Uchwała nr LX/401/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
 z dnia 10 listopada 2010 roku.


w sprawie : przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się „Program współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”.


§ 2

Postanowienia ogólne

 

1. Ilekroć w niniejszej uchwale mówi się o:
a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
 o których mowa w art.3 ustawy
c) programie – należy przez to rozumieć „Program współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”.

 

§ 3

Cel główny i cele szczegółowe programu

 

1. Głównym celem programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych
gminy wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
2. Celami szczegółowymi programu są:
a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje    
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
b) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców ,
c) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
d) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
e) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
 e)   realizacja zapisów Strategii Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój oraz Rozwoju Produktów
       Turystycznych.
 3. Program jest adresowany do organizacji pozarządowych działających na rzecz gminy Kudowa-Zdrój i jej mieszkańców.


§ 4
Zasady współpracy

 

Współpraca Gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego opiera się na następujących zasadach:
1. partnerstwa,
2. uczciwej konkurencji i jawności,
3. równego dostępu do informacji,
4. pomocniczości,
5. suwerenności stron.

 

§ 5

Przedmiot współpracy

 

Przedmiotem współpracy władz gminy Kudowa-Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
a) realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
b) podwyższanie efektywności i skuteczności działań kierowanych do mieszkańców miasta,
c) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
d) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
e) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


§ 6
Formy współpracy

 

1. Gmina Kudowa-Zdrój realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:
a) zlecania podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na zasadach określonych w ustawie,
b) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
c) promocji działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w mediach,
d) pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
e) użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz udostępnienia lokalu na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
f) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach,
g) publikowania informacji ważnych dla organizacji pozarządowych na stronach internetowych
Urzędu Miasta.

2.  Dotacje, o których mowa w ustawie, nie mogą być udzielone na:
a) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego
funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć ,
c) budowę, zakup nieruchomości,
d) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną i religijną.

 

§ 7
Priorytety w realizacji zadań publicznych

 

1. W roku 2011 roku gmina Kudowa-Zdrój będzie wspierać lub powierzać podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację następujących zadań :
a) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
- aktywizacja i działalność kulturalna na rzecz osób starszych, stworzenie możliwości
   samorealizacji,
b) w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych:
- integracja środowisk kombatanckich,
- integracja międzypokoleniowa.
c) w zakresie pomocy społecznej:
- pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w
  trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i samotnych matek,
            - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
d) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
- działalność sportowa, turystyczna, kulturalna, uspołeczniająca i integrująca        
  środowisko osób niepełnosprawnych,
- wspomaganie wczesnego rozwoju dzieci niepełnosprawnych,
- organizacja grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych,
e) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania :
- edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu poprawę ich bezpieczeństwa,
      - działania wychowawcze i edukacyjne dzieci i młodzieży kształtujące postawy
        patriotyczne, rozwijanie aktywności obywatelskiej,
      - organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży,
f) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz włączanie jej do działań
        o charakterze proekologicznym,
g) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
- organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów,   
  festiwali, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, dyskusji,
  prelekcji, warsztatów muzycznych, teatralnych i filmowych,
      - kultywowanie lokalnej tradycji pogórza sudeckiego oraz ochrona dóbr kultury,
h) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży:
- szkolenie sportowe młodzieży oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych
i) w zakresie promocji i organizacji wolontariatu
             - aktywizacja uczniów szkół do działań wolontariackich.


§ 8
Okres realizacji programu

 

Program obowiązuje od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

 

§ 9
Sposób realizacji programu

 

1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji programu są:
a) Rada Miejska i jej komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej   oraz priorytetów w sferze współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego,
b) Burmistrz Miasta – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Miejską,
c) Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego realizujące zadania publiczne na terenie gminy Kudowa-Zdrój lub dla jej mieszkańców - bez względu na siedzibę podmiotu.

2. Realizację programu ze strony Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju koordynuje referat finansowo-budżetowy.
3. Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie otwartego konkursu ofert.
4. Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu, zlecenie realizacji zadania publicznego może nastąpić z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z przepisami określonymi w ustawie.


§ 10
Finansowanie programu

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu zostanie określona w budżecie Gminy na 2011 rok.

 

§ 11
Sposób oceny realizacji programu

 

1. Realizacja programu będzie oceniana  w szczególności na podstawie:
1) liczby ofert, które wpłynęły od organizacji,
2) liczby umów zawartych z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków finansowych przekazywanych organizacjom przez gminę,
3) liczby osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych,
4) liczby osób zaangażowanych po stronie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych,
5) wysokość kwot udzielonych dotacji,
6) wielkość wkładu własnego organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych.
2.Bieżącym monitoringiem realizacji zadań Programu zajmuje się referat finansowo-budżetowy.
3.Burmistrz, nie później niż do 30 kwietnia 2012r. przedłoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji programu.
4.Sprawozdanie, o którym mowa w ust 3. zostanie upublicznione na stronie internetowej Urzędu.
5. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r. można zgłaszać w trakcie roku Radzie Miejskiej w Kudowie-Zdroju  za pośrednictwem Burmistrza Kudowy-Zdroju.

 

§ 12
Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji

 

1. Prace nad przygotowaniem programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez referat finansowo-budżetowy Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.
2. Przygotowanie programu objęło:
1) opracowanie projektu programu przez referat finansowo-budżetowy Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju na bazie programu współpracy na 2010 rok z uwzględnieniem nowelizacji ustawy,
2) skierowanie projektu programu do konsultacji  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
3) rozpatrzenie uwag i opinii złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji,
4) przedłożenie Radzie Miejskiej projektu uchwały.
3. Po uchwaleniu przez Radę Miejską programu zostanie on umieszczony na stronie internetowej  Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 13
Powoływanie i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartym konkursie ofert.

 

Powołanie komisji konkursowej, zasady przeprowadzania konkursów, a w szczególności tryb oceny ofert i kontroli wykonania zadań publicznych zlecanych do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego określi Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia.


§ 14

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 15

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku .

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LX/401/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.11.2010 13:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.11.2010 13:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 58