Protokół nr LIV/10 z dnia 11 maja 2010 roku

 

PROTOKÓŁ Nr LIV/10
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 11 maja 2010 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  14.00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                       -  14. 45


Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 13 radnych.

 

Radni nieobecni:

1. Wojciech Biernacik                                - nieobecność usprawiedliwiona
2. Teresa Żulińska                                      - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodniczący Rady przywitał radnych. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Burmistrz Miasta poinformował, że konieczność zwołania sesji Rady Miejskiej wyniknęła przede wszystkim z konieczności dokonanie zmian w budżecie gminy. Dokonanie zmian w budżecie spowodowane jest kilkoma przyczynami. Po pierwsze jest to sprawa realizacji projektów w ramach  funduszy europejskich, ustaleniem nowych limitów kredytów krótko i długoterminowych. Ponadto  gmina rozstrzygnęła przetarg na wykonanie  nawierzchni na ul. Cisowej, zrezygnowano również z realizacji jednego zadania, na które gmina otrzymała dofinansowanie  w roku 2010 – chodzi o zadnie budowa Skate Parku. Szczegóły dot. koniecznych zmian w budżecie przedstawi pani Skarbnik. Druga uchwała dot. bonifikaty udzielanej przy oddaniu udziału w  użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój. Sprawa dotyczy  transakcji między gmina Kudowa-Zdrój a Strażnicą – Towarzystwem Biblijnym i Traktatowym.

 

 Następnie Przewodniczący Radyi odczytał porządek obrad:

1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010,
- bonifikaty udzielanej przy oddaniu udziału w  użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.
2. Wolne wnioski – zapytania.

 

Radni nie wnieśli uwag do w/w porządku obrad.


Ad.1)

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010 
Pani I.Biernacik poinformowała, że projekt uchwały zakłada zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 133.053,00 zł. Zmniejszenie planu dochodów jest wynikiem korekty planowanych refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego – etap III”. W dziale 801 planowano, że gmina uzyska dotację  ze środków PFRON na zadanie „Modernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Publicznych polegający na dostosowaniu obiektu służącego rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”  w wysokości  285.000 zł. Gmina otrzymała decyzję o przyznaniu dofinansowania w kwocie 250.000 zł  i w związku z tym zmniejsza się planowane dochody w tym dziale. Jeżeli chodzi o stronę wydatkową to:
- w dziale 700 w związku z większymi niż planowano wydatkami na budowę ul. Cisowej zwiększa się wydatki na ten cel o kwotę 141.000 zł,
-  w dziale 754 w związku z koniecznością montażu instalacji odgromowej na budynku OSP w Brzozowiu zwiększa się wydatki inwestycyjne o 3.789 i wprowadza się wydatki z na zakup stacji obiektowej do selektywnego wywoływania jednostek OSP,
- w dziale 801 w związku z tym, że przyznano gminie dofinansowanie w wysokości 250.000 zł   zwiększa się wartość zadania, dodatkowo do planu wydatków wprowadza się zadanie pn. „Utwardzenie placu  przed budynkiem szkoły przy ul. Buczka 9 w kwocie 23.688 zł
- w dziale 900 do planu wydatków inwestycyjnych wprowadza się zakup odkurzacza do psich odchodów w kwocie 9.000 zł
- w dziale 926 w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Ekstremalne pogranicze – rozwój oferty turystyki aktywnej w Kudowie-Zdroju i Hronowie” na 2011 rok zmniejsza się wydatki na 2010 rok o 574.275 zł.
Pani Skarbnik poinformowała, że wprowadza się również zmianę limitów zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów długoterminowych. Zmienia się przeznaczenie kredytu. W związku z tym, że odstąpiono do realizacji jednego zadania zmniejsza się wysokość kredytów zaciąganych na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Jest to kwota 5.400.000 zł.  na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ustala się limit w kwocie 400.000 zł. Limit  kredytów krótkoterminowych pozostaje bez zmian.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie bonifikaty udzielanej przy oddaniu udziału w  użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój
Pani Sekretarz poinformowała, że w/w uchwała dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Zdrojowej 27, wszyscy zebrani wiedzą doskonale jak ta nieruchomość wygląda. Nieruchomość ta jest współwłasnością trzech podmiotów. Jednym z podmiotów jest   Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, które w drodze licytacji stało się  właścicielem części tej nieruchomości. Kolejnym współwłaścicielem jest pan Zygmunt Zagził, który również w drodze licytacji nabył tę część, w której zlokalizowany jest lokal mieszkalny oraz gmina Kudowa-Zdrój. Ponieważ ta nieruchomość zabudowana posadowiona jest na bardzo dużej działce  w 2005 roku zastanawiano się w jaki sposób zadbać o tę nieruchomość tak, aby ja bardziej racjonalnie wykorzystać. W 2005 roku na zlecenie gminy została wykonana koncepcja dotycząca zagospodarowania części tej nieruchomości. Znajdujący się tam teren zielony kilka lat temu został wydzielony jako działka samodzielna o pow. ponad 600 m2 i z opinii, którą otrzymano od twórców tej koncepcji wynika, że ta działka posiada cechy samodzielności i można tam zlokalizować usługi. Działka jest uzbrojona i posiada wszystkie niezbędne media.  Wobec tego za zgodą ówczesnych współwłaścicieli dokonano podziału tej nieruchomości wspólnej w ten sposób, że wydzielono odrębną działkę (teren przy wejściu do sali narad) jako teren odrębny, działkę na której posadowiona jest nieruchomość wspólna, te 600 m2, które stanowi samodzielną działkę  niezabudowaną oraz niewielką działkę, która stanowi część drogi, czyli dojazd do Straży Miejskiej, garaży, weterynarza i lokalu mieszkalnego. Na tym etapie wszyscy współwłaściciele uznali, że dokona się podziału takiego, że wyłącznym właścicielem tej działki po lewej stronie budynku będzie gmina, po prawej stronie ówczesny właściciel pan R.Kurasiewicz, a ten teren gdzie jest posadowiony jest budynek, który pozostał po podziale będzie nadal współwłasnością wszystkich tych trzech podmiotów, łącznie z panem Z.Zagziłem, bo wyraził on zgodę na taki podział i żadnego udziału w tych wydzielonych działkach mieć nie chce. Jednak różne rzeczy wydarzyły się po drodze. W miejsce pana weszło  Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Gmina próbowała wcześniej porozumieć się z wierzycielami pana Kurasiewicza, żeby tą całą procedurę dokończyć, jednak okazało się to niemożliwe. Wierzyciele nie chcieli się zgodzić na tego rodzaju rozwiązanie. Towarzystwo Biblijne i Traktatowe jak już stało się właścicielem powiedziało, że dobrze, że się na to godzą. Rozmowy trwały trzy lata, nie mogli podjąć decyzji, czy się decydują, czy też nie. W końcu podjęli decyzję, że wyrażają zgodę na taki podział tej nieruchomości. Na etapie kiedy przygotowywano się wstępnie do tych wszystkich czynności padło hasło, że znosi się współużytkowanie wieczyste na tych nieruchomościach. W momencie kiedy już pani notariusz zaczęła pisać tę umowę okazało się, że będzie to wyglądało nieco inaczej. W tej działce, która ma zostać wyłączną własnością gminy bez użytkowników wieczystych, ci użytkownicy wieczyści muszą dokonać darowizny na rzecz gminy. 07 maja 2010 r. szczęśliwie gmina otrzymała w drodze umowy darowizny od Strażnicy oraz pana Zagziła ich udział w postaci użytkowania wieczystego w tej działce, czyli ten teren zielony niezabudowany po lewej stronie budynku jest już wyłączną własnością gminy, natomiast po prawej stronie ten teren, który jest obok wejścia do sali narad jest w użytkowaniu wieczystym w 30% Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego (pan Zagził również swój udział podarował Towarzystwu Biblijnemu). W związku z tym, że gmina nie może podarować udziału, to odda Towarzystwu Biblijnemu w użytkowanie wieczyste  w drodze bezprzetargowej tę nieruchomość. Jednocześnie gmina posiada uprawnienie żeby w tym przypadku udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste tej nieruchomości. Proponuje się udzielenie 95% bonifikaty.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem, czy z tego tytułu nie będzie problemów komunikacyjnych.
Pani Sekretarz poinformowała, że nieruchomość została tak podzielona, że nie będzie żadnych problemów komunikacyjnych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie bonifikaty udzielanej przy oddaniu udziału w  użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.2)

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni w terminie złożyli kompletne oświadczenia majątkowe. Oświadczenia majątkowe zostały przesłane do Urzędu Skarbowego, w najbliższych dniach zostaną opublikowane w biuletynie informacji publicznej.
Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 27 maja br. o godz.1500 w Teatrze Zdrojowym. Będzie to uroczysta sesja poświęcona 20 – leciu samorządu gminnego.
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem czy istnieje możliwość wykorzystania dobrych płyt chodnikowych sprzed szkoły i ułożenia ich na chodniku na ul. Nad Potokiem na wysokości stadionu. Chodnik tam jest bardzo zniszczony i chodzi tylko o wymienienie niektórych płyt chodnikowych.
Burmistrz Miasta poinformował, że znalezienie przed szkołą jednej całej płyty chodnikowej graniczy z cudem.   Chodnik na wysokości stadionu  zostanie zrobiony.
Radny W.Gucz poinformował, że mieszkańcy pytają, czy dotarła do Urzędu Miasta informacja, że budynek poczty przy ul. Bocznej ma być sprzedany firmie, która prowadzi ośrodek Neptun.
Burmistrz Miasta poinformował, że nic o tym mu nie wiadomo. Postara się uzyskać informację od Poczty Polskiej.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Przdwodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Burger

 

 

a tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła

bs

 

 

 

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr LIV/10 z dnia 11 maja 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.05.2010 13:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż