UCHWAŁA NR LVIII/378/10
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 29 września  2010 roku


 
w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miasta Kudowa-Zdrój w rejonie osiedla poprzemysłowego Zakrze oraz w części centralnej uzdrowiska na lata 2010 - 2013 ”.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kudowie-Zdroju uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się „Lokalny Program Rewitalizacji obszarów miasta Kudowa-Zdrój w rejonie osiedla poprzemysłowego Zakrze oraz w części centralnej uzdrowiska na lata 2010 – 2013”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/261/09 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji  obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 – 2013” oraz Uchwała Nr XL/286/09 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 2 września 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/261/09 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji  obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 – 2013”.


§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LVIII/378/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.10.2010 13:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.10.2010 13:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 51