UCHWAŁA NR LVIII/389/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

z dnia 29 września 2010 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju etap II- ul. Świerkowa” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków.

 

Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 9 lit e , pkt 10, pkt 12a , art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1


Wyraża się zgodę na:
1. realizację przez gminę Kudowa-Zdrój projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju etap II- ul. Świerkowa” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011”
2. zaangażowanie na cel, o którym mowa w pkt. 1 środków finansowych w wysokości:
            -       796.200,00 zł  - w 2011 roku

  
§ 2

 

Źródłem pokrycia zobowiązań określonych w § 1 uchwały będą:
1) w części stanowiącej wkład własny gminy Kudowa-Zdrój w wysokości 398.200,00 zł
      ( 50% ) dochody własne z tytułu sprzedaży nieruchomości ,
2) w pozostałej części - środki Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011”

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LVIII/389/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.10.2010 14:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.10.2010 14:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 21