UCHWAŁA NR LVIII/384/10
 RADY MIEJSKIEJ Kudowy-Zdroju

z dnia 29 września  2010 r.

 

w sprawie:  trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie  działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zpóź. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju  uchwala co następuje:


Rozdział 1.

Postanowienia ogólne


§ 1. Z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój na warunkach określonych w niniejszej uchwale, mogą być udzielane dotacje podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w zakresie nieobjętym art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm).
§ 2. 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych może mieć formy:
           - wspierania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
           - powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
2. Postanowienie o udzielenie dotacji odbywa się poprzez przeprowadzenie otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.
3. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zasady powszechności, jawności, konkurencyjności i formy pisemnej postępowania.
§ 3. Wysokość środków finansowych na realizację zadań przez podmioty, o których mowa w § 1 określa Rada Miejska w uchwale budżetowej.
§ 4. Dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe udzielane jest po uchwaleniu budżetu Gminy.


Rozdział 2.

Tryb rozpatrywania ofert


§ 5. Wybór projektów złożonych przez podmioty w zakresie realizacji zadań publicznych odbywa się na zasadzie konkursu ofert, ogłoszonego i przeprowadzonego przez Burmistrza, chyba że odrębne przepisy przywidują inny tryb zlecenia.
§ 6. Konkurs ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 7. W ogłoszeniu o konkursie należy określić w szczególności:
1. nazwę i siedzibę organu ogłaszającego konkurs,
2. zadania gminy które mają być realizowane przy współudziale podmiotów,
3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4. miejsce i termin składania ofert,
5. miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu,
6. miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu
§ 8.  1. Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania, w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.
2.Oferta złożona przez podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na realizację zadań powinna zawierać
w szczególności:
1) nazwę i siedzibę podmiotu,
2) formę prawną,
3) statut,
4) szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadania publicznego proponowanego do realizacji,
5) informacje o posiadanych zasobach krajowych i rzeczowych wskazujących na możliwość realizacji zadania,
6) termin i miejsce realizacji zadania,
7) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
8) proponowaną wysokość dotacji oraz wysokość udziału środków własnych i z innych źródeł.
3.Do oferty należy dołączyć:
1) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru,
2) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli.
3) oświadczenie czy organizacja posiada/nie posiada status organizacji pożytku publicznego.
§ 9. Konkurs powinien być rozstrzygnięty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu składania ofert.
§ 10. 1.  W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz powołuje komisję konkursową.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Kudowie-Zdroju.
3. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.
§11. Do zadań komisji konkursowej należy przeprowadzenie postępowania konkursowego i przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Burmistrzowi.
§ 12. 1. Konkurs rozpoczyna się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów.
3.  Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem najkorzystniejszej oferty.
§ 13. 1. W pierwszym etapie konkursu komisja konkursowa:
1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert,
2) otwiera koperty z ofertami,
3) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w § 8 i przekazuje je właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym Urzędu  Miasta celem zaopiniowania,
4) przedkłada Burmistrzowi propozycje odrzucenia ofert, które nie spełniają warunków określonych w § 8. W przypadku odrzucenia ofert pisemnie powiadamia uczestniczące w postępowaniu podmioty.
2. W drugim etapie konkursu komisja konkursowa:
1) analizuje merytoryczną zawartość ofert, biorąc pod uwagę opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
2) przedkłada Burmistrzowi najkorzystniejsze oferty. O wysokości środków przyznanych na realizację zadania decyduje Burmistrz.
§ 14. 1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę na realizacje zadań publicznych.
2. W przypadku złożenia oferty, o której mowa w ust. 1 Burmistrz w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy:
- rozpatruje celowość realizacji zadania,
- informuje o podjętej decyzji.
§ 15. 1. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert, komisja konkursowa bierze pod uwagę:
1) zgodność projektu z zadaniami gminy oraz z zadaniami statutowymi podmiotu,
2) wartość merytoryczną projektu,
3) koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokość
      dotacji,
4) staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z gminą w ciągu ostatnich trzech lat,
5) dotychczasową współpracę podmiotu z gminą.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.
§ 16. 1. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
2) liczbę zgłoszonych ofert, w tym ofert spełniających warunki określone w § 8 oraz ofert odrzuconych,
3) wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnieniem kwoty przyznanej dotacji,
4) ewentualne uwagi członków komisji konkursowej,
5) podpisy członków komisji konkursowej.
2. Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz z dokumentacją konkursową oraz propozycję rozstrzygnięcia, komisja konkursowa przedkłada Burmistrzowi.
§ 17. Decyzję o zleceniu zadania publicznego oraz przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz.
§ 18. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.


Rozdział 3.
Kontrola wydatkowania dotacji i sposób ich rozliczenia


§ 19. 1. Umowa na realizację zadania publicznego może być zawarta na okres nie dłuższy niż jeden rok budżetowy.
2. Umowę, o której mowa w ust. 1 sporządza wydział merytoryczny odpowiedzialny za realizację zadania.
3. Podmioty są zobowiązane do rachunkowego wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, o której   mowa w ust. 1.
4. Umowa powinna zawierać w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy,
2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jej wykonania,
3) wysokość dotacji udzielonej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,
4) termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,
5) tryb kontroli wykonania zadania,
6) termin i sposób rozliczania udzielonej dotacji,
7) termin zwrotu niewykorzystanej dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w art. 251 i  art. 252 ustawy o finansach  publicznych,
8) postępowanie dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy,
9) postępowanie dotyczące wydatkowania dotacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
10) inne postępowania, istotne z uwagi na charakter zadania i sposób jego finansowania.
§ 20. 1. W trakcie realizacji zadania jak i po jego realizacji Burmistrz ma prawo kontroli wykonania zadania i  sposobu wykorzystania dotacji.
2. Kontrola powinna obejmować:
1) stan realizacji zakładanych celów w zakresie realizowanego zadania (kontrola merytoryczna)
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
3) prawidłowości wykorzystania dotacji (kontrola finansowa),
4) prowadzoną dokumentację realizacji zadania.

3. Czynności kontrolnych dokonują upoważnieni przez Burmistrza pracownicy Urzędu.
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
§ 21. 1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania i przedłożyć Burmistrzowi.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) informacje o przebiegu realizacji zadania,
2) rozliczenie finansowe - zestawienie dowodów księgowych,
3) oświadczenie o wydatkowaniu dotacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
4) inne istotne informacje o realizacji zadania.


Rozdział 4.

Postanowienia końcowe


§ 22. Podmiot może otrzymać dotacje na więcej niż jedno zadanie gminy w ciągu roku.
 § 23. Traci moc uchwała Nr XV/89/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie  dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli.
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.
 § 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LVIII/384/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.10.2010 13:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.10.2010 13:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 43