podać powierzchnię terenu zielonego, który ulegnie przekształceniu na powierzchnię zabudowaną lub powierzchnię dojść oraz dojazdów,

b) w zakresie ochrony przed hałasem:
-prowadzenie działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 22.00 – 6.00, dopuszcza się działalność określoną w Uchwale Nr XXII/147/08 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 9 kwietnia 2008r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta Kudowy – Zdroju,
- trzymanie na posesjach psów podwórzowych

c) w zakresie estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych :
- wykonanie na granicy z terenem publicznym ogrodzeń pełnych, ogrodzeń o wysokości powyżej 150 cm oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
- zastosowanie jako pokrycia dachowego połaci spadzistych: papy, blachy tłoczonej, blachy trapezowej, dachówki ceramicznej z połyskiem,
- lokalizowanie blaszanych kiosków handlowych
- lokalizowanie garaży blaszanych oraz wolnostojących komórek gospodarczych
- umieszczanie na posesjach oraz na elewacjach budynków szyldów oraz reklam o powierzchni większej niż 4 m2.
- wykonywanie robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę, związanych z wzniesieniem nowego obiektu lub powodujących zmianę wyglądu elewacji obiektu istniejącego, w tym wymiana okien w budynkach – bez uzgodnienia dokumentacji projektowej  z Burmistrzem Miasta Kudowy-Zdroju, uzgodnienia dokonuje się na podstawie dostarczonej przez inwestora dokumentacji, przedstawiającej projektowany obiekt w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu (widoki, elewacje),

d) w zakresie handlu obnośnego i obwoźnego
- urządzanie lub ustawianie stoisk usługowych, handlowych, gastronomicznych, informacyjnych, promocyjnych, ogródków letnich i innych obiektów lub urządzeń o podobnej funkcji poza miejscami wyznaczonymi lub uzgodnionymi z Burmistrzem Miasta Kudowy – Zdroju,
- urządzanie lub ustawianie stoisk usługowych, handlowych, gastronomicznych, informacyjnych, promocyjnych, ogródków letnich i innych obiektów lub urządzeń o podobnej funkcji na terenie strefy „A” bez uzgodnienia ich wyglądu i gabarytów z Burmistrzem Miasta Kudowy-Zdroju – uzgodnienia dokonuje się na podstawie dostarczonych przez inwestora materiałów, przedstawiających wielkość, wystrój, formę, kolorystykę i inne elementy charakterystyczne,

e) w zakresie komunikacji kołowej:
- parkowanie autokarów, pojazdów ciężarowych oraz dostawczych o masie całkowitej przekraczającej 3,5t  poza wyznaczonymi miejscami.

2) strefie „ B” ochrony uzdrowiskowej:
a) w zakresie wymagań sanitarnych:
- palenie ognisk oraz wzniecanie otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100 m od granicy strefy „A”
- trzymanie zwierząt gospodarskich, hodowla pszczół i gołębi w odległości mniejszej niż 250 m od zabudowań znajdujących się w strefie „A”
- dokonywanie zmiany sposobu zagospodarowania terenu powodującej zmianę wskaźnika terenów zielonych na obszarze objętym tą zmianą bez uzgodnienia z Burmistrzem Miasta Kudowy-Zdroju – uzgodnienia dokonuje się na podstawie dostarczonych przez inwestora materiałów, w miarę możliwości zawierających plan zagospodarowania terenu sporządzony  na mapie sytuacyjno-wysokościowej, bilans terenu objętego zmianą wraz z zestawieniem powierzchni: zabudowy, dojść i dojazdów oraz powierzchni terenu zielonego z obliczonym udziałem procentowym tych powierzchni w stosunku do powierzchni terenu objętego zmianą; w przypadku braku załącznika mapowego należy dołączyć opis dokonywanej zmiany oraz podać powierzchnię terenu zielonego, który ulegnie przekształceniu na powierzchnię zabudowaną lub powierzchnię dojść oraz dojazdów,

b) w zakresie ochrony przed hałasem:
- prowadzenie w odległości mniejszej niż 250 m od zabudowań znajdujących się w strefie „A” działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 22.00 – 6.00, dopuszcza się działalność określoną w Uchwale Nr XXII/147/08 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 9 kwietnia 2008r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta Kudowy – Zdroju,

