Zarządzenie Nr 21/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia 22 stycznia 2010 roku

 

w sprawie: zmniejszenia miesięcznego czynszu dzierżawnego

 

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103) Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Obniża się, na okres od 01-01-2010 do 31-03-2010, o 50% czynsz dzierżawny za dzierżawę  1 m2 gruntu położonego przy przejściu granicznym w Kudowie-Zdroju, ustalony Uchwałą   nr 179/2001 Zarządu Miasta w Kudowie-Zdroju z dnia 7 listopada 2001r., na okres od        01-01-2010 do 31-03-2010.
Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego za 1 m2 gruntu oddanego w dzierżawę na prowadzenie działalności ustala się w wysokościach:
a) dla działalności kantor 1 m2 14,60 zł + 22% VAT
b) dla działalności kantor + działalność mieszana 1 m2 12,31 zł + 22% VAT
c) dla działalności gastronomia 1 m2 11,05 zł + 22% VAT.

 

§ 2

 

Obniża się czynsz z tytułu najmu pomieszczeń nr 4, 5 i 6, położonych w budynku przy ul. Zdrojowej 27 na działce nr 162/10 obręb Słone (AM-9), o łącznej pow. 45,20 m2, na okres od 01-01-2010r. do 30-06-2010r., do wysokości 245,90 zł + 22% VAT miesięcznie.

 

§ 3

 

Obniża się, na okres od 01-01-2010 do 31-03-2010, o 50% czynsz dzierżawny za dzierżawę     gruntu położonego w obrębie Słone (AM-16) o powierzchni 30,0 m2, oznaczonego w ewidencji gruntów jako część działki nr 499/2, do wysokości: 550,00 zł + 22 % VAT miesięcznie.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01-01-2010 r.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 21/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:27.01.2010 11:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:27.01.2010 11:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 41