Protokół nr LVIII/10 z dnia 29 września 2010 roku

 

PROTOKÓŁ LVIII/10
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 29 września 2010 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  10.00

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                       -   13.20

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 15 radnych.


Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytała porządek obrad:

1. Wręczenie nagród Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju.
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.05.2010 r., 23.06.2010 r. i 22.07.2010 r.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010,
- trybu prac nad  projektem uchwały budżetowej,
- określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
-  określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój  i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
- trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania,
- określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego,
- uchwalenia korekty na 2011 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002-2011,
- powołania członków Rady Muzeum,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5. Wolne wnioski – zapytania.

Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wprowadzenie  do porządku obrad dwóch projektów   uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miasta Kudowa-Zdrój w rejonie osiedla poprzemysłowego Zakrze oraz części centralnej uzdrowiska na lata 2010 – 2013” oraz wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju etap II – ul. Świerkowa” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków

 

Przewodniczący Rady  odczytał zmieniony porządek obrad:
1. Wręczenie nagród Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju.
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.05.2010 r., 23.06.2010 r. i 22.07.2010 r.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010,
- trybu prac nad  projektem uchwały budżetowej,
- określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury,
-  określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój  i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
- trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania,
- określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego,
- uchwalenia korekty na 2011 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002-2011,
- powołania członków Rady Muzeum,
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe,
- przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miasta Kudowa-Zdrój w rejonie osiedla poprzemysłowego Zakrze oraz części centralnej uzdrowiska na lata 2010 – 2013”,
- wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju etap II – ul. Świerkowa” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5. Wolne wnioski – zapytania.

a następnie poddał go pod głosowanie.
Przy obecności 15 radnych na sali zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.1)

Burmistrz Miasta wręczył przyznane przez siebie nagrody w dziedzinie  gospodarki, kultury, sztuki i lokalnego życia społecznego następującym osobom: Marian Klauza, Danuta Stacherzak, Jan Smolnicki i Aleksander Safier.

 

Ad.2)

Przy obecności 15 radnych na sali protokoły z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.05.2010 r., 23.06.2010 r. i 22.07.2010 r. przyjęto następująca ilością głosów:
za było                  - 14 radnych
przeciw było         -    0 radnych
wstrzymał się        -    1 radny

 

Ad.3)

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miasta Kudowa-Zdrój w rejonie osiedla poprzemysłowego Zakrze oraz części centralnej uzdrowiska na lata 2010 – 2013”

