UCHWAŁA nr LX/41/ 10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia  10 listopada 2010 roku

 

w sprawie:     zmiany uchwały nr LVIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających  Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności  pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:


§ 1


W uchwale nr LVIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności  pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających  Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. W przypadkach uzasadnionych interesem dłużnika lub interesem publicznym organ uprawniony na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki.”
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„ § 7. 1. Organ, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą może
udzielać określonych w § 3 , § 4 i § 5 ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej – w przypadkach wymienionych w § 4 pkt 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
      w § 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4;
2) stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006) - w przypadkach wymienionych w § 4 pkt 2, 5, 10, w § 5 ust. 1 pkt 5, w § 6 ust.1;
3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21.12.2007) - w przypadkach wymienionych w § 4 pkt 2, 5, 7, 10, w § 5 ust. 1 pkt 5, w § 6 ust.1;
4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25.07.2007) - w przypadkach wymienionych w § 4 pkt 2, 5, 7, 10, w § 5 ust. 1 pkt 5, w § 6 ust.1;

2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:
1) wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
3) sprawozdań finansowych za okres 3 lat obrotowych, o których mowa w których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie jakie otrzymał w ciągu roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych lub pomocy de minimis w rybołówstwie  jakie otrzymał w okresie trzech lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
3) sprawozdań finansowych za okres 3 lat obrotowych, o których mowa w których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.”
3) skreśla się § 10,
4) skreśla się § 11.


§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR LX/412/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.11.2010 14:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.12.2010 14:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 44