Zarządzenie nr 134/10

Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 20 lipca 2010 roku

 

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa -  Zdrój.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienioną uchwałą nr XVI/103/07 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości Burmistrz Miasta Kudowy - Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży  (na wniosek najemcy) lokal mieszkalny wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu:

obręb Stary Zdrój    -    ul. Poznańska 5/1
                                     działka nr  211 (AM-8) o pow.1678m2
                                    księga wieczysta Kw. nr  56152

 

§ 2

 

Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży t. j. koszty prac geodezyjnych i szacunków rzeczoznawcy majątkowego będzie ponosić nabywca.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza miasta Kudowy - Zdroju.

 

§ 4

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem jego wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 134/10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.07.2010 11:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.07.2010 11:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 8