Zarządzenie Nr 173/10
Burmistrza Miasta Kudowy- Zdroju
z dnia 06 października 2010 r.

 

w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego oraz powołania zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów na terenie Gminy Kudowa- Zdrój .

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.


Ustanawia się urzędnika wyborczego na terenie Gminy Kudowa- Zdrój w osobie  - Barbary Kopeć-  sekretarza Gminy.

 

§ 2.


 1. Powołuje się zespół do spraw przygotowania pod względem organizacyjnym i finansowym oraz wykonania zadań wyborczych związanych            z wyborami do Rady Gminy Kudowa- Zdrój oraz wyborów Burmistrza Gminy Kudowa- Zdrój , zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (ewentualnie II tura wyborów 5 grudnia 2010 r.), na terenie Gminy Kudowa- Zdrój w składzie:
1) przewodniczący zespołu – Barbara Kopeć – kierowanie pracami zespołu; obsługa prawna zespołu oraz komisji wyborczych;

2) członek zespołu – Magdalena Jamrozik – prace organizacyjne i biurowe, zabezpieczenie środków transportu dla przeprowadzenia wyborów, przygotowanie i wyposażenie lokali wyborczych,
3) członek zespołu – Iwona Biernacik – zabezpieczenie oraz rozliczenie środków finansowych niezbędnych do sfinansowania prac związanych z przygotowaniem    i przeprowadzeniem wyborów;
4) członek zespołu –Dawid Dymowski – zabezpieczenie  wyborów pod kątem obsługi informatycznej;
5) członek zespołu- Ewa Żulińska - przygotowanie oraz wyłożenie do sprawdzania spisu osób uprawnionych do głosowania;
6) członek zespołu- Irena Wiszowata - przygotowanie oraz wyłożenie do sprawdzania spisu osób uprawnionych do głosowania;

2. Do zadań zespołu należy:
1) sprawowanie nadzoru nad sprawnym przebiegiem wyborów w zakresie czynności realizowanych przez urząd gminy oraz gminne jednostki organizacyjne;
2) realizacja obsługi administracyjnej komisji wyborczych;
3) zapewnienie i rozliczenie środków finansowych na realizację zadań związanych z organizacją wyborów;
4) wykonywanie innych zadań wyborczych w ramach kompetencji przewidzianych dla jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminy.

 

§ 3.


Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.


 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 173/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.10.2010 09:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.10.2010 09:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 34