UCHWAŁA  NR LVIII/382/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 29 września 2010 roku

 

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze wraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z  2001 r. Dz.U Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) , art. 266 ust.2   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U nr 157, poz. 1240  z późn. zm.)    Rada Miejska  Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1


Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz zakres i formę informacji  o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

 

§ 2


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze powinna obejmować :
1) część tabelaryczną określającą stopień wykonania dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych  oraz wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
2) część opisową odnoszącą się do:
a) wykonania dochodów budżetu z podziałem na najważniejsze grupy: podatki, opłaty, wpływy od jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł oraz pozostałe dochody własne, subwencje  i dotacje celowe z budżetu państwa,
b) wykonania wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
c) wykonania przychodów i rozchodów budżetu,
d) informacji o wyniku finansowym budżetu,
e) wykonania  przychodów i kosztów zakładu budżetowego,
f) realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
g) realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
h) informacji o udzielonych dotacjach z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych,
i) informacji o należnościach i zobowiązaniach wymagalnych,
j) wykonania wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
k) wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
3) część opisowa powinna zawierać wyjaśnienia dotyczące przyczyn ewentualnych odchyleń, w tym także zagrożeń w realizacji poszczególnych pozycji planu rocznego.

 

§ 3


Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy obejmuje wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji ( po raz pierwszy za I półrocze 2011 roku).

 

§ 4


Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury powinna obejmować:
1) część tabelaryczną, określającą stopień wykonania:
a) przychodów i kosztów,
b) inwestycji,
oraz informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
2) część opisową odnoszącą się do wykonania przychodów i kosztów, wykonania inwestycji, stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych oraz realizacji zadań statutowych.

 

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 6


Traci moc uchwała nr XXIV/165/08 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

 

§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LVIII/382/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.10.2010 13:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.10.2010 13:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 31