ZARZĄDZENIE Nr 37/10
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 26 lutego 2010 roku

 

W sprawie: przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych.
                  

          Na podstawie art.30 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.5 ust.4, art.13 oraz art.16 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  ( Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn.zm.),  zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Przyznaje się dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z  załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2

 

Wysokość dotacji wynikająca z niniejszego zarządzenia w wysokości 150.000 zł zostanie pokryta ze środków rezerwy celowej.

 

§ 3

 

Formę i terminy przekazania środków określą umowy podpisane z poszczególnymi  organizacjami pozarządowymi.

 

§ 4

 

Kontrolę merytoryczną nad realizacją zadań sprawuje Referat Kultury, Sportu i Promocji , a kontrolę finansową Referat Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju.

 

§ 5

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega publikacji na stronach portalu internetowego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • 1. (doc 43.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 37/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.03.2010 10:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:12.04.2010 09:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 45