Uchwała nr LVI/374/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia  23 czerwca 2010 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  z poźn.  zm.) oraz art.212 ust. 1 i 2 , art. 214  ustawy   z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1


1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 403.375,00 zł zgodnie z  załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 403.375,00 zł zgodnie z  załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się treść tabeli nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2010 roku” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się treść załącznika nr 1 „Planowane na 2010 rok kwoty dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się treść załącznika nr 2 „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się treść załącznika nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się treść załącznika nr 5 „Plan finansowy zakładu budżetowego na 2010 rok” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 2


Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1. dochody                                     36.874.496,76 zł     
2.  wydatki                                      38.793.761,76 zł 

3.    deficyt budżetu                          1.919.265,00 zł     

      
§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LVI/374/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.06.2010 09:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.06.2010 09:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 31