Zarządzenie nr 31/10
Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
z dnia 18 lutego 2010 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn/kobiet wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku podczas kwalifikacji wojskowej w 2010r.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm./ , w związku z art. 32  ust. 5   ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się ryczałt w wysokości 17,60 zł za przejazd  wezwanych mężczyzn/kobiet z Kudowy Zdroju do miejsca przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w Kłodzku.
2. Ryczałt wypłacany będzie wezwanym przez Burmistrza Miasta na podstawie udokumentowanego oświadczenia osoby wezwanej.
3. Wysokość ryczałtu została określona na podstawie ceny biletu zwykłego komunikacji autobusowej PKS w obie strony.

 

§ 2

 

Podstawą rozliczenia w dziale finansowo-księgowym będzie imienna lista wypłaconych kosztów przejazdu z potwierdzeniem i datą odbioru należności.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się inspektorowi ds. obywatelskich i wojskowych.

 

§ 4

 

Traci moc zarządzenie nr 81/2009 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości należności za przejazd mężczyzn wezwanych do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Kłodzku podczas kwalifikacji wojskowej w 2009 roku.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 31/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:19.02.2010 11:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:19.02.2010 11:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 27