Uchwała  Nr  LX/404/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 10 listopada 2010  r.


w sprawie:  oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój oraz planów miejscowych dla terenu gminy Kudowa-Zdrój.


Na podstawie art. 32 ust.2  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po zapoznaniu się z przedłożoną przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój „ANALIZĄ ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA KUDOWY-ZDROJU – ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych”, Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala  co  następuje:


§ 1


Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój „ANALIZĘ ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA KUDOWY-ZDROJU – ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych” - jak w Załączniku nr 1do niniejszej uchwały.


§ 2


Załącznikiem do niniejszej uchwały jest „ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA KUDOWY-ZDROJU – ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych”


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LX/404/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.11.2010 14:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.11.2010 14:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 161