Uchwała Nr LV/371/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia  27 maja 2010 roku

 

w sprawie: przystąpienia do opracowania  „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa Zdrój na lata 2011-2015"

 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy- Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Przystępuje się do opracowania „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Kudowa-Zdrój na lata 2011-2015” zwanego dalej WPI.


§ 2

 

Przyjmuje się zasady i tryb tworzenia WPI w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.


§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LV/371/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:01.06.2010 12:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:16.06.2010 12:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 69