Uchwała nr LIII/364/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia  30 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4, pkt 9 lit i  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  z poźn.  zm.) oraz art.212 ust. 1 i 2  ustawy   z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 385.816,00 zł zgodnie z  załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 498.081,00 zł zgodnie z  załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 112.265,00 zł
4. Zwiększa się przychody z innych źródeł w § 955 o 112.265,00 zł
5. Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 60.000,00 zł utworzoną na realizację mikroprojektów.
6. Zmienia się treść tabeli nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2010 roku” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się treść tabeli nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2010 roku” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się treść załącznika nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1. dochody                                      36.542.097,00 zł     
2.  wydatki                                      38.461.362,00 zł 
3.    deficyt budżetu                          1.919.265,00 zł     
      

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LIII/364/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.05.2010 09:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.05.2010 09:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 47