Uchwała nr LIV/369/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia  11 maja 2010 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4, pkt 9 lit i  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  z poźn.  zm.) oraz art.212 ust. 1 i 2  ustawy   z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zmniejszenie o 133.053,00 zł zgodnie z  załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 133.053,00 zł zgodnie z  załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.
3.  § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) kredytów długoterminowych zaciąganych w 2010 roku  - w kwocie  5.800.000,00 zł,
    z czego:
a)   na wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 5.400.000,00 zł;
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 400.000,00 zł,
2) kredytów krótkoterminowych w 2010 roku w  kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”
4. Zmienia się treść tabeli nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2010 roku” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się treść tabeli nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2010 roku” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się treść załącznika nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się treść załącznika nr 2 „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

 
§ 2

 

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1. dochody                                      36.435.900,00 zł     
2.  wydatki                                      38.355.165,00 zł 
3.    deficyt budżetu                          1.919.265,00 zł     
      

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LIV/369/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.05.2010 11:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.05.2010 11:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 31