Uchwała nr LX/398/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia  10 listopada 2010 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  z poźn.  zm.) oraz art.212 ust. 1 i 2 , art. 214  ustawy   z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1


1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zmniejszenie o 2.310.038,00 zł zgodnie z  załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zmniejszenie o 310.038,00 zł zgodnie z  załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej utworzonej na realizację porozumienia w zakresie podjęcia wspólnych działań na rzecz przebudowy skrzyżowań drogi krajowej z ul. Kościelną i Fabryczną w kwocie 50.000,00 zł.
4. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.
5. Zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952 o 2.000.000,00 zł.
6. § 3 ust. 3 uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok otrzymuje brzmienie:
„ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) kredytów długoterminowych zaciąganych w 2010 roku  - w kwocie  7.800.000,00 zł,
    z czego:
a)   na wyprzedzające finansowanie (prefinansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 5.400.000,00 zł;
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 400.000,00 zł,
c) na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 2.000.000,00 zł,
2) kredytów krótkoterminowych w 2010 roku w  kwocie 1.200.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”
7. Zmienia się treść tabeli nr 3 „Przychody i rozchody związane z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego w 2010 roku” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Zmienia się treść tabeli nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2010 roku” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się treść załącznika nr 2 „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

10. Zmienia się treść załącznika nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały nr XLIX/337/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2010 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1. dochody                                      34.677.309,72 zł     
2.  wydatki                                      38.596.574,72 zł 

3.    deficyt budżetu                          3.919.265,00 zł    

      
§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LX/398/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.11.2010 13:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.11.2010 13:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 47