UCHWAŁA NR LIII/363/10
Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój

 

                  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591) art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241)  Rada Miejska Kudowy - Zdroju po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej uchwala co następuje:


§ 1


Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju z wykonania budżetu gminy za rok 2009.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LIII/363/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.05.2010 09:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.05.2010 09:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 32