Protokół nr LI/10 z dnia 24 lutego 2010 roku

 

PROTOKÓŁ LI/10
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 24 lutego 2010 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  10.00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                       -  12.40

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 15 radnych.


Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych.
Następnie na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytała porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.10.2009 r., 18.11.2009 r., 30.11.2009 r., 04.12.2009 r., 16.12.2009 r., 22.12.2009 r., 29.12.2009 r. i 05.01.2010 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- planu pracy Rady Miejskiej na rok 2010,
- ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg lokalnych (gminnych) w Kudowie-Zdroju,
- likwidacji drogi gminnej,
- zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy na lata 2005 – 2010”,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010,
- obciążenia nieruchomości Gminy rzeczowym prawem ograniczonym,
- zmiany do uchwały Nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 14.04.2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej,
- zmiany Uchwały Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa – Zdrój.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Wolne wnioski – zapytania.

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag do proponowanego porządku obrad.

 

Przed przystąpieniem do obrad głos zabrał Burmistrz Miasta, który przypomniał zebranym, że w dniach 09-11.01.2010 r. zablokowana została droga nr 8 na z Kudowy-Zdroju  od Dusznik na odcinku tzw. polskich wrót. Wspólnie z panem S.Jakubcem  podjął decyzję  o uruchomieniu pomocy dla kierowców, którzy tam zostali zablokowani. Na apel o pomoc jak zawsze odpowiedział pan Władysław Fugowski z synem oraz pan Jerzy Skoczylas, który służył swoim samochodem. Dowożono kierowcom ciepłe posiłki i ciepłe  napoje. Ponadto kierowcy byli przywożeni do Kudowy na zakupy.  Należy wspomnieć również o dużym zaangażowaniu  funkcjonariuszy policji w Kudowy.
Burmistrz Miasta w imieniu Starosty Kłodzkiego ręczył podziękowania panu Jerzemu Skoczylasowi, panu Władysławowi Fugowskiemu oraz panu Szczepanowi Fugowskiemu za osobiste wsparcie i duże zaangażowanie w organizowaniu pomocy kierowcom aut ciężarowych na terenie Kudowy-Zdroju na trasie Kudowa – Kłodzko, które w dniach 09-11.01.2010 r. unieruchomił gwałtowny atak zimy.
Przewodniczący Rady w imieniu Starosty Kłodzkiego ręczył podziękowania panu Czesławowi Kręcichwostowi.
Radna G.Janiszewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w imieniu członków Komisji i swoim złożyła podziękowania wszystkim, który zajmowali się  organizacją tegorocznych ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.
Głos zabrała pani Elżbieta Hendler-Bolechała, która przedstawiła zabranym informację dot. imprez, które odbyły się w Kudowie – Zdroju podczas ferii zimowych – informacja oraz prezentacja multimedialna stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie radna Ł.Rachuba – koordynator sportu w gminie przedstawiła informację dot. wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych 2010 w Kudowie-Zdroju. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.1)

Przy obecności 15 radnych na sali jednogłośnie przyjęto protokoły z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.10.2009 r., 18.11.2009 r., 30.11.2009 r., 04.12.2009 r., 16.12.2009 r., 22.12.2009 r., 29.12.2009 r. i 05.01.2010 r.

 

Ad.2)

