Protokół nr LVII/10 z dnia 22 lipca 2010 roku

 

PROTOKÓŁ LVII/10
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 22 lipca 2010 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  13.00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                        -  13.45

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 11 radnych.

Radni nieobecni:
1. Wojciech Biernacik     
2. Mariusz Oleśko
3. Adam Ziembiński
4. Teresa Żulińska

 

Przewodniczący Rady przywitał radnych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o  wyjaśnienie dlaczego zaistniała potrzeba zwołania sesji Rady Miejskiej w trybie nadzwyczajnym.
Pani Skarbnik poinformowała, że gmina ma możliwość uzyskania dofinansowania w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011 na tzw. „schetynówki”. Uzyskano w urzędu Wojewódzkiego informację, że w wyniku oszczędności przetargowych u beneficjentów pozostała kwota, która jest do wykorzystania. Warunkiem uzyskania tego dofinansowana jest zrealizowanie pełnego zakresu przebudowy ul. Cisowej. Po zwiększeniu zakresu rzeczowego gmina uzyskałaby dofinansowanie od 150.000 do 170.000 zł netto. Kolejna ważna sprawa, to fakt, że gmina wspólnie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zrealizować zadanie, które zostało nazwane  „Przywrócenie przekroju właściwego koryta potoków: Trzemeszna, Czernica i Klikawa na terenie miasta Kudowa-Zdrój”.  Partycypacja ze strony gminy byłaby 50%. Kosztorys opiewa na kwotę ponad 177.000 zł, więc ten udział gminy jest to kwota 89.000 zł. Burmistrz Miasta nie może podpisać porozumienia dopóki nie zostaną na ten cel zabezpieczone środki w budżecie gminy. Kolejna ważna sprawa, zostały otwarte oferty na projekt „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap III” i zaoferowana kwota przewyższa o 20.000 zł kwoty założone w budżecie, aby oferta została wybrana istnieje potrzeba zwiększenia nakładów.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad:
1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010,
2. Wolne wnioski – zapytania.
Radni nie wnieśli uwag do w/w porządku obrad.
a następnie poddał go pod głosowanie.


Ad.1)

