UCHWAŁA NR LIII/362/10
Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 30 kwietnia 2010 roku


w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009


                  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz.U.  z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.),  w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241) Rada Miejska Kudowy - Zdroju po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z wykonania budżetu za 2009 rok uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Przyjąć sprawozdanie Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za rok 2009 dotyczące:
a) wykonania dochodów budżetu gminy na kwotę  - 23.557.470,54 zł
w tym:
- dochody bieżące  -        20.323.176,88 zł
- dochody majątkowe –      3.234.293,66 zł
b) wykonania wydatków budżetu gminy na kwotę  - 27.398.649,56 zł
w tym:
- wydatki bieżące –         21.118.937,32 zł
- wydatki majątkowe –      6.279.712,24zł
c) zamknięcia roku deficytem budżetowym w wysokości –  3.841.179,02 zł
d) sprawozdania z wykonania przychodów i rozchodów zakładu budżetowego zamykającego się kwotami:
- przychodów  -  5.738.391,07 zł
- kosztów i innych obciążeń    -  5.816.303,39 zł
e) sprawozdania z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamykającego się kwotami:
- przychodów  -  97.041,40 zł
- wydatków     -  61.487,43 zł

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LIII/362/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.05.2010 09:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.05.2010 09:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 48