c)  w zakresie estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych:
 - wykonanie na granicy z terenem publicznym ogrodzeń pełnych, ogrodzeń o wysokości powyżej 150 cm oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
- zastosowanie jako pokrycia dachowego połaci spadzistych na obiektach znajdujących się w obszarze objętym ochroną konserwatorską, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego : papy, blachy tłoczonej, blachy trapezowej, dachówki ceramicznej z połyskiem; w szczególnych przypadkach dopuszcza się, po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zastosowanie blachy dachówkowej lub gontu bitumicznego,
- lokalizowanie blaszanych kiosków handlowych
- lokalizowanie na obszarze zabudowanym oraz na obszarze objętym ochroną konserwatorską, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  garaży blaszanych oraz wolnostojących komórek gospodarczych
- umieszczanie na posesjach oraz na elewacjach budynków, w odległości mniejszej niż 250 m od granicy strefy „ A” ,  szyldów oraz reklam o powierzchni większej niż 4 m2.
- wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę, związanych z wzniesieniem nowego obiektu lub powodujących zmianę wyglądu elewacji obiektu istniejącego, w tym wymiana okien w budynkach – bez uzgodnienia dokumentacji projektowej  z Burmistrzem Miasta Kudowy-Zdroju, uzgodnienia dokonuje się na podstawie dostarczonej przez inwestora dokumentacji, przedstawiającej projektowany obiekt w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu (widoki, elewacje),

d) w zakresie komunikacji kołowej:
- parkowanie autokarów, pojazdów ciężarowych oraz dostawczych o masie całkowitej przekraczającej 3,5t  poza wyznaczonymi miejscami.


3) strefie „C” ochrony uzdrowiskowej
a) w zakresie wymagań sanitarnych:
- dokonywanie zmiany sposobu zagospodarowania terenu powodującej zmianę wskaźnika terenów zielonych na obszarze objętym tą zmianą bez uzgodnienia z Burmistrzem Miasta Kudowy-Zdroju – uzgodnienia dokonuje się na podstawie dostarczonych przez inwestora materiałów, w miarę możliwości zawierających plan zagospodarowania terenu sporządzony  na mapie sytuacyjno-wysokościowej, bilans terenu objętego zmianą wraz z zestawieniem powierzchni: zabudowy, dojść i dojazdów oraz powierzchni terenu zielonego z obliczonym udziałem procentowym tych powierzchni w stosunku do powierzchni terenu objętego zmianą; w przypadku braku załącznika mapowego należy dołączyć opis dokonywanej zmiany oraz podać powierzchnię terenu zielonego, który ulegnie przekształceniu na powierzchnię zabudowaną lub powierzchnię dojść oraz dojazdów,

b) w zakresie estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych:
  - wykonanie na granicy z terenem publicznym ogrodzeń pełnych, ogrodzeń o wysokości powyżej 150 cm oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
- zastosowanie jako pokrycia dachowego połaci spadzistych na obiektach znajdujących się w obszarze objętym ochroną konserwatorską, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: papy, blachy tłoczonej, blachy trapezowej, dachówki ceramicznej z połyskiem; w szczególnych przypadkach dopuszcza się, po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zastosowanie blachy dachówkowej lub gontu bitumicznego,
- lokalizowanie na obszarze objętym ochroną konserwatorską, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: blaszanych kiosków handlowych,  garaży blaszanych oraz wolnostojących komórek gospodarczych,
- wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę, związanych z wzniesieniem nowego obiektu lub powodujących zmianę wyglądu elewacji obiektu istniejącego, w tym wymiana okien w budynkach – bez uzgodnienia dokumentacji projektowej  z Burmistrzem Miasta Kudowy-Zdroju, uzgodnienia dokonuje się na podstawie dostarczonej przez inwestora dokumentacji, przedstawiającej projektowany obiekt w nawiązaniu do istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu (widoki, elewacje),

c) w zakresie komunikacji kołowej:
- parkowanie autokarów, pojazdów ciężarowych oraz dostawczych o masie całkowitej przekraczającej 3,5t  poza wyznaczonymi miejscami.”


2. w §  3 skreśla się ust. 2

3. § 4 otrzymuje brzmienie:
„1. W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się (zależnie od warunków danego uzdrowiska) następujące wskaźniki terenów zielonych oraz powierzchnię nowo wydzielanych działek:
 1) w strefie "A", gdzie odbywa się lecznictwo uzdrowiskowe, wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 75 % powierzchni strefy, a minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek powinna się kształtować w granicach 0,25ha, zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2) w strefie "B" stanowiącej otulinę strefy "A" wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 55 % powierzchni obszaru, a minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych powinna wynosić w granicach 0,08 ha, zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 3) w strefie "C" wskaźnik powierzchni terenów zielonych powinien wynosić od 25% dla wszystkich rodzajów zabudowy przy wielkościach minimalnych nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) siedliskowych – 0,35 ha,
b) rekreacyjnych – 0,15 ha,
c) pensjonatowych – 0,25 ha,
d) pod zabudowę mieszkalną – według potrzeb, zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
e) usługowych – według potrzeb, zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.  Powierzchnie stref ochronnych, powierzchnie terenów zielonych oraz wskaźniki powierzchni terenów zielonych w poszczególnych strefach kształtują się w sposób przedstawiony w tabeli:

 

Uzdrowisko

 Kudowa-Zdrój

Powierzchnia obszaru

 

Powierzchnia terenów zielonych

 

Wskaźnik terenów zielonych

 

Wymagana minimalna  powierzchnia terenów zielonych

1

2

3

4

5

6

Strefa „A”

92,99 ha

73,50 ha

79,04 %

75 %

69,74 ha

Strefa „B”

367,49 ha

231,00 ha

62,85 %

55 %

202,12 ha

Strefa „C”

2938,52 ha

2632,00 ha

89,57 %

----

----

Całe miasto

3399,00 ha

2936,50 ha

86,40 %

----

----

 

      3.   Pod pojęciem tereny zielone należy rozumieć:
1) zieleń urządzoną, trawniki, zieleńce, klomby itp. zlokalizowane w poziomie terenu zaliczając ich powierzchnię w 100% do powierzchni zielonej,
2) zieleń urządzoną, klomby, itp. niezależnie od lokalizacji powierzchni, na której są urządzone (np. klomby na tarasach, zieleń na ścianach pochyłych, itp.), zaliczając ich powierzchnię w 100% do powierzchni zielonej, przy czym łączna powierzchnia tych form zagospodarowania nie może być większa niż 20% powierzchni terenów zielonych wymaganych dla danej strefy,
3) stropodachy zielone zaliczając ich powierzchnię w 100% do powierzchni zielonej,
4) dojścia, parkingi i dojazdy wykonane jako zielone zaliczając ich powierzchnię w 50% do powierzchni zielonej.

4. Dla form zagospodarowania wymienionych w ust.3 pkt 2 należy przyjąć rzeczywistą powierzchnię zajętą przez te formy.

5. W przypadku realizacji inwestycji powodującej zmianę sposobu zagospodarowania terenu, należy tak zagospodarować obszar objęty inwestycją, aby wskaźnik  terenów zielonych na tym obszarze był nie mniejszy niż obowiązujący dla danej strefy ochronnej.

6. W przypadku braku możliwości zrealizowania inwestycji w sposób określony w  ust. 5 dopuszcza się bilansowanie terenów zielonych  w ramach strefy ochronnej :

1) bilansowania dokonuje na wniosek inwestora Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, który prowadzi dokumentację związaną z bilansowaniem,

2) bilansowanie polega na obliczeniu wielkości powierzchni terenu zielonego, jaka brakuje aby warunek, o którym mowa w ust. 5 był spełniony, a następnie na odjęciu otrzymanej wielkości od wielkości powierzchni terenów zielonych w ramach danej strefy ochronnej określonej w tabeli w ust. 2 w kolumnie nr 2,

3) bilansowanie jest możliwe  do momentu, kiedy wielkość powierzchni terenów zielonych w ramach danej strefy ochronnej osiągnie wielkość określoną w tabeli w ust. 2 w kolumnie nr 6,

4) obliczenia wielkości powierzchni terenu zielonego, jaka brakuje aby warunek, o którym mowa w ust. 5 był spełniony, należy dokonywać według poniższych wzorów, ustalonych odrębnie dla każdej strefy ochronnej:

a) dla strefy ochronnej  „A” obowiązuje wzór:
Ptz = (0,75a – b) / 25
gdzie:
Ptz - powierzchnia terenu zielonego, jaka brakuje aby warunek, o którym mowa w ust. 5  był spełniony, wyrażona w metrach kwadratowych
a -  powierzchnia obszaru objętego inwestycją, wyrażona w metrach kwadratowych
b -  powierzchnia terenu zielonego na obszarze objętym inwestycją, wyrażona w metrach  kwadratowych

b) dla strefy ochronnej  „B” obowiązuje wzór:
Ptz = (0,55a – b) / 45
gdzie:
Ptz - powierzchnia terenu zielonego, jaka brakuje aby warunek, o którym mowa w ust. 5  był spełniony, wyrażona w metrach kwadratowych
a -  powierzchnia obszaru objętego inwestycją, wyrażona w metrach kwadratowych
b -  powierzchnia terenu zielonego na obszarze objętym inwestycją, wyrażona w metrach  kwadratowych

c) dla strefy ochronnej  „C” obowiązuje wzór:
Ptz = (0,25a – b) / 75
gdzie:
Ptz - powierzchnia terenu zielonego, jaka brakuje aby warunek, o którym mowa w ust. 5  był spełniony, wyrażona w metrach kwadratowych
a -  powierzchnia obszaru objętego inwestycją, wyrażona w metrach kwadratowych
b -  powierzchnia terenu zielonego na obszarze objętym inwestycją, wyrażona w metrach  kwadratowych .”

4. Załącznik tekstowy nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik tekstowy nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kudowy – Zdroju .

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LI/352/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.03.2010 09:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.03.2010 09:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 104