ZARZĄDZENIE NR  38/10
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
 z dnia 26 lutego 2010 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. nr 93 poz. 592) zarządzam co następuje:


§ 1


1. Ogłaszam konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki prozdrowotnej realizowanej przez szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt urodzonych w roku 1997, zameldowanych w Gminie Kudowa-Zdrój w ramach programu profilaktycznego „Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 16,18,6,11 dziewczynek urodzonych w 1997 r.”.
2. Specyfikacja warunków zamówienia na realizację świadczeń, o których mowa ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.


§ 2


Powołuję komisję w celu rozstrzygnięcia konkursu, o którym mowa w § 1 w składzie:
1. Piotr Maziarz – przewodniczący
2. Iwona Biernacik – członek
3. Elżbieta Ubik – członek.


§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 38/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.03.2010 14:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.03.2010 14:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 37