Zarządzenie Nr 143/10
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 05 sierpnia 2010 roku


w sprawie: powołania komisji odbiorowej


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

§ 1


 Powołuje się komisję do odbioru robót: „Rozbiórka zespołu obiektów przy ul.Fabrycznej 17 w ramach rewitalizacji osiedla w rejonie ulicy Fabrycznej i Tkackiej w Kudowie-Zdroju – rozbiórka budynków administracyjnych byłych zakładów przemysłowych”  realizowanych w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru miasta Kudowa- Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej”  przewidzianego do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 9. Miasta, Działanie 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10.000 mieszkańców,
W składzie:
1. Urszula Karpowicz  - przewodniczący komisji
2. Adam Lis   - członek komisji
3. Jarosław Smoleński - członek komisji

 

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 143/10
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.08.2010 13:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.08.2010 13:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 8