Zarządzenie  Nr 133/10
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 14 lipca 2010 roku


w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok . 


Na podstawie art. 212, art. 222,  art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 ust.1  uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2010 rok Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

                                                    
§ 1

 

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 21.018,00 zł zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 21.018,00 zł zgodnie z  załącznikiem  nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej.
4. Zmienia się treść tabeli nr 4 w części dotyczącej „Dochody i wydatki z tytułu zadań zleconych gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2010 rok” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach  wynosi:
   - dochody                          36.910.174,76 zł
   - wydatki                           38.829.439,76 zł
   - deficyt budżetu                 1.919.265,00 zł                


§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 133/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.07.2010 13:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.07.2010 13:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 13