Uchwała nr LVIII/385/10
Rady Miejskiej Kudowa-Zdroju
z dnia 29 września 2010 r.


w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 5 ust. 5  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

 

§1

 
 Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej „konsultacjami”.

 

§2

 

 Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:
  1) pomocniczości,
  2) partnerstwa,
  3) suwerenności,
  4) efektywności,
  5) uczciwej konkurencji,
  6) jawności.


§3

 

1. Konsultacje przeprowadza się z z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1, w sprawie poddanej konsultacji.
3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy – ma charakter opiniodawczy.
4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

§4

 

1.W przypadku obowiązku przeprowadzenia konsultacji Burmistrz określa w formie zarządzenia przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji oraz właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta odpowiedzialną za ich przeprowadzenie.
2.Informację o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem dokumentu przeznaczonego do konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój.
3.Konsultacje mogą mieć formę:
1) bezpośrednich otwartych spotkań, na których przedstawiany jest projekt aktu prawa miejscowego,
2) wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej www.kudowa.pl,
3) przesłania formularza organizacjom drogą mailową lub pocztą
4. Ustalenia poczynione na spotkaniach, o których mowa w §4 ust.3 pkt.1, są zapisane w protokole ze spotkania.
5. W przypadku konsultacji przeprowadzanych w pozostałych formach wynikiem są ankiety lub wystąpienia podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach złożone na piśmie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Z przeprowadzonych konsultacji osoba odpowiedzialna za ich sporządzenie sporządza sprawozdanie, które wraz z protokołami, ankietami, opiniami pisemnymi przedstawia Burmistrzowi.
7.Wyniki konsultacji Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1
 8.Wyniki konsultacji mogą być opublikowane na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 6

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LVIII/385/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.10.2010 14:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.10.2010 14:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 30