UCHWAŁA NR LIX/393/10
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 27 października 2010 roku


w sprawie : stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w  tym podatku

Na podstawie art.5 i art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. z 2010 r.  Dz. U. Nr 95, poz.613  z późn. zm.), art.18 ust.2  pkt 8 
i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. z dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 55, poz.755) Rada Miejska w Kudowie-Zdroju  uchwala, co następuje:

§  1

Ustala się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości:
§  2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
 1. nieruchomości zajęte na potrzeby straży pożarnych,
 2. nieruchomości położone  na terenie specjalnej strefy ekonomicznej „Invest-Park” podstrefa Kudowa Zdrój,
 3. nieruchomości zajęte na prowadzenie świetlic środowiskowych,
 4. nieruchomości zajęte na boiska i hale sportowe oraz grunty i budowle zajęte pod wyciągi narciarskie,
 5. nieruchomości zajęte na potrzeby instytucji kultury,
 6. budynki, budowle, grunty lub ich części zajęte pod cmentarze komunalne, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 7. nieruchomości gminne zajęte na składowiska odpadów komunalnych,

§  4

Wpłat podatku od nieruchomości dokonuje się w  kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju.

§  5

Traci moc:
 • uchwała nr XLIV/313/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie: stawek podatku od nieruchomości oraz  wprowadzenia zwolnień  w  tym podatku,
 • uchwała nr XLVI/321/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2009 rokuw sprawie zmiany uchwały nr XLIV/313/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
 • uchwała nr L/344/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały XLVI/321/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/313/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku. 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta  Kudowy-Zdroju.

§  7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LIX/393/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:18.11.2010 11:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:18.11.2010 11:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 27