Zarządzenie Nr  89/10
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju
z dnia 05 maja 2010 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

 

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego Nr 302, poz.4103) Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 175,00 zł + 22% VAT (słownie: sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 + 22% VAT), za dzierżawę gruntu położonego w Kudowie-Zdroju w obrębie Stary Zdrój (AM-5) oznaczonego ewidencyjnie jako część działki nr 289 o powierzchni 2861,5 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą „Park Linowy Mountain Emotion”

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 89/10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.05.2010 12:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.06.2010 12:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 12