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2010
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2010.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2010 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg lokalnych (gminnych) w Kudowie-Zdroju
B.Kopeć- sekretarz gminy  poinformowała, że projekt w/w uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Od wielu lat funkcjonował uchwała, która określała wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg lokalnych. Były to opłaty trochę niższe od tych, na które zezwala ustawa. Na posiedzeniu Kierownictwa zapadła decyzja, aby te opłaty podnieść.
Radny W.Gucz stwierdził, że projekt w/w uchwała jest  jak najbardziej słuszna, jednakże należy zwrócić uwagę na prace, które są prowadzone na nawierzchniach dróg, chodników i co dzieje się z remontowanymi nawierzchniami po jakimś czasie. Radny zwrócił się z apelem do służb odpowiedzialnych, aby bardzo restrykcyjnie pilnowały stanu dróg, przekopów po pewnym okresie od wykonania robót. Przecież wykonawcy dają jakieś gwarancje na wykonane roboty i w ramach tej gwarancji wymagana jest naprawa jeżeli zostaną stwierdzone jakieś usterki np. zapadanie jezdni w miejscach przekopów. Apeluje żeby bardzo restrykcyjnie pilnować spraw napraw dróg w ramach gwarancji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg lokalnych (gminnych) w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji drogi gminnej 
B.Kopeć- sekretarz gminy  poinformowała, że w/w uchwały został szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej. Jest to uchwała o identycznej treści, jak poprzednia, którą radni podejmowali.  W materiałach uzupełniających do tej uchwały dołączono wymaganą przepisami prawa uchwałę Zarządu Powiatu Kłodzkiego, która to pozytywnie opiniuje likwidację drogi gminnej.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia likwidacji drogi gminnej została podjęta jednogłośnie.


