Protokół nr LVI/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku

 

PROTOKÓŁ LVI/10
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 23 czerwca 2010 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  10.00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                        -  12.15

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 15 radnych.


Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych.


Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytała porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.04.2010 r., 11.05.2010 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy na lata 2005 – 2010”,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010,
-  określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój  i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
- ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych w 2010  roku dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju.
3. Środki pozyskane dla gminy z zewnątrz motorem rozwoju.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5. Wolne wnioski – zapytania.

Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój  i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
I.Biernacik – Skarbnik Gminy poinformował,  że do podjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój  i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną niezbędna jest opinia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Gmina wystąpiła z wnioskiem o wydanie takiej opinii, jednak jeszcze jej nie otrzymano, w  związku z tym zaistniała konieczność  wycofania z porządku obrad w/w projektu uchwały.


Przewodniczący Rady  odczytał zmieniony porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 30.04.2010 r., 11.05.2010 r.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy na lata 2005 – 2010”,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010,
- ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych w 2010  roku dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju,
3. Środki pozyskane dla gminy z zewnątrz motorem rozwoju.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5. Wolne wnioski – zapytania.
 a następnie poddał go pod głosowanie.

Przy obecności 15 radnych na sali zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.1)

 

Przy obecności 15 radnych na sali jednogłośnie przyjęto protokoły z sesji Rady Miejskiej z dnia  30.04.2010 r., 11.05.2010 r.

 

Ad.2)

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy na lata 2005 – 2010” 
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że do WPI wprowadza się zmiany polegające na zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. zakup sprzętu strażackiego w ramach projektu pn. „Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen”. Wstępnie planowe, że wydatki zostaną poniesione w 2010 roku. W związku z tym, że projekt znajduje się na liście rezerwowej i realizacja w 2010 jest niemożliwa, przenosi się te wydatki na rok 2011. 
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy na lata 2005 – 2010”  została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010 
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały zakłada zwiększenie budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę  403.375,00 zł.
Jeżeli chodzi o stronę dochodów to w związku ze skróceniem okresu oczekiwania  na refundacje z budżetu Unii Europejskiej do planu dochodów wprowadza się kwotę 403.375 zł z tytułu refundacji poniesionych w 2010 roku wydatków przy realizacji projektu pn. „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim”.
Jeżeli chodzi o wydatki to:
- w dziale 600 dokonuje się przeniesienia kwoty 615.000 zł  do działu 900. Ta kwota dotyczy utrzymania letniego i zimowego dróg gminnych. W kwocie tej jest 5.000 zł na zakup piaski do akcji zima, 20.000 zł na dowóz szlaki. 590.000 zł na utrzymanie letnie i zimowe dróg gminnych, o 25.000 zł zwiększa się wydatki związane z remontami dróg gminnych, a wydatki związane z utrzymaniem urządzeń drogowych o 15.000 zł.. Zwiększa się również wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym, który już minął. MZUP na tej działalności osiągnął ujemny wynik. Do planu wydatków inwestycyjnych  wpisano następujące pozycje: wykonanie chodnika ul. Nad Potokiem k/Hamera – 18.000 zł, poszerzenie zatoczek postojowych przy ul. Łąkowej i Wojska Polskiego – 15.000 zł. Ponadto zwiększono wydatki na modernizację dróg szutrowych o 32.000 zł i zmniejszono wydatki na wykonanie chodnika przy ul. Spacerowej 0 65.000 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego.
- w dziale 700 do planu wydatków wprowadza się 28.000 zł z tytułu dotacji przedmiotowej dla MZUP jako dopłaty różnicy do czynszu najmu w lokalach socjalnych oraz kwotę 11.000 zł  z tytułu dotacji celowej na wykonanie monitoringu bazy MZUP, kwotę 30.000 zł  przeznacza się na utwardzenie terenu przy budynkach mieszkalnych ul. Zdrojowa 38-40.
- w dziale 750 zmniejsza się wydatki na budowę parkingu za Urzędem Miasta o 150.000 zł i przesuwa się termin wykonania na 2011 r. Ponadto zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwotę 12.299 zł przeznaczając tę kwotę na wydatki związane z realizacją projektu „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk”.
- w dziale 754 z uwagi na fakt, że projekt pn. „Modernizacja zintegrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen” znalazł się na liście rezerwowej  termin realizacji projektu przesuwa się na 2011 r.
- w dziale 851 w związku z planowanym ujęciem kosztów adaptacji pomieszczeń w budynku Caritas na potrzeby środowiskowe w kosztach kolejnego etapu rewitalizacji osiedla fabrycznego zmniejsza się wydatki na ten cel w 2010 r. o 210.700 zł.  W związku z mniejszym niż planowano zainteresowaniem szczepieniami przeciwko rakowi szyjki macicy zmniejsza się wydatki o 12.000 zł. Ponadto kwotę 18.000 zł przeznacza się na zakup urządzeń zabawowych na place zabaw przy świetlicach środowiskowych.  
- w dziale 900 do planu wydatków wprowadza się kwotę 214.000 zł brutto z tytułu dotacji przedmiotowej dla MZUP jako dopłaty do  ceny wywozu 1 m3 nieczystości  stałych oraz kwotę 10.000 zł  z tytułu dotacji celowej na zakup urządzeń  do pielęgnacji zieleni (2 kosiarki i kosa). Kwotę 5.6000 zł przeznacza się na utwardzenie placu pod pojemniki na odpady komunalne przy budynkach ul. Zdrojowa 38 i 40.
- w dziale 926 duże zmiany, w związku z prośbami młodych mieszkańców Kudowy do realizacji w 2010 roku wprowadza się budowę skate parku w ramach projektu pn. „Ekstremalne Pogranicze – rozwój oferty turystyki aktywnej w Kudowie-Zdroju i Hronowie.
Radny W.Gucz – dział 851 – odsuwa się znowu na dalsze terminy sprawę pomieszczeń w budynku Caritas. Mieszkańcy osiedla Zakrze słuchając obietnic pana Burmistrza zostali poinformowani, że ten budynek, te pomieszczenia będą stanowiły poniekąd świetlicę środowiskową. Wiemy, że świetlica środowiskowa w szkole przy ul. Fabrycznej przestanie istnieć. Mieszkańcy co roku oczekują na wykonanie tych remontów. W tej chwili budynek jest ocieplany na koszt Caritas, wymieniono wszystkie okna. Radny zwrócił się z pytaniem kiedy ten unijny projekt się pojawi. Nie ma na ten temat żadnej informacji. Dzieci i młodzież czekają na tę świetlicę środowiskową.  Radny apeluje, żeby mimo wszystko w tym roku coś zrobić, że by po prostu te prace rozpocząć.
Burmistrz Miasta stwierdził, że na spotkaniu z mieszkańcami osiedla, które dotyczyło programu rewitalizacji całego osiedla poinformował mieszkańców, że ze względu na zwykły pragmatyzm byle czego gmina nie będzie robić, ponieważ to nie ma sensu. Pobyt naszych dzieci w budynku szkoły jest uzgodniony ze Starostą, szkoła nadal będzie funkcjonować i dzieci tam  świetlicę nadal będą miały. Dlaczego tak zrobiona. Burmistrz poinformował, że uzgodnił z Caritasem w Świdnicy, że budynek w tym roku będzie cały ocieplony, ponieważ takie możliwości finansowe Caritas ma. Gmina projekt na adaptację I piętra ma zrobiony (projekt łącznie z klatką schodową). Postanowiono nie wydawać pieniędzy na prowizorki tylko postanowiono rozstrzygnąć wszystkie przetargi, podpisać umowy i zbilansować jakie środki należy wydać żeby zrealizować pełny program zawarty w LPR. W wyniki tego uwzględniając spadek złotówki w stosunku do euro mamy oszczędności, które wystarczą na wykonanie w przyszłym roku centrum integracji społecznej i nie tylko. W związku z tym w tym roku na ul. Fabrycznej będą wykonane te prace, które omówiono na spotkaniu z mieszkańcami i radnymi – będą wykonane cztery nowe stanowiska na odpady komunalne, będzie wykonana część komunikacyjna od ul. Głównej z ul. Boczną cała ul. Tkacka do ronda (sieci, wymiana nawierzchni i po prawej stronie od murka oporowego będzie wykonany nowy chodnik). Oprócz tego dokonana będzie rozbiórka byłych budynków KZPB – rybiarnia i budynek Bud-Rem oraz dział kadr. W czasie wakacji planowane jest wykonanie dwóch palców zabaw oraz boiska przy ul. Marchlewskiego.
Radna Ł.Rachuba – członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że Komisja dwukrotnie wizytowała świetlice środowiskowe. Komisja stwierdziła, że w świetlicy przy ul. Fabrycznej warunki się zmieniły, pomalowano salę, zmieniono oświetlenie. Prawdą jest, że komisję zastanawia frekwencja w tej  świetlicy, ale zostawiono to jako temat otwarty – trzeba się nad tym zastanowić. Radna stwierdził, że jak będą pieniądze na rewitalizację to należy w pierwszej kolejności podjąć działania zmierzające ku temu, żeby te dzieci miały miejsce w budynku Caritasu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych w 2010  roku dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że dotacja przedmiotowa dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej - zakładu budżetowego udzielana będzie:
- jako dopłata do ceny 1 m3  odbioru i unieszkodliwiania nieczystości stałych. Od 01.01.2010 roku po zamknięciu wysypiska w Brzozowiu nieczystości stałe składowane są na składowisku odpadów w Ścinawce co wiązało się również z ich transportem do Ścinawki.  Dodatkowo od 1 kwietnia w związku z czasowym zamknięciem składowiska w Ścinawce i konieczności umieszczania odpadów w Punkcie przeładunkowym w Kłodzku, które następnie transportowane są na składowisku w okolicach Świdnicy wzrosły koszty zewnętrzne o 76%. (cena za umieszczenie 1 t odpadów komunalnych wzrosła ze 145 zł do 255,29 zł). Na etapie planowania trudna do oszacowania była również ilość odpadów komunalnych w tonach ( rozliczenia ilości zebranych odpadów MZUP prowadził w m3). Przyjmując, że od lipca 2010 roku odpady komunalne będą umieszczane na składowisku w Ścinawce , prowadząc na terenie miasta zbiórkę surowców wtórnych w ramach selektywnego systemu oraz ponosząc koszty zabezpieczenia  zamkniętego składowiska w Brzozowiu wprowadzona od 01.07.2010 roku podwyżka ceny do 99 zł netto za 1 m3 nie pokryje całości kosztów. Wprowadzone zmiany organizacyjne w MZUP nie pokryją w całości straty na tej działalności tym bardziej, że należności MZUP z tytułu świadczenia usług komunalnych nie są regulowane w terminie. Strata w wysokości ok. 195 tys. zł netto zostanie pokryta z budżetu gminy w formie dotacji przedmiotowej,
- jako dopłata różnicy do czynszu najmu w lokalach socjalnych. Do zasobów mieszkaniowych wg stanu na dzień 31.03.2010 roku należy 936 m2 w lokalach socjalnych. Stawka bazowa czynszu w lokalach socjalnych wynosi 50% stawki bazowej. Średnia stawka czynszu w lokalach socjalnych wynosi 1,30 zł/m2 przy 3,76 zł/m2 w pozostałych lokalach mieszkaniowych. Różnica w wysokości 2,46 zł/m2 miesięcznie zostanie pokryta z budżetu gminy. Rocznie daje to ok. 28 tys. zł dotacji.
Dotacja przedmiotowa udzielana będzie do wysokości przyjętej w budżecie gminy na 2010 rok kwot dotacji przedmiotowych. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do 15 lutego 2011 roku.
Burmistrz Miasta stwierdził, że w/w projekt uchwały jest jednym z kolejnych kroków, który został poczyniony jeżeli chodzi o Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej. MZUP w ciągu  ostatnich dwóch miesięcy przeszły dosyć poważne zmiany jeśli chodzi o zatrudnienie tzn. zmniejszenie zatrudnienia. W jednym przypadku jest to przeniesienie do innej jednostki, a w dwóch przypadkach jest to trzymiesięczne  wypowiedzenie. Zmiany w MZUP-ie są bezwzględnie potrzebne, ponieważ  MZUP stały się w ostatnim czasie jednostką, która przestała być w jakikolwiek sposób konkurencyjna  na rynku. Koszty stałe MZUP ze  względu na ogromne koszty gospodarki odpadami strasznie wzrosły. Musi być trochę zmiany mentalności jeśli chodzi o pracę w MZUP i dowodzenie tą jednostką. Nastąpiło również zmniejszenie zatrudnienia jeśli chodzi o pracowników zatrudnionych na czas określony, jak również ograniczono funkcjonowanie umów zleceń. Burmistrz wyraził nadzieję, że te zmiany pomogą  MZUP-owi obniżyć koszty. Jego zdaniem w/w uchwała jest ze wszech miar racjonalna  i potrzebna, ponieważ trudno pomóc inaczej MZUP – najlepszą formą jest przekazanie gotówki. Zmiana zarządzania wspólnot spowodowała również, że wyszły na jaw pewne zaszłości z poprzednich lat. Spowodowało to, zobowiązania w stosunku do obecnego zarządcy wspólnot. Gmina przekazała  150 wspólnot, MZUP zarządza 32 budynkami. Między innymi z tego powodu musi w MZUP-ie zostać zmniejszone zatrudnienie. Ponadto Burmistrz poinformował, że zmieniono system dozorowania nieruchomością MZUP-u. Było tam zatrudnionych trzech pracowników, obecnie baza MZUP jest  w systemie monitoringu i pod szczególną opieką firmy K-2. Gmina wzięła na siebie koszty sfinansowania monitoringu. Opłata za dozór wynosić będzie obecnie ok. 400 zł miesięcznie, a nie kilku tysięcy – koszt utrzymania kilku pracowników. Ponadto Burmistrz poinformował zebranych, że od 1 – 2 lipca odpady komunalne  będą ponownie wożone do Ścinawki za 145 zł. Burmistrz Miasta zwrócił się do radnych z prośbą o podjęcie w/w uchwały.
Radny W.Gucz – wiadomo, że sytuacja po zablokowaniu wysypiska w Ścinawce spowodowała automatycznie wzrost kosztów za odpady przewożone do Kłodzka (cena za umieszczenie 1 t odpadów komunalnych wzrosła ze 145 zł do 255 zł). Jest to pewne uzasadnienie, aby przyznać MZUp-owi dotację. Burmistrz Miasta poinformował, że z dniem 1 lipca odpady będą ponownie wożone do Ścinawki. Czy  po wyrównaniu pewnego bilansu strat jakie powstały z tytułu wożenia odpadów do Kłodzka, jest ze strony władz, ze strony pana Burmistrza jest deklaracja, że cena wywozu nieczystości ulegnie obniżeniu.  W tej chwili jest ona bardzo wysoka i jak zawsze uderza to w najbiedniejszych mieszkańców gminy.
Burmistrz Miasta stwierdził, że na pewno nie będzie obniżki cen za odpady komunalne, ponieważ nie może być ona obniżona. Burmistrz poinformował, że z budżetu MZUP nie było możliwości zakupu sprzętu, którego dokonano  w ramach projektu wspólnego z Nachodem. Projekt na ponad 1 mln zł przewidywał zakupienie dwóch samochodów (dużego i małego), zakupiono 300 pojemników 1100 l, zakupiono worki i torby z zapasem na kilka lat. To wszystko sfinansowała gmina i jest nadzieja, że 85% tych środków fundusze europejskie zwrócą. Przygotowano projekt na całą gospodarkę odpadami, łącznie z segregacją. W najbliższym naborze gmina składa wniosek na II etap realizacji tj. na kompostowanie. Jeżeli się to uda to mieszkańcy Kudowy otrzymają pojemniki do kompostowania.
Ponadto Burmistrz poinformował, że gmina do segregacji dopłacane jest ok. 300.000 zł.  Jeśli ten system będzie tak funkcjonował to przez najbliższe półtora roku ceny za wywóz odpadów nie będą zmieniane. Ceny nie mogą być obniżone, ponieważ poziom segregacji, poziom gospodarki odpadami w Kudowie jest  na najwyższym  poziomie i nie można tego zaprzepaścić.
 Radny P.Koczot stwierdził, że radny W.Gucz chciał się dowiedzieć więcej na temat tej dotacji, czy ona będzie trwała non stop, czy ona będzie wypłacona tylko i wyłącznie za ten okres kiedy śmieci były wożone do Kłodzka. 
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że jeśli chodzi o tę dotację to jest ona potrzebna na 2010 rok. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych w 2010  roku dla Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju  została podjęta następująca ilością głosów:
za było                 - 14 radnych
przeciw było        -   0 radnych
wstrzymał się       -   1 radny.

 

Ad.3)

 

Pan J.Kowalczyk przedstawił zebranym prezentację multimedialną  - Środki pozyskane dla gminy z zewnątrz motorem rozwoju. Prezentacja w załączeniu do niniejszego protokołu.
Burmistrz Miasta poinformował, że w latach 2009 – 2012 na inwestycje dofinansowywane z funduszy europejskich  budżet będzie wynosił ponad 42 mln zł. Dzisiaj problemem nie jest pozyskanie środków przez gminę Kudowa-Zdrój, ale są dwa problemy organizacyjne: po pierwsze gmina nie jest w stanie obsłużyć tylu inwestycji, a po drugie ta refundacja jednak jest obciążona ogromnymi kosztami kredytu. Refundacja w poprzednim rozdaniu w ZPORR była  w ciągu 90 dni, obecnie po wprowadzeniu lidpartnera okres  ten znacznie się przedłużył. Burmistrz wyraził nadzieję, że ten czas oczekiwania na realizację wniosków o płatność będzie skrócony. Gmina złożyła  wnioski o refundację na kwotę 4.200.000 (na koniec maja), z czego  otrzymano refundację w kwocie 2.200.000 zł.
Burmistrz Miasta złożył podziękowania pracownikom referatu inwestycji i funduszy europejskich, panu A.Lisowi za ogromną pracę, dzięki której udało się pozyskać tak  wiele środków. Ponadto Burmistrz złożył również podziękowania za pomoc ze strony  innych referatów, a przede wszystkim pani I.Biernacik i pani H.Jędrzejewskiej. Skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych  jest nieprawdopodobna, ona jest po prostu 100%. 
W przedstawionej prezentacji nie pokazano informacji na temat wydatków, takie informacje zebrano w materiale – informatorze pt. „Jak zmieniamy Kudowę”.

 

Ad.4)

- Przewodnicząc Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Radny W.Gucz zwrócił się z prośbą o podanie informacji nt. zmiany organizacji ruchu na ul. Okrzei.
Burmistrz Miasta  stwierdził, że zatoka, na której parkują autobusy jest po prostu jednym wielkim śmietnikiem. Gmina musi wydawać ogromne pieniądze żeby to sprzątać, nie pobierając żadnych opłat. Parkują tam przede wszystkim samochody prywatnych firm przewozowych jak również autobusy PKS-u, a gmina nie jest zobowiązana do zapewniania parkingów dla komunikacji, za którą nie jest odpowiedzialna.  W związku z tym gmina  nie ma zamiaru dalej sprzątać. Postanowiono po pierwsze poprawić warunki  mieszkania dla tych, którzy mieszkają na ul. Okrzei na odcinku od Straży na dół. Będzie tam po prostu ograniczony ruch samochody. Paluje się również, żeby  zjazd z ul. 1 Maja obok Cyganerii do części mieszkalnej (budynek na dole oraz nieruchomość pana Śliwińskiego) oraz do Hotelu Verde Montana  pozostał, natomiast pozostała część parkingu zostanie wystawiona do sprzedaży w drodze przetargu.
Radna Ł.Rachuba zwróciła się z prośbą o podanie informacji nt.  przeznaczenia  do sprzedaży  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość bez zabudowań, położonej w przy  ul. Zdrojowej -  działka nr 162/8 - z przeznaczeniem pod zabudowę śródmiejską (usługi śródmiejskie, handel, gastronomia,  biura).
Pani Sekretarz poinformował, że jest to teren otoczony zielenią położony między budynkiem, w którym znajduje się sala narad a budynkiem, w którym znajduje się komisariat policji.
Radny Z.Gaździak zwrócił się z prośbą o podanie informacji nt. pisma pana Michała Noconia w sprawie zabezpieczenia nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki – byłe przedszkole.
P.Maziarz – Z-ca Burmistrza poinformował, że trwa cały czas korespondencja z panem M.Noconiem w sprawie zabezpieczenie w/w nieruchomości. Piłkarze z Czermnej swego czasu mieli tam miejsce, pomieszczenie gdzie mogli składać piłki, stroje itp. Później  przenieśli się do obiektu po kółku rolniczym, który został sprzedany. Teraz pojawiła się wiata dla piłkarzy, która zostanie wyremontowana wspólnie przez gminę i piłkarzy. Pan M.Nocoń zobowiązał się do zabezpieczenia tego obiektu. Musi on zrozumieć, że jeżeli coś się stanie na tym obiekcie to on jako właściciel ponosi pełną odpowiedzialność. Korespondencja trwa, pan Nocoń ma swoje plany, ale trudno powiedzieć, czy się z nich wywiąże.
Radny P.Koczot zwrócił się z prośbą o podanie informacji nt. kosztów budowy pomnika Sybiraków oraz nt. likwidacji wspólnych pomieszczeń w budynkach mieszkalnych przy ul. Zdrojowej 39 i 39a oraz Buczka 1. Radny zwrócił się również z pytaniem kiedy będzie budowana skocznia w dal przy kompleksie Orlik.
Burmistrz Miasta poinformował, że skocznia w dal przy kompleksie Orlik nie będzie budowana w 2010 roku. Na poprawę warunków nauki w tej szkole gmina wydaje ogromne środki finansowe i nie jest w stanie wybudować jeszcze skoczni w dal.
Jeśli chodzi o budynki przy ul. Zdrojowej 39 i 39a gmina wspólnie z MZUP-em stara się w budynkach mieszkalnych likwidować wspólne pomieszczenia – łazienki, kuchnie itp. Jeżeli są wspólne pomieszczenia to ludzie płacą tak naprawdę za to za co nie płacą. Płaca współczynnikami, ryczałtami. W związku z tym likwidowane są wszystkie pomieszczenia wspólnego użytku. Praktycznie zakończono już takie działania w budynku przy ul. Buczka 1. Takie działania prowadzone są również w budynkach przy ul. Zdrojowej 39 i 39a. Dodawane są ludziom zwalniane pomieszczenia i ludzie robią sobie np. łazienki czy kuchnie.
Pani sekretarz poinformowała, że Związek Sybiraków w Kudowie-Zdroju wystąpił z inicjatywą budowy drugiego pomnika upamiętniającego Sybiraków. Pomysłem członków związku jest to, aby pomnik ten znajdował się przy ul. Zesłańców Sybiru. Gmina zleciła już wykonanie projektu, projekt został wykonany i gmina za niego zapłaciła. Uzyskano również  pozwolenie na budowę. Koszty te to kwota ok. 6.300 zł. Jest określona wartość kosztorysowa, ta wartość kosztorysowa wynosi ponad 30.000 zł. W związku z tym, że  Związek Sybiraków znalazł sobie sponsorów, ludzi którzy zadeklarowali wykonanie szeregu prac związanych z budową tego pomnika po dwóch spotkaniach uznano, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem będzie przeniesienie pozwolenia na budowę na Związek Sybiraków po, żeby mogli bez problemów skorzystać z darowizn w postaci robocizny, wykonania jakiś prac. Gmina miałaby ogromne problemy, żeby takie darowizny przyjąć i dlatego uznano, że taki sposób będzie najlepszy. Dokumenty, które niezbędne są do przeniesienia pozwolenia na budowę zostały zawiezione do Związku Sybiraków Oddział w Wałbrzychu, ponieważ tylko oni mogą takie dokumenty podpisać. Po podpisaniu zostały złożone w Starostwie Powiatowym i trzeba czekać na decyzję pana Starosty dot.  przeniesienia pozwolenia na budowę na Związek Sybiraków. Po uzyskaniu zgody Związek Sybiraków będzie inwestorem, a gmina oczywiście pomoże przy budowie pomnika w sprawach i organizacyjnych i ewentualnie przy wykonaniu samego pomnika.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.5)

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna planowana sesja Rady Miejskiej odbędzie się we wrześniu, chyba że wcześniej będzie taka potrzeba.
Ponadto poinformował, że radni otrzymali formularze oświadczeń majątkowych, które należy złożyć na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji tj. do 12 września br. Do oświadczenia majątkowego należy dołączyć PIT za 2009 r.
Burmistrz Miasta przedstawił informację dotyczącą przygotowań gminy  do stosowania  nowej ustawy o finansach publicznych.
Przewodniczący Rady poinformował, że na sesję, która odbędzie się we wrześniu zaproszeni zostaną pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju pan Jacek Parkieta oraz pierwszy burmistrz miasta pan Zbigniew Piękoś.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Burger

 


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła

bs


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr LVI/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.07.2010 13:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż