Uchwała nr II/4/10
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
 z dnia 06 grudnia 2010 roku


w sprawie:  zmiany uchwały nr LX/401/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa- Zdrój


z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:


§ 1

 

W uchwale nr LX/401/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok” § 13 otrzymuje brzmienie:
Powoływanie i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
1.Komisja konkursowa powoływana jest w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój i składa się z co najmniej pięciu członków w tym: co najmniej trzech przedstawicieli Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój oraz co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 z wyłączeniem przedstawicieli organizacji biorących udział w konkursie.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą: przewodniczący komisji, z-ca przewodniczącego komisji,
    oraz członkowie.
3. Do zadań komisji konkursowej należy:
    1) ustalenie listy podmiotów spełniających kryteria konkursu,
    2) opiniowanie zgłoszonych ofert,
    3) określenie zakresu rzeczowego oraz kwoty dotacji,
    4) przedstawienie Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój propozycji wysokości dotacji dla poszczególnych organizacji.
4. Członkowie Komisji Konkursowej rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone czynności kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
5. Za organizację pracy komisji odpowiada jej przewodniczący.
6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
7. Dla ważności obrad komisji niezbędny jest udział co najmniej połowy jej składu w tym obligatoryjnie jej przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.
8. Komisja opiniuje oferty na podstawie następujących kryteriów:
1) celowość oferty, jej zakres rzeczowy i zgodność z polityką  Gminy
2) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych,
3) charakter i zasięg oddziaływania zadania,
4) rzetelny budżet w tym rodzaj planowanych kosztów i wysokość środków własnych,
5) stopień zaangażowania w realizację zadań publicznych w zakresie sportu, kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
9. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół podpisany przez członków komisji oraz listę podmiotów i przedstawia je Burmistrzowi do akceptacji. Protokół zawiera opinię komisji dotyczącą ofert wraz z wielkością proponowanej dotacji.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR II/4/10
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.12.2010 12:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.12.2010 12:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 29