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010”
Pani I.Biernacik Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały dotyczy jednego zadania tj. „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmacniania atrakcyjności dolnośląskich miejscowości turystycznych”. Jest to projekt realizowany wspólnie z Komendą Wojewódzka Policji we Wrocławiu i dotyczy rozbudowy Komisariatu w Kudowie-Zdroju i rozbudowy monitoringu na dalszą cześć miasta. Wartość zadania uległa zmniejszeniu o 34.453 zł w związku z ujęciem faktycznych kosztów poniesionych w 2009 roku na przygotowanie dokumentacji projektowej. Ponadto w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3613/III/09 z dnia 24 listopada 2009 roku obniżeniu uległ poziom dofinansowania tego projektu z 70% na 54,78%.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2005 – 2010” została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010 
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że w dziale  750 – w związku z zakończeniem w 2009 roku realizacji mikroprojektu pn. „U nas w Kudowie” i złożeniem wniosku o płatność do budżetu wprowadza się planowane do uzyskania dofinansowanie ze środków UE w kwocie  71.338 zł. W dziale  900 – zgodnie z uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 636/2009 z dnia 15.12.2009 roku wprowadza się przyznaną gminie dotację w wysokości 17.500 zł na dofinansowanie zadania pn. „Kto segreguje ten Ziemię ratuje”  w ramach akcji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W dziale 921 – w związku z zakończeniem w 2009 roku realizacji mikroprojektu pn. „Europejskie Miasto Kulturalne Kudowa-Nachod-Hronov” i złożeniem wniosku o płatność do budżetu wprowadza się planowane do uzyskania dofinansowanie ze środków UE w kwocie 86.129 zł. W dziale 926 – w związku z zakończeniem w 2009 roku realizacji mikroprojektów pn. „Sport w mieście Europejskim”, „Wodne Miasto Europejskie Kudowa-Zdrój. Olimpiada pływacka”, „Czwórbój przyjaźni” i złożeniem wniosków o płatność do budżetu wprowadza się planowane do uzyskania dofinansowanie ze środków UE w kwocie 112.260 zł.
Jeżeli chodzi o stronę wydatków to do planu wydatków inwestycyjnych w dziale 600 wprowadza się dwa nowe zadania: przebudowa ul. Jasnej - 286.200 zł ( realizacja rzeczowa zakończona w 2009 roku), budowa zatoczek postojowych na ul. Buczka – 60.300 zł (zadanie rozpoczęte w 2009 roku zakończone w 2010 roku). W dziale  750 – w związku z podjęciem decyzji o roznoszeniu korespondencji podatkowej (decyzje wymiarowe na 2010 rok) przez pracowników Urzędu Miasta zmniejsza się o 8.830 zł. kwotę przeznaczoną na usługi pocztowe a w dziale 756  wprowadza się kwotę 8.830 zł przeznaczoną na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i pochodnych. W dziale 754 –zmniejsza się  o 10.791 zł planowane wydatki w ramach projektu pn. „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmacniania atrakcyjności dolnośląskich miejscowości uzdrowiskowych” oraz dokonuje się zmiany poziomu dofinansowania ze środków UE w związku z uchwałą Zarządu Województwa w sprawie obniżenia poziomu dofinansowania projektu z 70 % do 54,78%. W dziale 801 w związku z realizacją umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na prace interwencyjne   (obowiązek zatrudnienia na 1 rok po ustaniu umowy finansowanej przez PUP) na okres zimy zwiększa się poziom zatrudnienia pracowników obsługi w gimnazjum – wydatek w wysokości 13.785 zł. W związku z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych opiekuna dzieci podczas dowożenia autobusem szkolnym wprowadza się wydatki na ten cel w kwocie 7.035 zł. W dziale 851 zmniejsza się o kwotę 69.300 zł planowane wydatki inwestycyjne na adaptację pomieszczeń w Caritas przy ul. Marchlewskiego  na potrzeby świetlicy środowiskowej. W dziale 900 zwiększa się o 20.000 zł planowane wydatki na realizację warsztatów ekologicznych pn. „Kto segreguje ten Ziemię ratuje”  w tym 17.500 zł finansowane dotacją z WFOŚiGW we Wrocławiu i 2.500 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego.
Radny W.Gucz stwierdził, że zmartwiła go pozycja dotycząca świetlicy środowiskowej w budynku Caritasu przy ul. Marchlewskiego, ponieważ na zebraniu z mieszkańcami padła deklaracja, że  w tym roku  jedno z pomieszczeń zostanie adaptowane na świetlicę. Wygląda na to, że to zmniejszenie wydatków o kwotę 69.300 zł spowoduje, że ten obiekt nie zostanie oddany i nie będzie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Zakrza.
