UCHWAŁA  NR LVII/381/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 29 września 2010 roku

 

w sprawie:  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.


Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z poźn. zm. ) Rada Miejska w Kudowie-Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1


1. Określa się następującą szczegółowość projektu budżetu:
1) w zestawieniu tabelarycznym plan dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe,
2) w zestawieniu tabelarycznym plan wydatków budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe,
2.  Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju dołącza uzasadnienie, które powinno obejmować:
1) w zakresie dochodów – szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów,
2) w zakresie wydatków – szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:
a) wydatków jednostek budżetowych z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych,
b) dotacji udzielanych z budżetu,
c) wydatków na inwestycje,
d) wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecanych gminie,
3) omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego oraz rozchodów związanych z ewentualnymi spłatami zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
4) omówienie źródeł przychodów oraz rodzajów wydatków zakładów budżetowych,
5) informację o finansowaniu zadań inwestycyjnych, a w szczególności:
a) nazwę zadania inwestycyjnego,
b) łączne nakłady finansowe,
c) planowane wydatki w danym roku,
d) źródła finansowania wydatków inwestycyjnych,
e) wskazanie jednostki organizacyjnej realizującej program lub koordynującej wykonanie programu.

 

§ 2


Materiały informacyjne obejmują:
1) wysokość przyjętych wskaźników,
2) wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu, a wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.


§ 3


1. Przewodniczący Rady Miejskiej po otrzymaniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem kieruje projekt do wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej w celu zaopiniowania oraz wyznacza termin sesji budżetowej.
2. Komisje Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na których wyrażają w formie pisemnej  opinie o projekcie budżetu.
3. Komisje Rady Miejskiej proponujące wprowadzenie nowych wydatków, bądź zwiększenie wydatków ujętych w projekcie budżetu wskazują źródło ich finansowania.
4. Opinie komisji Rady Miejskiej przedstawiane są komisji właściwej ds. budżetu oraz Burmistrzowi Miasta. Jeżeli komisja nie sformułuje opinii w terminie o którym mowa w pkt.2, przyjmuje się  że nie wnosi zastrzeżeń do projektu budżetu.
5. Komisja właściwa ds. budżetu w terminie nie dłuższym niż 7 dnia od daty otrzymania wyraża ostateczną opinię do projektu uchwały budżetowej i przedkłada ją niezwłocznie Burmistrzowi Miasta. W posiedzeniu komisji właściwej ds. budżetu opiniującej projekt budżetu uczestniczą przewodniczący pozostałych komisji.

 

§ 4


1. Burmistrz Miasta może dokonywać autopoprawek w projekcie uchwały budżetowej.
2. Nie uwzględnione wnioski komisji właściwej ds. budżetu wymagają uzasadnienia Burmistrza Miasta.
3. Ostateczny projekt uchwały budżetowej Burmistrz Miasta niezwłocznie kieruje do Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

§ 5


Porządek sesji budżetowej winien zawierać następujące punkty:
1) omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do budżetu,
2) omówienie  projektu uchwały budżetowej przez Burmistrza Miasta wraz z ewentualnymi autopoprawkami,
3) przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej, 
4) przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu,
5) uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu,
6) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
7) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
8) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.


§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 7


Traci moc uchwała nr XXIV/129/2004 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju  i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

§ 8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LVIII/381/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.10.2010 13:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.10.2010 13:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 32