Uchwała  Nr  LX/405/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 10 listopada 2010 r.


w sprawie:  przystąpienia  do  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój.

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala  co następuje:


§ 1.


Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój, zwanego dalej „Studium”, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej  Kudowy- Zdroju nr XIII/86/95 z dnia 29 września 1995 roku.

 

§ 2.


Zmiana Studium obejmuje cały obszar  Kudowy-Zdroju w granicach administracyjnych gminy.

 

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LX/405/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.11.2010 14:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.11.2010 14:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 91