Uchwala Nr LIX/395/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 27 października  2010 roku

 

w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kudowa Zdrój na lata 2011-2015"

 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 roku Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska  Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1


Przyjmuje się „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2011-2015” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

W kolejnych latach realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będzie on weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących: potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych, zmian harmonogramu inwestycji itp.


§3

 

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.


§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LIX/395/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.11.2010 13:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.11.2010 13:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 69