Uchwała   Nr LX/403/10
Rady Miejskiej  Kudowy - Zdroju
z dnia 10 listopada 2010 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn.zm.) Rada Miejska Kudowy - Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Rada Miejska Kudowy - Zdroju wyraża zgodę na udzielenie 90 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niżej wymienionych nieruchomości, będących w użytkowaniu wieczystym, zabudowanych na cele mieszkaniowe:

a) nieruchomość położona w Kudowie Zdroju przy ul. Kościuszki 8, oznaczona geodezyjnie jako działka gruntu nr 453, obręb Czermna, o powierzchni 717,0 m2,
b) nieruchomość położona w Kudowie Zdroju przy ul. Kościuszki 71, oznaczona geodezyjnie jako działka gruntu nr 156, obręb Czermna, o powierzchni 427,0 m2,
c) nieruchomość położona w Kudowie-Zdroju przy ul. Spacerowa 12, oznaczona geodezyjnie jako działka gruntu nr 93/4, obręb Nowy Zdrój, o powierzchni 297,00 m2

2. Zgoda na udzielenie bonifikat, o których mowa w § 1 ust. 1, dotyczy tych użytkowników wieczystych, którzy uiszczą jednorazowo całą należność z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LX/403/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.11.2010 14:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.11.2010 14:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 38