Zarządzenie  Nr 132/10
Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
z dnia 14 lipca 2010 roku


w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kudowa Zdrój odrębnymi ustawami na 2010 rok – spis rolny w 2010 roku

 

                       Na podstawie art. 30 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 roku Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 249 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U.  nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządzam co następuje:


§ 1

 

Ustalam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kudowa-Zdrój odrębnymi ustawami na 2010 rok określonych w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym ( Dz.U z 2009 roku, poz. 126, poz. 1040)  zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam skarbnikowi gminy Kudowa-Zdrój.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 132/10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.07.2010 13:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.07.2010 13:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 12