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010 
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały zakłada zwiększenie budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę  511.254 zł.
Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:
dział 700 – w związku z ujęciem projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju – ul. Cisowa” na liście wniosków do dofinansowania w 2010 roku w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” wprowadza się do planu dochodów kwotę dotacji w wysokości 476.600,00 zł.
dział 756 – decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.07.2010 roku przyznano gminie dotację celową na zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych za 2009 rok. Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  zwiększa się o 29.654,00 zł.
dział 851 – z budżetu Województwa Dolnośląskiego uzyskano dotację celową w kwocie 5.000,00 zł na zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2010 roku pn. „Zakup materiałów dydaktycznych i pomocy edukacyjnych związanych z zajęciami prowadzonymi w czterech świetlicach środowiskowych na terenie gminy Kudowa-Zdrój.
Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:
dział 010 – w  związku z planowanym przystąpieniem gminy do wspólnej realizacji wraz z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zadania pn. „Przywrócenie przekroju właściwego koryta potoków: Trzemeszna, Czernica i Klikawa na terenie miasta Kudowa-Zdrój” zabezpiecza się kwotę 89.000,00 stanowiącą 50 %  planowanych wydatków.
dział 600 – zwiększa się o 20.000,00 zł wydatki związane z realizacją projektu pn. „Trasy rowerowe na Pograniczu Kłodzkim – etap III” w związku ze złożeniem przez wykonawców ofert przewyższających zabezpieczone w budżecie środki. Kwotę 87.254,00 zł przeznacza się na remonty dróg szutrowych – 27.254,00 zł i inne prace na drogach publicznych – 60.000,00 zł.
Dział 700 – w związku z ujęciem projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju – ul. Cisowa” na liście wniosków do dofinansowania w 2010 roku w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”  zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 310.300,00 zł.
dział 710 – w związku z koniecznością zapłaty drugiej raty umowy przyłączeniowej na dostarczenie energii elektrycznej do nowobudowanego cmentarza komunalnego wprowadza się wydatki na ten cel w wysokości 1.800,00 zł.
dział 750 – kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na zakup i montaż zegara na budynku Urzędu Miasta.
dział 801 – w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego na modernizację placu przed budynkiem Zespołu Szkół Publicznych uzyskano oszczędności, które pozwalają na zmniejszenie planu wydatków - budżet gminy w dziale – Oświata i wychowanie  zmniejsza się o 100.000,00 zł.
dział 851 – przyznaną dotację 5.000,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego przeznacza się na zakup  materiałów dydaktycznych i pomocy edukacyjnych do czterech świetlic środowiskowych.
dział 900 – dokonuje się przeniesienia miedzy §§ klasyfikacji budżetowej w związku z zawarciem umów zleceń na prowadzenie warsztatów ekologicznych w okresie wakacyjnym oraz na opróżnianie pojemników na psie odchody.
dział 921 – wprowadza się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na zakup od ZUK fortepianu C.Bechsteina. Zwiększa się o 1.100,00 zł wydatki na zapłatę podatku VAT od sprzedanych biletów na imprezy kulturalne. Wprowadza się wydatki w kwocie 70.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie pomieszczeń pod Miejską Biblioteką Publiczną na potrzeby ośrodka kulturalnego w ramach projektu pn. „Centrum integracji polsko-czeskiej – współpraca środowisk kulturalnych na Pograniczu”.
dział 926 – w związku z przystąpieniem gminy do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Akademia Orlika” wprowadza się wydatki związane z  zatrudnieniem trenerów oraz animatora sportu - budżet gminy po stronie wydatków w dziale  - Kultura fizyczna i sport  zwiększa  się o kwotę 6.800,00 zł .
Radny W.Gucz stwierdził, że zastanawia się nad punktem dotyczącym dostosowanie pomieszczeń pod Miejską Biblioteką Publiczną na potrzeby ośrodka kulturalnego w ramach projektu pn. „Centrum integracji polsko-czeskiej – współpraca środowisk kulturalnych na Pograniczu”, ponieważ Spółdzielnia Mieszkaniowa ma w pobliżu świetlicę, niedaleko jest również świetlica w szkole, jest Orlik. Dlatego rodzi się pytanie, czy to się przyjmie, czy dzieci i młodzież będą chcieli z tego korzystać. Ponadto radny zwrócił się z pytaniem, czy w związku z przystąpieniem do realizacji tego zadania będzie likwidowana Cyganeria.
Pani Skarbnik poinformował, że najprawdopodobniej tak.
Radny W.Gucz stwierdził, że wg. niego nie jest to najlepsza decyzja. Jeżeli chodzi o wystawy to miejsce to może stać się miejscem nieodwiedzanym.
Radny P.Koczot zwrócił się z pytaniem dot. ul. Cisowej, na czym polega zwiększenie zakresu rzeczowego zadania.
Pani Skarbnik poinformowała, że zwiększenie zakresu rzeczowego miałoby polegać na wykonaniu dwóch ciągów chodników i zatoczek postojowych.
Radny P.Koczot zwrócił się z pytaniem, w którym miejscu będzie ten chodnik.
Pani Skarbnik poinformowała, że chodnik będzie budowany przy płotach, czyli w miejscu gdzie kończy się teren gminy a zaczyna się teren prywatny, na tej części do ronda od ul. Nad Potokiem. Przy samych płotach byłby chodnik z jednej i z drugiej strony, przechodziłby przejściem dla pieszych na ciąg pieszo-jezdny, przy którym chodników nie ma.
Radny P.Koczot zwrócił się z pytaniem ,czy ten teren do ogrodzenia jest terenem gminy.
Pani Skarbnik poinformowała, że tak, jest to teren gminy, chodnik będzie znajdował się przy płocie na terenie gminy.
Radny P.Koczot zwrócił się z pytaniem czy nie można chodnika zrobić przy jezdni.
Pani Skarbnik poinformowała, że tak przygotowany jest projekt. Z punktu widzenia miasta chodnik przy płocie jest o tyle korzystny, że  wtedy do właściciela należy sprzątanie i odśnieżanie chodnika.
Radny P.Koczot stwierdził, że projekt można zmienić i przesunąć chodnik o 2 m w kierunku jezdni, wtedy chodnik nie będzie znajdował się przy granicy prywatnych posesji.
Radna G.Janiszewska dział 801 – w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego na modernizację placu przed budynkiem Zespołu Szkół Publicznych uzyskano oszczędności, które pozwalają na zmniejszenie planu wydatków o 100.000,00 zł, czy w związku z tym wykonawca dobrze wykona to zadanie.
Pani Skarbnik stwierdziła, że nie może dać radnej takiej gwarancji. Był przetarg, wygrała firma z Wrocławia, jest przedmiot zamówienia, jest umowa i firma musi zadanie wykonać. Jest założony zakres rzeczowy, który firma musi zgodnie z umową wykonać. Jeżeli będą to robić źle to po to są inspektorzy nadzoru, żeby wyłapywać usterki i kazać je usuwać.
Radny W.Gucz poruszył sprawę potoków położonych na terenie gminy. Gospodarzem tych potoków jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we  Wrocławiu. Czy gmina w stosunku do RZGW ma jakieś zobowiązanie.
Pani skarbnik poinformowała, że gmina nie ma żadnego zobowiązania, chcemy żeby to było wykonane, a jeżeli chcemy żeby było wykonane to gmina musi współpracować z RZGW.
Radny W.Gucz stwierdził, że na modernizację dróg szutrowych na terenie gminy wydaje się bardzo dużo pieniędzy. Oglądał m.in. ul. Boczną i zastanawia go jedno. W tej chwili jest fajnie, gładko, a co będzie po ziemie. Przecież te drogi trzeba będzie odśnieżać pługami i część tego kamyka zostanie z tym śniegiem usunięta.
Pani Skarbnik poinformowała, że jest trzyletnia gwarancja na trwałość tej nawierzchni. Jeżeli będą dziury to wykonawca będzie to naprawiał w ramach gwarancji.
Radny Z.Gaździak zwrócił uwagę na brak estetycznego wykończenia prac modernizacyjnych nawierzchni szutrowej  na ul. Chrobrego – odcinek za Torontem. Problem dotyczy rozjeżdżonego pobocza – łuki na drodze. Czy byłaby możliwość poszerzenia łuków w miejscach rozjeżdżonych przez samochody jest to w niektórych miejscach kwestia pół metra do metra.
Pani Sekretarz poinformowała radnych, że jeżeli są zainteresowani w jaki sposób będzie utwardzona ul. Boczna to najlepiej rozmawiać w tej sprawie z pracownikami ref. IFE, ponieważ oni udzielą na pewno wyczerpujący informacji. Parce na tej ulicy zostały podzielone na dwa etapy. Pani sekretarz stwierdziła, że nie podejmie się w tej chwili omówienia sprawy ze szczegółami, jaką metodą i do którego budynku będzie to utwardzenie wykonywane w tym roku, a jakie prace będą wykonywane później. Tam jest również kwestia odwodnienia drogi oraz kanalizacji sanitarnej.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010 została podjęta jednogłośnie.


Ad.2)

Radni nie zgłosili żadnych wniosków i  zapytań.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Burger

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządzi

bs

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr LVII/10 z dnia 22 lipca 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.08.2010 13:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż