UCHWAŁA  NR  LIX/392/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia  27 października 2010 roku

 

w sprawie:  zmiany uchwały nr LVIII/381/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z poźn. zm. ) Rada Miejska w Kudowie-Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr LVIII/381/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej:
1.  § 4 otrzymuje brzmienie:
„§4. 1. Burmistrz Miasta po zapoznaniu się z opinią komisji właściwej ds. budżetu oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej przedkłada Radzie Miejskiej ostateczny projekt uchwały budżetowej.
2. Nieuwzględnione w projekcie uchwały budżetowej wnioski wymagają uzasadnienia Burmistrza Miasta.”
2. § 5 otrzymuje brzmienie:
„§5. Porządek sesji budżetowej winien zawierać następujące punkty:
1) omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do budżetu,
2) omówienie  projektu uchwały budżetowej,
3) przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej, 
4) przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu,
5) uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu,
6) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
7) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
8) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.


§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LIX/392/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.11.2010 12:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.11.2010 12:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 48