UCHWAŁA  NR LVI/375/10
Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju
z dnia  23 czerwca 2010 roku

 

w sprawie: ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych w 2010  roku dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju.


Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z  2001 r. Dz. U Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 219 ust.1 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.)   Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1


Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego- Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju:
1) dopłata do ceny 1 m3  odbioru i unieszkodliwiania nieczystości stałych – w wysokości 10,00 zł  netto  za 1 m3,
2) dopłata różnicy do czynszu najmu w lokalach socjalnych – w wysokości 2,46 zł za  1 m2 miesięcznie
zgodnie z kalkulacją zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


1. Uruchomienie dotacji przedmiotowych następuje na wniosek MZUP, stosownie do stopnia realizacji dotowanych zadań.
2. MZUP może otrzymać zaliczkę na dotację przedmiotową . Podstawą ustalenia kwoty zaliczki jest roczny plan sprzedaży dotowanej usługi.
3. Dotacja przedmiotowa będzie przekazywana do wysokości kwoty zaplanowanej w budżecie gminy na 2010 rok na wskazany przedmiot dotowania.

 

§ 3


1. Rozliczenie dotacji przedmiotowej MZUP sporządzi w terminie do 15 lutego roku następnego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dotacja przedmiotowa wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych , w terminie do 15 lutego roku następnego.

 

§ 4


MZUP zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów w sposób umożliwiający ich prawidłowe rozliczenie.

 

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LVI/375/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.06.2010 09:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.06.2010 09:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 31