Burmistrz Miasta poinformował, że kalendarz wykonania tej świetlicy uzależniony był od tego jak długo Starostwo Powiatowe w Kłodzku  będzie z budynku szkoły przy ul. Fabrycznej korzystać.  Gmina otrzymała informację, że ten budynek nadal będzie eksploatowany i będzie nadal służył Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Burmistrz stwierdził, ze nie należy się martwić, że tej świetlicy nie będzie w tym roku w budynku Caritasu. Zadanie dot. utworzenia punktu integracji społecznej w budynku przy ul. Marchlewskiego zostało włożone jako zadanie rezerwowe (lista rezerwowa) do rewitalizacji i jest szansa na uzyskanie do 75% dofinansowania. W roku bieżącym na pewno koło Caritasu zostaną zrobione dwa place zabaw oraz boisko piłkarskie z nawierzchnią sztucznej trawy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie obciążenia nieruchomości Gminy rzeczowym prawem ograniczonym  
K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o. poinformował, że uchwała ta dotyczy zabezpieczenia kredytu przeznaczonego na przebudowę istniejącej  stacji uzdatniania wody w ramach projektu „Poprawa jakości wody pitnej dla miasta Kudowa-Zdrój i Gminy Lewin Kłodzki – modernizacja stacji uzdatniania wody w Dańcowie”. Inwestycja ma na celu przebudowę istniejącej stacji uzdatniania wody w Dańczowie i budowę rurociągu tłocznego od studni nr 10 do SUW.   K.Kierończyk poinformował, że należało trochę zmienić sposób montażu finansowego. Najpierw zakładano, że spółka otrzyma środki zewnętrzne  i później na swoją część – czyli 50% spółka zaciągnie kredyt. Okazało się, że tę kolejność należy zmienić. Najpierw spółka musi wyłożyć swoje środki, żeby mieć szanse na uzyskanie  dotacji w wysokości 50% wartości tego zadania. Szacunkowa wartość całej inwestycji wynosi 6.675.169 zł brutto, 5.471.450 zł netto.   Do tej pory Spółka wykonała dokumentację techniczną inwestycji, uzyskała pozwolenia na budowę, wykonała 700 mb rurociągu tłocznego, wykonano przebudowę stacji transformatorowej kolidującej z projektowanymi obiektami (wartość 355.162,44 zł). Zadanie będzie realizowane etapami. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na realizację I etapu w tym:
• budowę zbiornika akumulacyjno-kontaktowego wraz z armaturą
• budowę nowego budynku filtrów i koagulacji, przebudowę istniejącego budynku stacji i montaż urządzeń: osadnika ze złożem zawieszonym Dynasant, zbiorników kontaktowych do koagulacji, osadnika lamelowego popłuczyn.
Szacunkowa wartość w/w zadań wynosi około 2.000.000 zł netto.
      Termin realizacji I etapu: 30.06.2010 r.
Aby kredyt uzyskać, jednym z elementów nie konicznym, ale wymaganym jest zabezpieczenie hipoteczne tego kredytu. W związku z tym przedstawiono radnym w/w projekt uchwały.
Burmistrz Miasta stwierdził, że wg niego jest to najważniejsza inwestycja w Kudowie-Zdroju od 20 lat. Do tej inwestycji gmina przygotowywała się kilkanaście lat. W tym celu pod koniec lat od osoby prywatnej zakupiono studnię położoną  na terenie gminy Lewin Kłodzki. Studnia ta jest znakomita, jaj obecne pozwolenie wodno-prawne to 68 m3 wody na godzinę, to jest ponad 1500 m3 wody na dobę. Spółka obecnie na dobę zużywa 2200 – 2300 m3 wody na dobę. Jest to źródło wody, które nie podlega chimerycznym zachowaniom pogody, porom roku itd. Wydajność tej studni jest znakomita i uzupełniona o tzw. źródła karłowskie powoduje, że gmina nie musi się martwić o wodę z ujęć powierzchniowych. A inwestycja była przygotowywana od dawna, czekano do czasu stworzenia możliwości uzyskania dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego. Spółka nie jest na tej pierwszej liści i na razie dofinansowania nie otrzymała, ale wszystko jest na dobrej drodze. Spółka KZWiK  jako spółka prawa handlowego  trochę inaczej otrzymuje pomoc publiczną, ponieważ w części prowadzi działalność komercyjną i w związku z tym gmina otrzymałaby 75% dofinansowania natomiast spółka prawa handlowego otrzyma dofinansowanie w wysokości ok. 50%.  Zadanie to z punktu widzenia pragmatycznego funkcjonowania Kudowy jako miejscowości turystycznej, uzdrowiskowej  jest bardzo strategiczne.
P.Maziarz – w imieniu Rady Nadzorczej Spółki KZWiK  poinformował, że inwestycja ta znajduje  pełne zrozumienie w trosce o zapewnienie wody dla miasta.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie obciążenia nieruchomości Gminy rzeczowym prawem ograniczonym  została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany do uchwały Nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 14.04.2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej   
Przewodniczący rady przypomniał, że uchwała o takiej samej treści została już przez Radę podjęta. Jednak wtedy nadzór prawny wojewody zwrócił uwagę, że brakuje opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Taką opinię uzyskano, została ona radnym dołączona do projektu uchwały. W związku z uzyskaniem pozytywnej opinii Rada może podjąć w/w uchwałę.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany do uchwały Nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 14.04.2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej została podjęta jednogłośnie.


