UCHWAŁA NR LIX/394/10
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 27 października 2010 roku

 

w sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 

 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zmian.) art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmian.) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zmian.) uchwala się, co następuje:


§ 1


1. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DPR-1), stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IPR-1), stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.


§ 2


1. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DPL-1), stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały
2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IPL-1), stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.


§ 3


1. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DPN-1), stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały.
2. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IPN-1), stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały.


§ 4


Traci moc uchwała Nr XLVI/322/09 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LIX/394/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.11.2010 12:45
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.11.2010 13:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 40