UCHWAŁA nr LVIII/383/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 29 września 2010 roku

 

w sprawie:     określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających  Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:


§ 1


Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i  jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc de minimis w rybołówstwie, oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.


§ 2


Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należności – rozumie się przez  to należność pieniężną (należność główną) przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami  za zwłokę i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) wg stanu w chwili podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty – sumę tych należności ubocznych.
Kwoty należności od tego samego dłużnika z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.
2) przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to kwotę wynagrodzenia miesięcznego określoną w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dla roku poprzedzającego rok wydania decyzji o umorzeniu lub zastosowaniu ulgi, o której mowa w uchwale.


§ 3


1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być umarzane na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.
3. Umorzenie należności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.
4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki.


§ 4


Należność może być umorzona w całości lub w części,  jeżeli:
1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego,
2) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania upadłościowego lub naprawczego,
3) nie można ustalić dłużnika,
4) dłużnik -  osoba fizyczna -  zmarł:
a) nie pozostawiając żadnego majątku,
b) pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których wartość nie przekracza 6.000 zł,
c) nie można ustalić jego następców prawnych;
5) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji i występuje co najmniej jedna z wymienionych okoliczności: sieroctwo, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba w rodzinie, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, klęska żywiołowa  lub przemawia za tym interes publiczny,
6) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia tej należności,
7) należność główna jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu,
8) dłużnik – osoba prawna – został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
9) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
10) dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a umorzenie dotyczy wyłącznie odsetek od wpłaconej należności głównej.


§ 5


1. Należność pieniężna  może być umorzona z urzędu w całości, jeżeli:
1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności mogą być umorzone tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

 

§ 6


1. W przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi lub społecznymi organ uprawniony na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki.
2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 2 lata.
3. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.
4. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu zapłaty.
5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty  staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust.4.


§ 7


1. Organ, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać określonych w § 4 , § 5 i § 6 ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej – w przypadkach wymienionych w § 4 pkt 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
      w § 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4;
2) stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006) - w przypadkach wymienionych w § 4 pkt 2, 5, 10, w § 5 ust. 1 pkt 5, w § 6 ust.1;
3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21.12.2007) - w przypadkach wymienionych w § 4 pkt 2, 5, 10, w § 5 ust. 1 pkt 5, w § 6 ust.1;
4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25.07.2007) - w przypadkach wymienionych w § 4 pkt 2, 5, 10, w § 5 ust. 1 pkt 5, w § 6 ust.1;

2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:
1) wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
3) sprawozdań finansowych za okres 3 lat obrotowych, o których mowa w których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
3) oświadczenia o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 r.);
4) informacji dotyczących formy prawnej przedsiębiorstwa oraz numerów REGON i NIP;
5) informacji dotyczących wielkości przedsiębiorcy w oparciu o przepisy Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu /ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych/ (Dz. Urz. WE L 214, 09.08.2008 r.);
6) informacji dotyczących identyfikatora gminy, w której przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z późniejszymi zmianami);
7) informacji dotyczącej klasy PKD zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późniejszymi zmianami).


§ 8


1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o których mowa w
    niniejszej uchwale, uprawnieni są:
1) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju :
a/ w stosunku do wszystkich należności pieniężnych pobieranych przez jednostkę Urząd Miasta
 w Kudowie-Zdroju,
 b/ w stosunku do należności pieniężnych pobieranych przez pozostałe jednostki organizacyjne gminy Kudowa-Zdrój  przekraczających dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia o którym mowa w § 2 uchwały,
2) Kierownicy  ( dyrektorzy ) samorządowych jednostek organizacyjnych gminy Kudowa-Zdrój w stosunku do należności pieniężnych do wysokości dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 uchwały.
2. Przez wartość należności rozumie się kwotę należności łącznie z kwotą naliczonych odsetek oraz
    innymi należnościami ubocznymi.


§ 9


Umarzanie należności oraz odraczanie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie porozumienia, umowy lub jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.


§ 10


Uprawniony organ może cofnąć swoją decyzję o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacie należności, jeśli wyjdzie na jaw, że dowody na podstawie, których należności umorzono lub udzielono ulg w ich spłacaniu, okazały się fałszywe, bądź decyzja została wydana w wyniku przestępstwa, albo, że dłużnik wprowadził ten organ w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji.


§ 11


1. Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju  przedstawia Radzie Miejskiej informację  o wysokości
    umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg  w danym roku budżetowym w rocznym   
    sprawozdaniu z  wykonania budżetu.
2. Informacja jest sporządzana według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

 

§ 12


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 13


Traci moc uchwała Nr XXIV/166/08 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności gminy Kudowa-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych tytułu  należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności , a także wskazania organów do tego uprawnionych.


§ 14


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LVIII/383/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.10.2010 13:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.10.2010 13:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 38