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa – Zdrój
Przewodniczący Rady  poinformował, że na sesji 16.12.2009 r. przez jego nieuwagę  nie przegłosowano wniosku, aby z załącznika nr 3 wykreślić Hotel Verde Montana ora Hotel Kudowa. Kolejny raz na temat zmian w statucie uzdrowiska dyskutowano na sesji Rady Miejskiej 29.12.2009 r.  i w wyniku  tej dyskusji i kontrowersji jakie budziła ta uchwała, Burmistrz Miasta wycofał z porządku obrad ten projekt uchwały. W związku z tym czekano na stanowisko nadzoru prawnego wojewody. W ciągu 30 dni nadzór nie wypowiedział się na temat tej uchwały.
Przewodniczący Rady poinformował, że jedna z mieszkanek Kudowy, pani Liliana Cosel zgłosiła  do uchwały Rady Miejskiej podjętej na sesji 16.12.2009 r. uwagi, oprotestowała ją w trybie takim, że poinformowała Radę Miejską,  Ministerstwo Zdrowia  i Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zgłaszając cały szereg uwag. Po otrzymaniu tego pisma zwrócił się do pani sekretarz oraz radcy prawnego o ustosunkowanie się do uwag zgłoszonych przez panią L.Cosel. Odpowiedź na pismo została przygotowana i wysłana  do  pani L.Cosel. Natomiast nadzór prawny wystosował pismo w tej sprawie do pani L.Cosel z wiadomością do Rady Miejskiej. Pismo to wpłynęło do Rady 23.02.2010 r. Przewodniczący Rady odczytał przedmiotowe pismo, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że projekt w/w uchwały był omawiany kolejny raz na posiedzeniu Komisji Współpracy  Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska w dniu 23.02.2010 r. Projekt uchwały omawiany był również na posiedzeniach pozostałych Komisji.
Radny A.Kanecki -  przewodniczący Komisji Współpracy  Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska odczytał pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa – Zdrój. Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ponadto w/w poinformował, że pozostałe Komisje Rady również pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa – Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że trwają daleko zaawansowane prace nad zmianą ustawy uzdrowiskowej. Chodzi między innymi o zmiany proporcji dotyczących terenów zielonych do terenów zabudowanych, ponieważ w wielu gminach uzdrowiskowych stwarza to bardzo poważne problemy.
Pani sekretarz poinformowała radnych, że zostanie im rozdany projekt uchwały w sprawie konkursu jaki gmina zamierza ogłosić pod nazwą „Mój dom na medal”. Chodzi tu o wsparcie, uhonorowanie tych właścicieli nieruchomości (osoby fizyczne, prawne, wspólnoty mieszkaniowe), którzy podejmą się trudu  wyremontowania budynków. Ten projekt uchwały  został opracowany na podstawie uchwał, które już funkcjonują. Jeżeli uzyska akceptację radnych zostanie on wprowadzony do porządku obrad sesji, która odbędzie się w marcu.

