Zarządzenie Nr 29/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia 16 lutego 2010 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

 

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103) Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się, na okres od 18-02-2010 do 17-05-2010 r., czynsz dzierżawny w wysokości 10 zł + 22% VAT (słownie: dziesięć złotych 00/100 + 22% VAT), za dzierżawę działki zabudowanej szaletem miejskim położonej przy przejściu granicznym w Kudowie-Zdroju w obrębie Słone, oznaczonej jako działka nr 496/1 o powierzchni 230 m2 – z przeznaczeniem na toaletę publiczną.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 29/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:19.02.2010 11:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:19.02.2010 11:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 32