ZARZĄDZENIE nr 186/10
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 22 października 2010 roku
 


w sprawie: określenia formy, przedmiotu i terminu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r.,Nr 96, poz.873 z późn.zm.) w sprawie „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011".

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 ust.1 uchwały Nr LVIII/385/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:
 

§ 1.


Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest „Program współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.


§ 2.


Określa się:
1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 27 października 2010 r.,
2) termin zakończenia konsultacji na dzień 02 listopada 2010 r.


§ 3.


1.  Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej www.kudowa.pl .
2. Formularz wyrażenia pisemnej opinii zostanie opublikowany wraz z informacją o podejmowanych konsultacjach na stronie internetowej Gminy Kudowa-Zdrój oraz na tablicy ogłoszeń.
3. Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w §2 w Biurze Obsługi Klienta pok.nr 5, za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kudowa@kudowa.pl.
4. Formularz zgłaszania opinii stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 4.

 

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Z-ca Skarbnika Gminy.


§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.     


Burmistrz
Czesław Kręcichwost
 
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 186/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.10.2010 10:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.11.2010 10:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 75