 

Ad.3)

- Przewodnicząc Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Radny W.Gucz zwrócił się z prośbą o podanie informacji na temat zapisu w sprawozdaniu mówiącego o prośbie pana A.Gomółki dot. wyrażenia opinii do zaproponowanych zmian w koncepcji przebudowy  byłego przejścia granicznego.
Burmistrz Miasta poinformował, że zgodnie z regułami jakie obowiązują we wspólnej  Europie zniknęły granice. Takie granice zniknęły również w Kudowie i powstał problem dostosowania komunikacji czyli studium komunikacyjnego do sytuacji jaka w tej chwili na byłych granicach panuje. Jak widać w Kudowie zniknęły wiaty, pomieszczenia, które służyły kiedyś służbom celnym. Skarb Państwa w imieniu, którego działał pan Starosta rozpoczął procedurę sprzedaży nieruchomości, które znajdowały się na przejściu granicznym. Zarządzającym przejściem granicznym były Wojewoda do końca 2009 r. czyli działalność Skarbu Państwa na przejściu granicznym zakończyła się 31.12.2009 r. Pan Gomółka nabył od Skarbu Państwa kilka nieruchomości na przejściu granicznym i zgodnie z przygotowanymi przetargami stwarzały się pewne możliwości przyszłemu inwestorowi co do zabudowy tych terenów. W międzyczasie Skarb Państwa w imieniu, którego działał Wojewoda przekazał 1 stycznia 2010 r. ostatni budynek Sudeckiemu Oddziałowi Straży Granicznej. Reszta została sprzedana i pozostało byłe przejście graniczne o takim rozwiązaniu komunikacyjnym jak dzisiaj widać. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad została zobowiązana przez pana Premiera do uporządkowania komunikacji na terenie objętym kiedyś przejściem granicznym. Przygotowano koncepcję studium komunikacyjnego na przejściu granicznym i okazało się, że to studium przygotowane przez projektantów wybranych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad spowodowało, że właściciel nieruchomości został pozbawiony tego co mu gwarantowano podczas przetargu organizowanego przez Starostwo. Nie może on realizować tego co sobie zaplanował kupując te nieruchomości. W związku z tym, że doszło różnic w interesach reprezentowanych przez poszczególne instytucje, projektant, który przygotował koncepcję dla pana Gomółki postarał się uwzględnić tak przebudowę i wykorzystanie tych terenów, aby mógł on   w innej formie zrealizować swoje  przedsięwzięcie. Gmina złożyła Wojewodzie deklarację, że wszystkie tereny, które są przedmiotem sprawy i objęte są projektem całego studium komunikacyjnego oddaje do dyspozycji. I tak też się stało,  po  rozstrzygnięciu przetargu, który zorganizowała  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad okazało się, że ta koncepcja, która została przygotowana ulega pewnym korektom i modyfikacjom  umożliwiającym pogodzenie obu stron. W związku z tym, że dzieje się to na terenie naszej gminy tak jak zawsze wykazano inicjatywę by doszło do spotkania wszystkich stron.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.4)

Przewodniczący Rady złożył serdeczne gratulacje radnemu T.Szełędze, który został  wybrany człowiekiem roku w plebiscycie  ogłoszonym przez Nową Gazetę Gmin.  Ponadto złożył podziękowania za zorganizowaniem przez Klub HDK  kolejnego poboru krwi.
Radny T.Szełegą stwierdził, że podziękowania należą się wszystkim członkom Klubu HDK. Robią to do czego zostali powołani. Radny złożył podziękowanie za bezpłatne udostępnianie sali, w której odbywa się pobór krwi. 23.02.2010 r. było 61 chętnych do oddania krwi z czego zakwalifikowano 50 osób. Chętnych, którzy chcieli oddać krew po raz pierwszy było 20. Łącznie oddano 22,5 litra krwi. Kolejny pobór krwi zaplanowano na 28.04.2010r.
Przewodniczący Rady złożył podziękowania za sprawnie przeprowadzoną akcję zima. Kudowa była bardzo dobrze odśnieżana.
Przewodniczący Rady udzielił głosu panu R.Sędzimirowi – prokurentowi Spółki z o.o. Centrum, który poinformował, że w związku z otrzymaną informacją o licytacji nieruchomości należących do firmy Centrum wystosował pismo do Rady Miejskiej przedstawiające obecną sytuację firmy. Firma ma bardzo duże zaległości w stosunku do gminy. Obecnie zatrudnia 80 osób i cały czas się rozwija. Chciałby zaprosić radnych, żeby odwiedzili zakład i zobaczyli co się tam dzieje, jak pracują. Chcieliby uzyskać od gminy pomoc w spłacie zadłużenia. Ponadto poinformował, że firma nie ma żadnych zaległości w stosunku do swoich pracowników i innych instytucji.
Przewodniczący Rady podziękował za zaproszenie do firmy. Stwierdził, że Komisja Gospodarczo-Ekonomiczna zechce na to zaproszenie odpowiedzieć.
Burmistrz Miasta poinformował, że współpraca ze spółką Centrum nie układa się najlepiej. Z panem R.Sędzimirem spotkał się w sierpniu ubiegłego roku i był pełen nadziei, że znalazł się w końcu ktoś kto będzie chciał z gminą współpracować. Pan R.Sędzimir złożył deklarację dot. sposobu i terminów spłaty zobowiązań.  Zaległości spółki Centrum, zachowanie spółki Centrum są nietypowe, o czym wie Komisja Rewizyjna. Są pewne rzeczy, o których ujawniać  nie może. Może powiedzieć, że jeżeli spółka zapłaciłaby zaległości to niewiele brakowałoby do wybudowania nowego przedszkola. To nie jest zwykły dług i to nie jest postępowanie godne partnera. Jeśli doszłoby do jakiegoś spotkania to obowiązkowo muszą na nim być właściciele  spółki, zarząd spółki i przedstawiciele załogi. Dopiero wtedy można rozmawiać na temat sytuacji spółki i na temat spłaty zadłużenia. Być może rozmowa w obecności przedstawicieli załogi, którzy usłyszą o rzeczywistych i faktycznych metodach współpracy z samorządem to przyniesie jakieś efekty. Stwierdził, że jest za tym żeby pomagać każdemu, a ochrona stanowisk pracy jest szczególną troską. Spółka Centrum i jej poprzednicy uzyskali ogromne ulgi ze strony gminy. Takich ulg nikt nie otrzymywał. W tej firmie zatrudnianych było po 150 osób w ramach robót publicznych na okres pół roku, gdzie była refundacja w całości pensji. Natomiast dzisiaj sytuacja zaczyna być groźna. Jeśli miałaby  być jakaś realna propozycja dla gminy i jeśli gmina miałaby się na to zgodzi, to musi być przygotowany program naprawczy i  od razu wpłacane do gminy pieniądze. Istnieje tylko taka możliwość. Gmina próbowała znaleźć skuteczny sposób odzyskania pieniędzy, ale została tylko droga sądowa. I to spowodowało, że zgodzono się na licytację majątku firmy. Burmistrz stwierdził, że jest gotowy do rozmów, ale do rozmów uczciwych i być może wtedy Rada zgodzi się na coś wyjątkowego.
Przewodniczący Rady zwrócił się do pana R.Sędzimira o przedstawienie stanowiska Burmistrza i Rady właścicielom spółki Centrum. Jeżeli podtrzymuje to co wcześniej mówił to prosi o zaproszenie Komisji Gospodarczo - Ekonomicznej do odwiedzenia spółki. Komisja będzie mogła wtedy zapoznać się z sytuacją firmy.
Radny W.Gucz  zwrócił uwagę na fakt, że w Punkcie Informacji Turystycznej brakuje prospektów na temat Kudowy-Zdroju, a były dostępne piękne prospekty, które kupował i rozsyłał do ludzi, którzy byli zainteresowani przyjazdem do naszego miasta. Były to prospekty w języku polskim, niemieckim i angielskim. W związku z tym apeluje, aby w Punkcie Informacji Turystycznej takie prospekty się znalazły.
P.Maziarz -  z-ca Burmistrza zaproponował, aby radny W.Gucz po zakończeniu sesji udał się z nim do Punktu Informacji Turystycznej w celu wyjaśnienia tej sytuacji, ponieważ jemu przedstawiane są odmienne informacje.
Radna T.Żulińska w imieniu Stowarzyszenia Nasza Szkoła złożyła podziękowania za to, że dzieci ze szkoły w Słonem mogły wyjeżdżać w czasie ferii zimowych do Zieleńca. Należy stwierdzić, że opieka nad dziećmi sprawowana była doskonale.  Dzieci, które skorzystały  z tych wyjazdów skorzystać są  bardzo zadowolone.
Burmistrz Miasta poinformował, że trwają prace pięcioosobowego zespołu nad weryfikacją Strategii Rozwoju  Gminy i Produktu Turystycznego. Wyniki pracy tego zespołu zostaną radnym przedstawione na sesji Rady Miejskiej w marcu br. Ponadto poinformował, że planowana jest organizacja dwóch dużych imprez. W dniach 27 – 30 maja br będzie się odbywać  w Kudowie równolegle kilka uroczystości i imprez. W tych dniach odbywać się będą m.in.:  organizowany przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego  Międzynarodowy Dzień Kombatanta Misji Pokojowych ONZ,  Dzień Olimpijczyka, Rajd Mercedesów. W tych dniach gmina planuje również przeprowadzenie dużej kampanii reklamowej wody mineralnej Kudowianka. Ponadto Burmistrz poinformował, że w dniach  28-29 sierpnia na stadionie odbędzie się piknik rodzinny, podczas którego odbędzie  się  ósma edycja Ogólnopolskich Kulinarnych Prezentacji Regionów. Podczas tej imprezy planowane jest wypromowanie kudowskiej potrawy.
Burmistrz Miasta poinformował radnych, że z dniem 01.01.2010 r. weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych. Jest to bardzo poważna rzecz. Nowa ustawa powoduje, że w 2010 roku gmina zobowiązana jest do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej. Wg nowej ustawy od 2011 r. preferowane są środki na inwestycje natomiast trzeba będzie ograniczać wydatki bieżące. Dla samorządów nie jest to dobra informacja. Ustawa narzuca na gminy patrzenie z wielką dbałością na wydatki bieżące. Środki ze sprzedaży majątku  gminy muszą być przeznaczane na rozwój, nie mogą być przeznaczane na konsumpcję, czyli na pensje. Na pensje mogą być wydawane dochody bieżące. Kredyty na fundusze są bez ograniczeń, ale to wcale nie znaczy, że można być lekkoduchem   i brać te kredyty, ponieważ mogą one spowodować zachwianie płynności finansowej. Kredyty trzeba przecież spłacać. Urząd Marszałkowski ogłosił listę beneficjentów, którzy nie składają wniosków o płatność, nie starają się o zwrot  pieniędzy na inwestycje, które wykonali. Gmina czeka na pieniądze bardzo długo, pierwszy wniosek o płatność został złożony w lipcu ubiegłego roku. Na koniec roku gmina złożyła  wnioski o płatność na kwotę 3,5 mln zł i nie otrzymała jeszcze ani złotówki. Należ zwrócić uwagę na następujący fakt, gmina sfinansowała zadanie, zapłaciła to jeszcze kredytuje Unię Europejską, bo odbywa się cała procedura sprawdzania i kontroli przez instytucję zarządzającą. Nie dość, że jest ten bardzo dyscyplinujący warunek odnośnie kosztów na działalność bieżącą i dochodów bieżących to jeszcze wchodzą koszty obsługi kredytów, które nie wpływają na to zadłużenie, ale zakłócają płynność finansową.
Gmina rozpoczęła działania polegające na tym, że chce płacić za to co powinna brać a nie za to co bierze tzn. gmina chce płacić np. za tyle energii ile faktycznie potrzebuje, za tyle ciepła ile jest potrzeba,  a nie za tyle ile wynika z umów, które mają np. po 30 lat. Umowy te trzeba zweryfikować. Gmina powinna brać to co jest potrzebne i za to  płacić.  
Burmistrz Miasta poinformował, że zmniejszono gminie subwencję oświatową o kwotę 80.000 zł.
Gmina jest na etapie organizowania przetargów na dwa duże zadania. Pierwsze to remont  ul. Chrobrego w Czermnej. Burmistrz zwrócił się do radnego Z.Gaździaka i radnego A.Kaneckiego z prośbą o pomoc w zorganizowaniu spotkania z mieszkańcami Czermnej w momencie kiedy zostanie wybrany wykonawca tego zadania. Podobna sytuacja i podobna prośba do radnych G.Janiszewskiej, Ł.Rachuby i W.Gucza  w związku z realizacją zadania rewitalizacja osiedla Fabrycznego.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr LI/10 z dnia 24 lutego 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.04.2010 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż