Protokół nr LII/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku

 

PROTOKÓŁ LIII/10
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 30 kwietnia 2010 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  11.00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                       -  13.45

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

Radni nieobecni:
1. Andrzej Kanecki              - nieobecność usprawiedliwiona
2. Łucja Rachuba                  - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych.
Minutą ciszy uczczono pamięć ofiar katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem.
Następnie na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytała porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009,
- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010.
- przyznania  „Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa-Zdrój”,
- przyznania  „Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa-Zdrój”,
- przyznania  „Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa-Zdrój”,
2. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
3. Wolne wnioski – zapytania.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w porządku obrad.

 

Ad.1)

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet gminy uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2008 roku zakładał: dochody 32.555.764 zł, wydatki 32.429.677 zł, nadwyżkę budżetu 126.087 zł. W  wyniku wprowadzonych zmian zmniejszony został po stronie dochodów o kwotę 4.910.399,22 zł a po stronie wydatków o kwotę 830.868,22 zł. Wynik budżetu uległ zmniejszeniu o 4.079.531,00 zł.
Realizacja budżetu za 2009 roku przedstawia się następująco:
      Plan po zmianach        Wykonanie  % wykonania
1. Dochody           27.645.364,78 zł   23.557.470,54 zł          85,21 %
2. Wydatki                         31.598.808,78 zł             27.398.649,56 zł                 86,71 %
3. Wynik budżetu             - 3.953.444,00 zł              -3.841.179,02 zł                97,16 %
4. Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek
                                           1.626.087,00 zł                   1.626.087,00 zł               100,00 %
Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za 2009 roku wyniosła 23.557.470,54 zł w tym dochody bieżące wyniosły  20.323.176,88 zł, a dochody majątkowe 3.234.293,66 zł , co stanowi odpowiednio 86,27 % i 13,73 % w dochodach ogółem. Dochody dzielone są na trzy główne grupy, czyli dochody własne, dochody z tytułu subwencji i dochody z tytułu  dotacji z budżetu państwa.
Dochody własne wyniosły 14.542.553,51 zł,  w tym podatki – 5.214.251,77 zł i wpływy z opłat – 1.163.821,37 zł. jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, który stanowi główną pozycję w tej grupie dochodów, to wpływy wyniosły 4.562.116,85 zł.
Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 2.773.101,86 zł ( w 2008 roku – 2.444.595,36 zł ) z tego :
-  od osób prawnych – 1.795.534,82 zł  ( dotyczy 21 podatników ) w tym należności  zabezpieczone hipoteką  716.761,64 zł.
-  od osób fizycznych –   977.567,04 zł ( dotyczy 383 podatników ) w tym należności zabezpieczone hipoteką   333.297,38 zł 
Do egzekucji przez  Urzędy Skarbowe skierowano w 2009 roku tytuły wykonawcze na łączną kwotę 745.970,67 zł, które  dotyczyły 26 podatników.
Jeżeli chodzi o wpływy z opłat pani Skarbnik zwróciła uwagę na dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej, które w roku 2009 wyniosły  751.617,50 zł przy nie zmienionej stawce odpłatności, która wynosi 2,50 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej zwiększyły się  o 132.794,78 zł tj. o 21,46 %.
Wpływy o jednostek budżetowych  wyniosły 447.907,22 zł – tutaj największą pozycję stanowiły dochody Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego z tytułu odpłatności rodziców za dodatkowe usługi – 229.825,65 zł i za wyżywienie – 130.238,20 zł.
Dochody z majątku gminy  to kwota 3.778.487,62 zł. Planowane i zrealizowane kwoty dochodów wynikają z:
a) umów najmu i dzierżawy majątku gminy,
b) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to kwota - 3.323.253,22  zł. Są to  dochody, których realizacja na rzecz budżetu gminy prowadzona jest przez Urzędy Skarbowe. Kwota udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowana została w 90,90 % i wyniosła 3.173.678,00 zł . Na  stopień realizacji dochodów z w/w tytułu wpływ ma sytuacja gospodarcza gminy oraz terminy rocznych rozliczeń. Zmniejszenie  dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 542.838 zł ( 15 %) wynika z pogorszenia się sytuacji gospodarczej gminy a przede wszystkim ze wzrostu bezrobocia.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowane zostały na poziomie 2008 roku. Realizacja dochodów w 2009 r. wyniosła 149.575,22 zł , co stanowi 186,97% planowanych wielkości i kształtowało się powyżej poziomu z  2008 roku.
Gmina otrzymała pomoc finansową z budżetów innych jednostek terytorialnego i jest to kwota 195.004,30 zł w tym dotacja na dofinansowanie funkcjonowania świetlic środowiskowych, dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego”  z Województwa Dolnośląskiego i dotacja na utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych miasta Kudowa-Zdrój z Województwa Dolnośląskiego.
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł, to kwota - 55.397,00 zł. To jest  główna pozycja nie wykonania planu, czyli gmina nie uzyskała w ubiegłym roku refundacji z tytułu poniesionych wydatków w ramach projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Gmina otrzymała dotację z PZU S.A. w Warszawie w kwocie 8.397,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup lekkiego samochodu pożarniczego ratownictwa technicznego – 40.000,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu cyklu warsztatów ekologicznych pn. „Bardzo Zielona Kudowa” – 7.000,00 zł. Druga pozycja dochodów to subwencja ogólna z budżetu państwa  w kwocie 5.687.070,00 zł i ostatnia pozycja w zakresie dochodów to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 3.322.847,03 zł, w tym dotacje na realizację zadań zleconych z  zakresu administracji rządowej określonej ustawami -   1.967.739,77 zł , dotacje celowe na realizację zadań własnych – 1.353.607,26 zł.
Jeżeli chodzi o stan należności gminy, czyli tych zobowiązań, które są gminie winni mieszkańcy i przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie gminy to jest to kwota 3.766.855,07 zł z tego:
1) należności z tytułu dostaw towarów i usług  – 430.252,94 zł
2) pozostałe należności w tym z tytułu podatków i opłat – 3.336.602,13 zł  - w tym:
- z tytułu podatku od nieruchomości – 2.773.101,86 zł,  
- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego należne Ośrodkowi Pomocy Społecznej – 377.980,68 zł,  
- z tytułu wieczystego użytkowania – 18.144,57 zł.
Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane  przez wysyłanie upomnień, w drodze egzekucji administracyjnej  na podstawie przepisów  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w trybie postępowania sądowego cywilnego (należności z tytułów cywilnoprawnych), poprzez przenoszenie odpowiedzialności na współwłaścicieli, członków zarządu, nabywców przedsiębiorstwa lub składników majątkowych.  W celu zabezpieczenia spłat należności gminy występowano do Sądu o dokonanie wpisu w księgach wieczystych, ustanawianych dla nieruchomości hipoteki przymusowej. Kwota zabezpieczenia wynosi 1.050.059,02 zł. W realizacji Urzędu Skarbowego znajdują się tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.881.905,49 zł.
Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych w 2009 roku wyniosła 27.398.649,56 zł, co stanowi 86,71 % wykonania planu. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:
1.   wydatki bieżące w kwocie 21.118.937,32 zł stanowią 77,08 % wydatków ogółem    w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 556.538,06 zł
2.   wydatki majątkowe w kwocie 6.279.712,24 zł  stanowią  22,92 % wydatków ogółem.
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo-  kwotę 13.654,70 zł wydatkowano na wypłaty dla rolników  z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie. W dziale 600 – Transport i łączność  wydatki wyniosły  4.047.723,04 zł. Są to wydatki na wykonywanie  zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych miasta w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim z dnia 30.04.2009 roku – 110.350,92 zł w tym kwota 6.495,28 zł dotyczy wykonanych prac remontowych i na utrzymanie dróg gminnych. Wielkość poniesionych wydatków inwestycyjnych to kwota  3.700.165,74 zł w tym: modernizacja drogi ul. Polna-Główna          (dokończenie II etapu), modernizacja drogi ul. Jasna i Kościelnej, modernizację dróg szutrowych ul. Słone k/Rutkowskiego i Buczka, realizacja projektu pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim”, realizacja projektu pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap II”.  Jeżeli chodzi o wydatki w dziale 630 – Turystyka – jest to kwota 52.662,36 zł i dotyczyła utrzymania Punktu Informacji Turystycznej. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki zostały zrealizowane  na kwotę 949.178,41 zł i dotyczyły przede wszystkim przygotowania nieruchomości do sprzedaży, zapłaty podatku VAT oraz wydatków inwestycyjnych związanych z uzbrojeniem terenów mieszkaniowych.
W ramach  działu 710 – Działalność usługowa - prowadzone były przede wszystkim zadania w zakresie rozbudowy cmentarza komunalnego – 147.307,85 zł w tym  dotacja celowa przekazana do Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej – 105.492,80 zł  i wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta – 41.815,05 zł .
Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna to kwota  2.868.104,29 zł. W dziale 751 na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę ponad 16.000 zł.
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zrealizowano na kwotę 638.222,53 zł, w tym zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kudowa-Czermna z funkcją do ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych – 190.000 zł.
Wydatki w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –  zrealizowano w wysokości 90.144,66 zł. Na obsługę długu publicznego wydatkowano kwotę 306.455,72 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę – 7.104.354,94 zł. W roku 2009 w placówkach oświatowych wykonano następujące zadania inwestycyjno – remontowe. Za kwotę ponad  62.000 zł wymieniono okna w budynku szkolnym przy ul. Buczka 9, za 174.000 zł wyremontowano toalety i sale gimnastyczną w Zespole Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8, za 19.000 zł wyposażono plac zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”.  W dziale 851 – Ochrona zdrowia, który obejmuje realizację gminnego przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 282.998,97 zł. W dziale 852 – Opieka społeczna – w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społeczne, wydatki na finansowanie różnych form świadczeń społecznych oraz działalności ośrodka wyniosły 3.859.281,33 zł. W dziale 900 – Gospodarka komunalna ochrona środowiska wydatkowano kwotę 2.372.899,31 zł na wydatki bieżące, natomiast na wydatki inwestycyjne kwotę 714.520,40 zł.
W sprawozdaniu przedstawiono również informację na temat realizacji projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (szczegółowo omawiano na posiedzeniach Komisji).  Łącznie na te projekty wydatkowano kwotę  4.268.177,10 zł.  Gmina w roku 2009 udzielała dotacji dla organizacji pozarządowych. Na ten cel wydatkowano kwotę 129,00 zł,  natomiast całkowity koszt  zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe wyniósł 489.617,84 zł. Jeżeli chodzi o spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek to w 2009 r. spłacono łącznie 1.626.087,00 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych w tytułu spłat kredytów i pożyczek. Zadłużenie gmina na 31.12.2009 r. wynosi 7.685.000 zł.
Na dzień 31.12.2009 r.  wystąpiły w jednostkach  budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły 491.234,51 zł. Jeżeli chodzi o działalność Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej to zamknęła się ona  stratą w kwocie 77.912,32 zł, stan środków obrotowych zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 391.490,20 zł. Ujemny stan środków obrotowych jest wynikiem: sposobu rozliczania i pobierania opłat od lokatorów, dla których wysokość opłat zastała ustalona  proporcjonalnie w ciągu roku przy ponoszonych opłatach rzecz dostawców ciepła czy gazu za faktyczne zużycie a rozliczenie kosztów na poszczególne budynki następuje po zakończeniu roku -  159.921,37 zł oraz dokonywania odpisów aktualizacyjnych należności , które na dzień 31.12.2009 r. wyniosły  313.103,99 zł. Należności Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej na dzień 31.12.2009 roku wyniosły 771.119,42 zł  w tym 349.717,37 zł przeterminowane (w tym od jednostek sektora finansów publicznych 64.168,42 zł ), zaś zobowiązania 1.283.028,25 zł w tym przeterminowane (wymagalne) 358.526,13 zł. Jeżeli chodzi o realizację zadań  w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to dochody zostały zrealizowane w wysokości 97.041,40 zł. Były to przede wszystkim wpłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska. Koszty Funduszu wyniosły 61.487,43 zł.
Radny W.Gucz – przeglądając sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy należy stwierdzić, że rok ubiegły był rokiem ciężkim. Porównawczo w roku 2008 dochód był o 1 mln zł wyższy. Może to wynikać m.in. z tego, że rok 2009 był rokiem kryzysu gospodarczego. Mamy z naszym działaniu jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Jest wiele pozytywów, jak np. wzrastająca ściągalność opłaty uzdrowiskowej, ale są też strony słabe, nad którymi urząd Miasta, samorząd powinien pracować. Są działy, które nie uzyskały spodziewanego dochodu. Martwić może ściągalność podatku od nieruchomości – jest to ogromna kwota ponad 2.444.000 zł. Pani Skarbnik na posiedzeniach Komisji mówiła o podejmowanych przez Urząd Miasta działaniach. Należy mieć nadzieję, że te działania się powiodą. Dużym pozytywem jest działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. Reasumując swoje odczucia dot. realizacji budżetu radny stwierdził, że jego zdaniem ten budżet, mimo że okrojony, bo może nie było możliwości na jego lepsze zrealizowanie,  jest pozytywny.
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr III/58/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16.04.2010 r. w sprawie  pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój   sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok (w załączeniu do niniejszego protokołu).
Głos zabrał Burmistrz Miasta, który stwierdził, że w ostatnim okresie gmina nie oszczędza na opiece społecznej, na oświacie. Realizowane są inwestycje, które do tej pory nie były realizowane pomimo, że gmina miała lepsze wyniki jeśli chodzi o sprzedaż majątku gminy. Te wydatki w ostatnich latach, a szczególnie w roku ubiegłym w oświacie są ogromne i widać, że one zmieniły oblicze samych szkół. Wystarczy spojrzeć co wydarzyło się wokół budynku i w budynku  Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej. Wybudowano wielofunkcyjne boiska Orlik, wyremontowano salę gimnastyczną, zmodernizowano toalety. To samo jest w szkole przy ul. Buczka, kolejny etap będzie widać już w maju. Dzieci mają gdzie spędzać czas – mają piękny plac zabaw. Należy również zauważyć, że Stowarzyszenie Nasza Szkoła w Słonem też bardzo zmieniło oblicze budynku i terenu wokół. Jeśli chodzi o pomoc społeczną to należy zaznaczyć ilość organizacji funkcjonujących w Kudowie i pomagającym ludziom. Są to m.in. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Nieformalne Stowarzyszenie Klika, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Honorowych dawców Krwi. Należy podkreślić, że to, że te organizacje tak dobrze ze sobą współpracują jest dużą zasługą pani J.Sulikowskiej-Śleziak. Jeżeli chodzi o inwestycje to można w pewnym momencie dojść do wniosku, że ten budżet jest rozchwiany, że wymknął się z pod kontroli. Tak jednak nie jest, budżet absolutnie nie wymknął się spod kontroli natomiast należy pamiętać o jednej rzecz, takich pieniędzy jakie są teraz do zdobycia szybko nie będzie.
 Ustawodawca formułując ustawę o finansach publicznych, która ogromnie przeciśnie gminy od 1.02.2011r. spowoduje, że takiego komfortu jaki jest teraz w wydatkach  bieżących nie będzie. Trzeba pamiętać, że rok 2011 będzie rokiem bardzo trudnym. Od stycznia 2011 będzie  taki budżet na jaki gminę będzie stać i taki budżet dostaną jednostki organizacyjne. Burmistrz Miasta poinformował, że wspólnie z panią Skarbnik był na konsultacjach w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Gmina musi przygotować wieloletnią prognozę finansową, czyli gmina musi przygotować sama materiał, który powie jak ma zamiar realizować nową ustawę o finansach publicznych. Z drogiej strony ustawodawca powiedział, że jeżeli chodzi o środki unijne to nie ma żadnych ograniczeń. Nie ma żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o obsługę tych inwestycji w sensie wydatków, ale również jeżeli chodzi o zaciąganie kredytów. Jest jedno niebezpieczeństwo polegające na tym, że znakomicie przedłuży się czas realizacji wniosków o płatność. To może zachwiać płynność finansową. Są wnioski, przy których już wiadomo, że gmina będzie czekać 180 dni na uzyskanie refundacji.
Burmistrz Miasta poinformował, że 27-28.04 2010r. odbył się Komitet Monitorujący, na który gmina złożyła 5 projektów tj.  jeden KZWiK sp. z o.o., gmina trzy inwestycyjne oraz jeden na bezpieczeństwo. Na cztery wnioski gmina otrzymała dofinansowanie w pełnej wysokości tj. w 85%. Wnioski zostały bardzo wysoko ocenione.
Burmistrz Miasta złożył podziękowania za dobrą pracę  pracownikom Urzędu Miasta, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom i pracownikom instytucji kultury oraz  prezesom i pracownikom kudowskich spółek.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój
Radny A.Ziembiński – członek Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju o wykonaniu budżetu za 200 rok (w załączeniu do niniejszego protokołu) oraz uchwałę nr 1/2010 Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój za 2009 rok (w załączeniu do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr III/59/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16.04.2010 r. w sprawie  pozytywnej opinii o wniosku Komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój (w załączeniu do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój   została podjęta jednogłośnie.

 

Salę obrad opuścił radny W.Biernacik. na sali obrad pozostało 12 radnych.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010 
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały zakłada zwiększenie dochodów o kwotę  385.816 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę  498.081 zł.
Dochody:
- dział 710 – do budżetu gminy wprowadza się dochody z tytułu uzyskanych darowizn w kwocie 50.000,00 zł. na wykonanie opracowań związanych ze zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
- dział 801 – zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/5B/2010 z dnia 15.04.2010 roku przyznano gminie dotację w wysokości 17.995,00 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw oraz 16.521,00 zł na zwrot kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”
- dział 852 – zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-57/10 przyznano gminie dotację w kwocie 7.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku
- dział 921 – do planu budżetu wprowadza się dochody z tytułu zwrotu środków w kwocie 294.000,00 zł uzyskanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną z tytułu realizacji projektu pn. "U nas- współpraca bibliotek miast Hronowa i Kudowy-Zdroju"
Wydatki
- dział 400 – kwotę 30.000,00 zł przeznacza się za zakup gruntu z ujęciem wody w Brzozowiu
- dział 630 – w związku ze złożeniem wniosku aplikacyjnego do planu wprowadza się wydatki w w kwocie 125.802,00 zł związane z realizacją mikroprojektu pn. „Walory turystyczne pogranicza – publikacja”.

- dział 700 – w związku z koniecznością wykonania inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi w 6 budynkach oraz uzyskaniem najlepszej oferty od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zwiększa się wydatki w § 4170 o 40.000,00 zł . W związku z koniecznością rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej w ul. Cisowej wprowadza się wydatki na ten cel w wysokości 65.000,00 zł.
- dział 710 – w związku z większymi niż planowano wydatkami na podziały geodezyjne i wznowienia granic zwiększa się wydatki na ten cel o 30.000 zł.
- dział 750 – w związku z podjęciem decyzji o promocji gminy Kudowa-Zdrój w telewizji TVN w programie „Dzień Dobry TVN” i „Wyjazdowa Prognoza Pogody” wprowadza się wydatki w wysokości 70.000,00 zł na przygotowanie audycji telewizyjnych z Kudowy-Zdroju.
- dział 754 –w związku z koniecznością przeszkolenia strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych  w zakresie obsługi piły spalinowej  przeznacza się kwotę 6.500,00 zł na przeprowadzenie szkolenia dla 25 osób
- dział 801 – w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa przeznacza się kwotę 17.995,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Zespole Szkół Publicznych (ul. Buczka 9) i Szkole Podstawowej Nr 3 . W wyniku dokonanego przeglądu instalacji gazowej podjęto decyzję o zakupie termomatu do pieca gazowego w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym (10.784,00 zł). Kwotę 30.000,00 zł przeznacza się na przygotowanie sali dydaktycznej (malowanie, naprawa instalacji, wymiana pokrycia podłogi, zakup mebli) do prowadzenia zajęć w ramach programu „ Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” w ramach którego gmina otrzyma wyposażenie w sprzęt multimedialny i laboratoryjny. W związku z uregulowaniem zobowiązań z 2009 roku zwiększa się o 20.000,00 zł plan wydatków związanych z dowozem dzieci i młodzieży na zajęcia lekcyjne.
- dział 854 – do planu wydatków wprowadza się kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację między gminami wymiany wakacyjnej dzieci i młodzieży
- dział 900 – w związku z uregulowaniem zobowiązań z 2009 roku zwiększa się o 25.000,00 zł  plan wydatków związanych z czyszczeniem kratek ulicznych na drogach gminnych. Kwotę 65.000,00 zł przeznacza się na zakup kanalizacji deszczowej w ul. Cyprysowej
- dział 926 – w wyniku dokonanego przeglądu instalacji gazowej i elektrycznej w budynku przy ul. Głównej 43 podjęto decyzję o remoncie instalacji elektrycznej i montażu elektrycznego pogrzewacza wody z jednoczesnym wyłączeniem jednego pieca gazowego.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010 została podjęta jednogłośnie.

 

Przewodniczący Rady  poinformował zebranych, że Kudowa-Zdrój na czterech żyjących Honorowych Obywateli Miasta. Są to Maria Fołtyn, ks. Jan Myjak, Henryk Gołębiewski i Jerzy Ignaszak.  Ostatni raz Honorowe Obywatelstwo Rada Miejska przyznała w roku 2002, ostatnim nagrodzonym był nieżyjący już pan Jan Koplowiz. Jest uchwała, która reguluje tryb ustanawiania tego tytułu.


- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyznania  „Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa-Zdrój”
Przewodniczący Rady odczytał wniosek Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój  o nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowy-Zdroju Panu Bogusławowi  Jakubczakowi.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyznania  „Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa-Zdrój”  została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyznania  „Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa-Zdrój”
Przewodniczący Rady odczytał wniosek Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój  o nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowy-Zdroju Panu Bronisławowi Kamińskiemu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyznania  „Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa-Zdrój”  została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyznania  „Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa-Zdrój”
Przewodniczący Rady odczytał wniosek Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A. w Polanicy-Zdroju  o nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowy-Zdroju Panu Tadeuszowi Pecynie.
Następnie w uzupełnieniu w/w wniosku Przewodniczący Rady poinformował, że pan T.Pecyna był w gronie osób, które w znaczącym stopniu przyczyniły się do budowy nowego kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego przy ul. Słonecznej.
Radny W.Gucz poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej rozpatrywano sprawę  uzasadnienia wniosku o przyznanie tego tytułu panu T.Pecynie. W uzasadnieniu jest bardzo dużo podjętych tematów zawodowych wynikających z funkcji, którą pan T.Pecyna pełnił. Radny stwierdził, że odczuwa pewien niedosyt jeżeli chodzi o sprawy działalności społecznej. Uzasadnienie jest pełne ogólników, brak jest konkretów dotyczący działalności społecznej i dlatego uważa, że uchwala ta nie powinna być podejmowania na tej sesji. Radny uważa, że wniosek  może być rozpatrywany w późniejszym terminie, powinien być uzupełniony o tę część działalności społecznej pana T.Pecyny. Radny zgłosił wniosek o niepodejmowanie w/w uchwały.
Burmistrz Miasta stwierdził, że na pewno pan T.Pecyna nie jest takim społecznikiem jak pan B.Jakubczak czy pan B.Kamiński. To jest zupełnie inny rodzaj Jego zasług jeżeli chodzi o miasto. Trudno było ZUK S.A. we wniosku pisać o tym jakie korzyści wynikały z faktu, że pan T.Pecyna był Lekarzem Naczelnym Uzdrowiska, a później przez okres 11 lat członkiem Rady Nadzorczej  ZUK S.A. To były lata kiedy Kudowa-Zdrój zrobiła tak ogromny postęp i zaczęła wyprzedzać Duszniki-Zdrój i Polanicę-Zdrój. To w Kudowie rozpoczęto i zakończono modernizację trzech budynków (Zacisze, Polonia i Zameczek), czego nie zrobiono w żadnym z tych uzdrowisk.  Burmistrz Miasta stwierdził, że jego zdaniem przedstawiciel załogi, będący kudowianinem, w Radzie Nadzorczej  przez okres 11 lat spowodował, że to w Kudowie zrobiono. Jest to zasługa pana T.Pecyny. Jest jeszcze jedna ważna rzecz i bardzo istotna, z czym jest problem w każdej gminie - jeśli wejdzie się do Parku to po terenach zielonych nie widać, gdzie jest granica między własnością gminy a własnością ZUK-u. To jest sukces, pan T.Pecyna popierał gminę w działaniach związanych z rewaloryzacją Parku Zdrojowego. Burmistrz Miasta stwierdził, że Honorowy Obywatel to nie tylko społecznik, Honorowy Obywatel to również, ktoś kto temu miastu pomógł realizować przez wiele lat bardzo trudne zadania. Wniosek ZUK S.A. może nie jest komplety o wiedzę, o której mówi radny W.Gucz, ale uważa decyzja o przedstawieniu tej kandydatury jest decyzją właściwą.
Radna Z.Wolińska poinformowała, że pan T.Pecyna był przez wiele lat w radzie budowy kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego. Wtedy były to bardzo trudne czasy, kiedy właściwie wszystko opierało się o pieniądze i było wielu przeciwników. Jednak ta rada poradziła sobie, kościół stoi i do tej pory pan T.Pecyna jest w Radzie Parafialnej. Wkład Jego pracy społecznej jest naprawdę ogromny.
Radny P.Koczot stwierdził, że jest najmłodszym radnym, natomiast jeżeli chodzi o pana T.Pecynę może powiedzieć, że zna go chyba najdłużej. W pewnym sensie miał ten zaszczyt, że z Jego córką rozpoczynał naukę w szkole podstawowej, kończył liceum, także spotykali się również we Wrocławiu. Po powrocie do Kudowy, kiedy był pierwszy raz radnym miał przyjemność pracować z panem T.Pecyną w Komisji Uzdrowiskowej. To co może powiedzieć na temat pana T.Pecyny to tylko same superlatywy. Natomiast co do tej uchwały, radny stwierdził, że rozumie, iż ta uchwała jest na wniosek ZUK.S.A. i ZUK S.A. ma prawo nie wiedzieć co takiego dobrego pan doktor Pecyna zrobił oprócz tego co ZUK wie dla miasta Kudowy. Radny stwierdził, że zna pana doktora m.in. z jego przebieżek pod sanatorium Bristol,  bardzo dużo swojego czasu poświęcał dla pacjentów
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego W.Gucza, aby nie podejmować uchwały w sprawie przyznania  „Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa-Zdrój” panu T.Pecynie.
Przy obecności 12 radnych na sali  głosowano następująco:
za był                   -   1 radny
przeciw było        - 11 radnych
wstrzymało się     -   0 radnych
W związku z powyższym wniosek radnego W.Gucza nie został przyjęty.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyznania  „Honorowego Obywatelstwa Miasta Kudowa-Zdrój”  została podjęta następującą ilością głosów:
za było               -  11 radnych
przeciw było      -    0 radnych
wstrzymał się     -    1 radny

 

Ad.2)

- Przewodnicząc Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
W związku z brakiem pytań do przedłożonego radnym sprawozdania z z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.3)

Przewodniczący Rady poinformował, że mija termin składania oświadczeń majątkowych. Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest na 27.05.2010 r. i będzie to sesja uroczysta związana z 20-leciem samorządu.
Pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy przedstawiła informację na temat oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego za 2009 rok na terenie miasta Kudowa-Zdrój (w załączeniu do niniejszego protokołu).
Pan P.Maziarz  - Z-ca Burmistrza Miasta przedstawił  oraz pan M.Biernacki przedstawili informację dotyczącą imprez, które odbędą się w Kudowie-Zdroju podczas długiego  majowego weekendu.
Pan P.Maziarz  - Z-ca Burmistrza Miasta poinformował, że 28.04.2010 r. gmina otrzymała pismo informujące, że projekt pn. „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk” decyzją Zarządu z dnia 27.04.2010 r. otrzymał dofinansowanie. Jest to przykład, że gminy mogą się dogadać i wspólnie realizować projekty.  Przyznane środki są to środki przeznaczone na wspólną promocję dziesięciu gmin tj. Jelenia Góra, Kudowa-Zdrój, Świeradów – Zdrój, Bystrzyca Kłodzka miasto i gmina, Lądek – Zdrój, Polanica-Zdrój, Jedlina – Zdrój, Przyrzeczyn - Zdrój, Duszniki-Zdrój oraz Szczawno-Zdrój. Kwota dofinansowania to 1.317.806 zł. Będzie ona przeznaczona na szereg działań promocyjnych.
Radna T.Żulińska poinformowała, że przez ostatni tydzień w Kudowie gościła młodzież z naszego partnerskiego miasta Horn Bad Meinberg. Młodzież ta była bardzo zadowolona z pobytu w Kudowie, mieli bardzo urozmaicony, bogaty i bardzo ciekawy program pobytu. Takie działania na rzecz Europy bez granic  są bardzo ważne. Ta wymiana była bardzo udana.
Radny T.Szełęga poinformował, że Klub Honorowych Dawców Krwi otrzymał żywność, która jest rozdawana potrzebującym. Zwrócił się do radnych z apelem, aby zgłaszać do nich informacje o ludziach potrzebujących pomocy. Żywność będzie wydawana 05.05.2010 r. w godz. od 1800 do 2000.
Radna G.Janiszewska zaprosiła zebranych na imprezę organizowaną wspólnie przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Klub HDK. Impreza odbędzie się 01.05.2010 r. w godz. 1100-1600 w Teatrze Pod Blachą.
Radny W.Gucz poinformował, że przez Sąd  został przyjęty Statut Stowarzyszenia Sportowego „Kudowianka”. W tej chwili jest to w fazie organizacyjnej, na ten rok Stowarzyszenie nie posiada jeszcze środków finansowych. Stowarzyszenie chciałoby zgrupować rozproszone niektóre dyscypliny sportowe  i pomagać, przede wszystkim pomagać w przygotowywaniu projektów dzięki, którym można pozyskać środki finansowe na działalność sportową.   Odbyło się spotkanie z udziałem Burmistrza Miasta, który oferował w tym roku pomoc w formie pożyczki, jak również oferował pomoc przy opracowywaniu projektów.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Burger


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr LII/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2010 13:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż