Zarządzenie nr 28/10

 

ZARZĄDZENIE NR  28/10
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 05 lutego 2010 roku


w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój na 2010 rok.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z §6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach  organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 430) oraz uchwałą nr XXX/205/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia regulaminu podziału środków oraz kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia na rok 2009 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się na rok 2010 plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój:

 

 

1. Dofinansowanie do studiów                 -   15.508,30


2. Doskonalenie- kursy kwalifikacyjne       -  10.338,90


3. Szkolenia rad pedagogicznych               -   6.461,80

 

                                                     Razem       32.309,00

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 28/10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.02.2010 11:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż