Uchwała nr LX/399/10
Rady Miejskiej  Kudowy Zdroju
z dnia  27 października 2010 roku

 

w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de    minimis w Gminie Kudowa Zdrój 


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. z 2010 r. Dz.U. Nr 95 , poz. 613 ), Rada Miejska w Kudowie Zdroju uchwala co następuje:


§1.


1. Sprzyjając rozwojowi przedsiębiorczości oraz potrzebie zmniejszenia bezrobocia   ustala się zwolnienia w podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, będących w posiadaniu beneficjantów pomocy realizujących nowe inwestycje oraz zwiększających zatrudnienie.
2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości, określone w niniejszym programie stanowią pomoc publiczną udzielaną w ramach pomocy de minimis, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006)
3. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc de minimis, określoną w niniejszej uchwale, jeżeli wartość tej pomocy brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych nie przekracza kwoty  200 tysięcy euro brutto.
4. Przedsiębiorca działający w sektorze transportu drogowego może uzyskać pomoc de minimis, określoną w niniejszej uchwale, jeżeli wartość tej pomocy brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych nie przekracza kwoty  100 tysięcy euro brutto.
5.  Zwolnienia od podatku od nieruchomości nie mogą otrzymać przedsiębiorcy:
1) Znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, w rozumieniu pkt 9 – 11 Wytycznych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz.Urz.UE C 244 z 01.10.2004 r.);
2) Działający w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych
w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
3)  Działający w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w przypadku, gdy:
a) wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą;
b) przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców.
4) Prowadzący działalność w sektorach: rybołówstwa i akwakultury oraz węgla.
5)  Prowadzący działalność związaną z wywozem do Państw trzecich lub państw członkowskich w sytuacji, gdy pomoc byłaby bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej.
6) Prowadzący działalność uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.
7)  Prowadzący działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego
w sytuacji, gdy pomoc przeznaczona byłaby na nabywanie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego.

§2.


1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki oraz budowle położone na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Kudowa Zdrój, które służą  do prowadzenia na podstawie zezwolenia działalności gospodarczej na terenie strefy.
2. Zezwolenie, o którym mowa  w ust.1, jest decyzją, która określa zasady i rodzaj prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności na terenie strefy.
3. W przypadku nie podjęcia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, określonej w zezwoleniu przedsiębiorca jest zobowiązany do  zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę należnymi od ustawowych terminów płatności podatku.
4. Podmiot ubiegający się o zwolnienie winien złożyć:
1) wniosek o udzielenie pomocy de minimis;
2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się  o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat , albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
3) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311);
4) kserokopie zezwolenia, o którym mowa w ust.2;

 

§3.


1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i usług przez  właścicieli nieruchomości rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej,
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na okres jednego roku licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój potwierdzi spełnienie przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania zwolnienia, a w przypadku wybudowania nowego budynku lub budowli zwolnienie przysługuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój potwierdzi spełnienie przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania zwolnienia i w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku.
3. Przez rozpoczęcie działalności rozumie się dokonanie pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.
4. Podmiot ubiegający się o zwolnienie w terminie 3 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej winien złożyć:
1) wniosek o udzielenie pomocy de minimis;
2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się  o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat , albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
3) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311);
4) dokumenty potwierdzające zarejestrowanie podmiotu gospodarczego lub działalności gospodarczej oraz dokonanie pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu;
5) oświadczenie, że podmiot ubiegający się o zwolnienie będzie prowadził działalność gospodarczą w nieruchomości objętej zwolnieniem przez cały okres jego trwania oraz że nieruchomość nie będzie w tym okresie wynajmowana, poddzierżawiona ani zbyta;
6) oświadczenie o kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy po zakończeniu zwolnienia;

 

§4.


1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiące własność przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kudowa Zdrój w zakresie produkcji i usług, którzy  po wejściu w życie niniejszej uchwały zrealizują (tj. oddadzą do użytku) na terenie gminy Kudowa Zdrój nowe inwestycje polegające na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej, pod warunkiem utworzenia co najmniej 5 nowych miejsc pracy , nie później niż w okresie 6 miesięcy od zakończenia inwestycji.
2. Przez nową inwestycję, o której mowa w ust.1 należy rozumieć:
a) budowę lub rozbudowę obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
b) zakup nieruchomości niewykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej dwóch lat;
c) rozpoczęcie działalności gospodarczej w obiektach już istniejących, niewykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej dwóch lat;
3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli nowa inwestycja spowodowała wzrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia inwestycji, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy.
4. Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia oraz przez kolejnych 12 miesięcy.
5. Zwolnienie przysługuje na okres :
• 1 roku -jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
• 2 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy,
• 3 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 25 nowych  miejsc pracy,
• 4 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 35 nowych  miejsc pracy,
• 5 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy.
6. Podmiot ubiegający się o zwolnienie w terminie 3  m-cy od dnia  rozpoczęcia  inwestycji winien złożyć:
1) wniosek o udzielenie pomocy de minimis;
2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się  o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat , albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
3) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311);
7. Podmiot ubiegający się o zwolnienie w terminie 6  m-cy od dnia  zakończenia  inwestycji winien dołączyć:
- dokumenty potwierdzające zakończenie  nowej inwestycji;
- dokumenty potwierdzające wzrost poziomu zatrudnienia;
8. Tworzenie nowych miejsc pracy nie może się rozpocząć przed złożeniem wniosku o udzielenie pomocy określonej w ust 1.
9. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój potwierdzi spełnienie przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania zwolnienia, a w przypadku wybudowania nowego budynku lub budowli zwolnienie przysługuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój potwierdzi spełnienie przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania zwolnienia i w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku.
10. Wyłączeniu z uprawnień wynikających z §3 i § 4  niniejszej uchwały, podlegają przedsiębiorcy powstali w wyniku przekształcenia lub w wyniku wydzielenia majątku z innego podmiotu bądź w drodze podziału.

 

§5.


Wzory dokumentów, o których mowa w § 2 ust.4 pkt 1), § 3 ust. 4 pkt 1), 5), 6), § 4 ust. 6 pkt 1),   zostaną określone w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta.

 

§6.


1. Jeżeli przedsiębiorca spełnia warunki z różnych tytułów zwolnień, określonych niniejszą uchwałą, udziela się mu tylko jednego zwolnienia, przez niego wybranego.
2. Nabycie prawa do zwolnienia uwarunkowane jest brakiem zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, dla których organem podatkowym jest Burmistrz Miasta Kudowa Zdrój.

 

§7.


1. Przedsiębiorca w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie § 2 i § 3 niniejszej uchwały , jest zobowiązany  do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego, przedstawić  bez wezwania organowi podatkowemu:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się  o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat , albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311);
2. Przedsiębiorca w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie § 4 niniejszej uchwały , jest zobowiązany  do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego, przedstawić  bez wezwania organowi podatkowemu:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się  o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat , albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311);
3) informację o stanie zatrudnienia na koniec poprzedniego roku kalendarzowego , potwierdzoną uwierzytelnionymi kopiami deklaracji ZUS składanymi w roku podatkowym
3. Przedsiębiorca w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały jest zobowiązany  powiadomić pisemnie organ udzielający pomocy o utracie warunków zwolnienia lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy najpóźniej  w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących tę utratę lub zmianę.
4. Przedsiębiorca, który w terminie określonym w ust.3 zawiadomi  organ udzielający pomocy o utracie warunków do zwolnienia z podatku od nieruchomości traci do niego prawo poczynając od miesiąca, w którym je utracił.
5. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić organ udzielający pomocy de minimis o każdym przypadku otrzymania pomocy de minimis w okresie zwolnienia z podatku od nieruchomości najpóźniej w okresie 14 dni od dnia jej otrzymania.
6. Przedsiębiorca, który  nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia o utracie warunków do zwolnienia, złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informację, przez co wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełniania warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.
7. W przypadku utraty prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorca zobowiązany jest  do zapłaty podatku za okres, w którym nie należnie korzystał ze zwolnienia wraz z odsetkami za zwlokę liczonymi jak od zaległości podatkowych.
8. W przypadku otrzymania w trakcie roku podatkowego pomocy ponad dopuszczalną wielkość, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej nadwyżkę pomocy de minimis ponad ogólną kwotę, w terminie do dnia 31 grudnia danego roku podatkowego , na zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej  dla przedsiębiorców, poprzez zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami  za zwłokę, zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  (Dz.U. Nr 8 poz. 60 ze zm.)
9. W okresie korzystania z pomocy de minimis, określonej w niniejszej uchwale, może nastąpić weryfikacja złożonych przez przedsiębiorcę informacji  w wyniku kontroli przeprowadzanych  przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju.
10. Przedsiębiorca korzystający  z pomocy w formie zwolnienia jest zobowiązany:
• do przedłożenia w żądanym terminie  - na wniosek organu udzielającego pomocy -  dodatkowych informacji niezbędnych dla prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania;
• przechowywania dokumentów z nią związanych przez okres 10 lat od dnia jej udzielenia.


§ 8.

 

Program obowiązuje od momentu wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 

§ 9.


Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój do składania Radzie Miejskiej w Kudowie Zdroju rocznych sprawozdań z wykonania niniejszej uchwały wraz z jej skutkami dla budżetu;

 

§10.


Organem udzielającym pomocy i sprawującym nadzór jest Burmistrz Miasta Kudowa Zdrój.

 

§11.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój.


§12.


Traci moc uchwała  Nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa Zdrój

 

§13.


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LX/399/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.11.2010 13:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.11.2010 13:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 64