Uchwała Nr LX/400/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdrój
z dnia 10 listopada 2010 roku

 

w sprawie: obciążenia nieruchomości Gminy rzeczowym prawem ograniczonym


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póżn. zm.) oraz art. 24 ust. 2, art. 25 ust.  1 i 2 w związki z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy - Zdroju ustala co następuje:

 

§ 1

 

Zezwala się Burmistrzowi Miasta Kudowa - Zdrój na obciążenie nieruchomości Gminy Kudowa - Zdrój, w skład której wchodzą działki nr 115/3 i nr 115/4 obręb Dańczów, położonej w Dańczowie, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Kłodzku, Kw nr 26810/8, rzeczowym prawem ograniczonym w postaci hipoteki zwykłej do sumy najwyższej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na rzecz pożyczkodawcy – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej przez ten Fundusz Kudowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie - Zdroju, KRS 0000196074, NIP 883-16-65-605, REGON 891103767, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącej stacji uzdatniania wody w ramach projektu „Poprawa jakości wody do picia dla miasta Kudowy - Zdroju i gminy Lewin Kłodzki – modernizacja Stacji uzdatniania wody”.

 

§ 2


Traci moc uchwała nr LI/350/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z  dnia 24 lutego 2010 w sprawie obciążenia nieruchomości Gminy rzeczowym prawem ograniczonym.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa - Zdrój

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LX/400/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.11.2010 13:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.11.2010 13:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 25