Pan J.Kowalczyk poinformował, że „Lokalny Program Rewitalizacji obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 - 2013" (LPR) został przyjęty uchwałą Nr XXXVI/261/09 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 27 maja 2009 oraz zmieniony Uchwałą Nr XL/286/09 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 2 września 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/261/09 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji  obszaru miasta Kudowa-Zdrój w rejonie ulic Fabrycznej i Tkackiej na lata 2010 – 2013”.
W latach 2010 – 2011 realizowane są dwa projekty w obrębie osiedla przy ul. Fabrycznej, dotyczące modernizacji infrastruktury drogowej oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych, na które otrzymano dofinansowanie w ramach RPO WD Priorytet 9. Oszczędności, które wystąpiły przy realizacji w/w projektów po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych wynoszą ok. 1.800.000 PLN i mogą być wykorzystane na realizację kolejnych projektów w ramach LPR-u.
W związku z powyższym zachodzi konieczność aktualizacji LPR-u.
Po przeprowadzeniu analizy potencjalnych obszarów wsparcia w gminie, wytypowano kolejny obszar wsparcia, zlokalizowany w obrębie ul. Moniuszki oraz ul. 1-go Maja (od nr posesji 1 do 11a), oraz rozszerzono zapisy LPR-u w zakresie:
- wprowadzenia nowego celu: zwiększenie potencjału turystycznego miasta poprzez dostosowanie obszaru zdegradowanego/rewitalizowanego do turystycznej funkcji miasta,
- wprowadzenia nowego projektu na listę podstawową zadań inwestycyjnych: „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej – II etap”. (zakres projektu: wykonanie Parku Wodnego pomiędzy Sanatorium Polonia a Auqaparkiem „Wodny Świat” oraz zagospodarowanie „Ronda Tkaczy” na oś. Fabryczna wraz z wymianą asfaltowej nawierzchni), 
- wprowadzenie nowego projektu na listę rezerwową zadań inwestycyjnych: „Renowacja części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 11 a”.
Ze względu na szeroki zakres zmian proponuje się przyjęcie zaktualizowanego „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miasta Kudowa-Zdrój w rejonie osiedla poprzemysłowego Zakrze oraz w części centralnej uzdrowiska na lata 2010 - 2013” z jednoczesną utratą mocy dotychczas obowiązujących  w/w uchwał. 
Radny W.Gucz poinformował, że mieszkańcy z wielkim zadowoleniem przyjęli rewitalizację osiedla Fabrycznego. Jest tylko jedna prośba, aby może w jakimś rezerwowym programie umieścić odcinek ulicy Fabryczna  9 do starej bramy byłego KZPB. Ten odcinek jest strasznie zniszczony przez jeżdżące tam tiry. Frezowanie, które zostało zrobione nie przyniosło dużej poprawy stanu tego odcinka drogi. Ponadto rewitalizacja drogi rozpocznie się od ulicy Głównej koło poczty. Pozostanie do wykonania odcinek od poczty do byłego hotelu.
Burmistrz Miasta poinformował, że  jeżeli chodzi o LPR to on w swojej dyscyplinie nie daje możliwości włączenia tych dwóch odcinków. Jeżeli program zostanie zrealizowany to te dwa odcinki drogi na pewno też zostaną zrealizowane.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miasta Kudowa-Zdrój w rejonie osiedla poprzemysłowego Zakrze oraz części centralnej uzdrowiska na lata 2010 – 2013”została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że realizacja budżetu za I półrocze 2010 roku przedstawia się następująco: dochody wykonano w kwocie  - 15.845.485,87 zł co stanowi  43 %, wydatki wykonano w kwocie  - 13.557.058,41 zł  co stanowi 35 %. Wynik budżetu  zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2.288.427,46 zł. Zostały spłacone raty kapitałowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 451.500,00 zł. Pozostało do spłaty 3.993.000 zł.
Jeżeli chodzi o stronę dochodów  pani Skarbnik poinformowała, że większość dochodów jest zrealizowana w około 50%. Dochody z opłaty uzdrowiskowej wyniosły 56% zaplanowanych na I półrocze dochodów. Mniejsze niż zaplanowano są dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i tutaj można mówić o pewnym spowolnieniu gospodarczym i ten fakt zaczyna być widoczny. Duzi inwestorzy, którzy wcześniej interesowali się gruntami na terenie naszej gminy w tej chwili nie przystępują do przetargów. Jeżeli chodzi o dochody otrzymane z funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł, czyli środki pozyskane z Unii Europejskiej to wyniosły one w I półroczu 3.380.110,55 zł.
Jeżeli chodzi o udzielone ulgi i umorzenia to w wyniku zastosowanych przez Radę Miasta ulg (obniżenie stawek podatkowych i zwolnienia z podatków) udzielono pomocy podatnikom na łączną kwotę 447.413,42 zł. Ulgi w formie obniżenia stawek podatkowych wyniosły 24.162,84 zł w tym :
   -  w podatku od środków transportowych – 18.723,05 zł
- w podatku od nieruchomości – 5.439,79 zł  w tym pozostałe grunty dzierżawione na ogródki przydomowe 4.663,15 zł, budynki zajęte na usługi weterynaryjne – 776,64 zł,
Zwolnienia wprowadzone przez Radę Miejską to udzielone ulgi w wysokości  159.767,84 zł wynikające z uchwały nr  XXI/107/2004 z 30 marca 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kudowa-Zdrój i uchwały  nr VII/44/07 z dnia 30.03.2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w gminie Kudowa-Zdrój w kwocie 118.923,00 zł oraz  ulgi w wysokości 40.844,84 zł wynikające z uchwały nr XLIV/313/09 z dnia 18.11.2009 roku  w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku zmienionej uchwałą nr XLVI/321/09 z dnia 04.12.2009 roku. 
Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.06.2010 roku wyniósł 9.459.533,06 zł w tym  należności wymagalne – 4.042.081,37 zł.
Jeżeli chodzi o stronę wydatkową to zrealizowana kwota wydatków budżetowych w I półroczu 2010 roku wyniosła 13.557.058,41 zł, co stanowi 34,93 % wykonania planu. Struktura zrealizowanych wydatków  przedstawia się następująco:
1.   wydatki bieżące w kwocie 11.252.760,59 zł stanowią 83,00 % wydatków ogółem   
      w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 213.566,25 zł
2.   wydatki majątkowe w kwocie 2.304.297,82 zł  stanowią  17,00 % wydatków ogółem.
Zadłużenie na koniec czerwca wyniosło z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło  7.233.500,00 zł, natomiast   z tytułu zobowiązań wymagalnych 953.000,00 zł z czego 920.000,00 zł w Miejskich Zakładach Użyteczności Publicznej.
Pani Skarbnik omówiła również przychody i koszty zakładów budżetowych oraz Informację  o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury   za I półrocze 2010 roku.
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr III/116/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 7 września 2010 roku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010 
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały zakłada zmniejszenie budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę  509.884,00 zł. Najważniejsze zmiany to:
dział 010 – wprowadza się do budżetu kwotę 45.000,00 zł w związku z udzieleniem przez Województwo Dolnośląskie pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania pt.  „Odmulanie  dna rowów melioracyjnych na terenie gminy Kudowa-Zdrój”.
dział 630 – wprowadza się do budżetu gminy kwotę 46.471,00 zł , w związku z planowaną  refundacją  ze środków w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Przyjemne podróżowanie trasami turystycznymi Miasta Europejskiego Kudowa Zdrój - Nachod". Zmniejsza się o 291.373,00 zł planowane dochody z tytułu refundacji ze środków UE w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego – etap III” w związku z przesunięciem wydatków związanych z przebudową schodów do wydatków inwestycyjnych i zweryfikowaniem harmonogramu składania wniosków o płatność
dział 700 – zmniejsza się o 106.674,00 zł kwotę dotacji z budżetu państwa w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami związanymi z  realizacją  projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju – ul. Cisowa”
dział 754 – wprowadza się do budżetu gminy kwotę 53.200,00 zł uzyskaną od PZU SA i będącą odszkodowaniem z tytułu szkody w pojeździe pożarniczym marki STAR o nr rej. DKLA722. Uzyskana kwotą jest różnicą pomiędzy wartością pojazdu przed zdarzeniem a jego wartością po zdarzeniu. Ponadto wprowadza się kwotę 13.000,00 zł, która stanowi dofinansowanie z funduszu prewencji PZU i przeznaczona zostanie na zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych OSP (m.in. drabina strażacka, obcinacz do pedałów).
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010 została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad  projektem uchwały budżetowej
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że zgodnie z art. 234 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   ( Dz. U nr 157, poz. 1240  z późn. zm.) organ stanowiący JST określa w drodze uchwały:
- wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego,
- wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które burmistrz przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.
Z uwagi na fakt, że poprzednia uchwała dotycząca trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  została podjęta na podstawie przepisów już nieobowiązujących  konieczne jest podjęcie stosownej uchwały.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad  projektem uchwały budżetowej została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U nr 157, poz. 1240  z późn. zm.) organ stanowiący JST określa zakres i formę:
- informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze,
które następnie Burmistrz w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Z uwagi na fakt, że poprzednia uchwała dotycząca zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze została podjęta na podstawie przepisów już nieobowiązujących  konieczne jest podjęcie stosownej uchwały.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój  i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że zgodnie z art. 59 ust. 2 i 3 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i  jej jednostkom podległym w tym także ulg stosowanych z urzędu, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg. Należności, o których mowa, to między innymi należności z tytułu czynszu, dzierżawy, świadczenia usług, sprzedaży materiałów itp. Możliwość umorzenia zaległej należności lub odroczenia terminu płatności czy rozłożenia na raty  ma charakter uznaniowy, co oznacza, że organ ocenia zebrany materiał dowodowy w sprawie. Organ ma prawo i obowiązek uwzględnić również inne okoliczności, a także porównywać różne fakty i oceniać ich znaczenie dla sprawy
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój  i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240)  podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań jednostki. Zlecenie zadań i udzielenie dotacji w ramach działalności pożytku publicznego organizacjom pozarządowym, następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873), o czym mowa w art. 221 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Natomiast w stosunku do innych zadań publicznych  niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wobec podmiotów, które nie mają statusu organizacji pożytku publicznego tryb postępowania o udzielanie dotacji , sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.
W związku z obowiązywaniem nowej  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwała Nr XV/89/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie  dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli utraciła moc prawną i zaszła potrzeba podjęcia nowej uchwały
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowego

sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz.873 z późn.zm.) nałożyła na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek ustalenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( art.5 ust.5 znowelizowanej ustawy). § 4 projektu uchwały szczegółowo określa jak te konsultacje mają wyglądać. Wyniki konsultacji burmistrz miasta przedstawia radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektów aktów.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia korekty na 2011 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002-2011
Pan K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o. poinformował, że korekta planu na 2011 r. uwzględnia korekty z lat 2005-2010, wynikających z zadań realizowanych przez KZWiK.
Podstawowym zadaniem realizowanym w 2011 r. przez Spółkę jest inwestycja pn.: „Poprawa jakości wody pitnej dla miasta Kudowa Zdrój i Gminy Lewin Kłodzki – modernizacja stacji uzdatniania wody” wraz z budową rurociągu tłocznego wody surowej ze studni nr X do Stacji Uzdatniania Wody. Do dnia 31.08.2010 r. wartość w/w robót została zrealizowana na kwotę 2.048.008,84 tys. zł netto tj. 46% zaawansowania inwestycji W 2011 r. Spółka zamierza przeznaczyć  na wykonanie  zadania kwotę 450 tys. zł z własnych środków oraz 1.500 tys. zł z środków unijnych (RPO). Spółka zabezpiecza w planie środki finansowe w wysokości 430 tys. zł na  uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych. W 2011 r. będą one przeznaczone całości na  realizację zadania pod tytułem „Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na Pograniczu Kłodzkim poprzez budowę sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych w rejonie miast Kudowy Zdroju i Nachodu” (Słone D+A). Dnia 14.09.2010 r. została podpisana umowa na dofinansowanie w/w zadania z POWT RCz-RP 2007-2013.
Ponadto spółka rezerwuje środki na  wymianę sieci wodociągowej w ul. Marchlewskiego (70 tys. zł), jak również na modernizacje systemu gospodarki osadowej (higienizacja osadów) – 50 tys. zł    
Radny W.Gucz zwrócił się z pytaniem w jakim terminie  będzie robiona kanalizacja ul. Bocznej, to zadanie jest odsuwane w czasie.
Pan K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o. poinformował, że kanalizacja ul. Bocznej zostanie wykonana na pewno po zakończeniu dwóch zadań, o których mówił czyli po 2011 r. Kanalizacja ul. Bocznej znajdzie się w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2011-2015.
Burmistrz Miasta stwierdził, że jeżeli chodzi o ul. Boczną to było wyraźnie powiedziane mieszkańcom, że nawierzchnia drogi zostanie naprawiona tak, aby wytrzymała 2 -3 lata. Droga została zrobiona metodą natryskową. Mieszkańcom powiedziano również, że w 2011zostanie przygotowana dokumentacja na wykonanie sieci kanalizacyjnej, oraz że przed 2012 rokiem ta sieć nie zostanie wykonana.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia korekty na 2011 r. planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2002-2011 została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania członków Rady Muzeum 
Salę obrad opuścił radny W.Biernacik. na sali obrad pozostało 14 radnych.
Burmistrz Miasta poinformował, że uchwałą Nr LI/316/06 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2006 roku powołano Radę Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju . Art.11 ust.3 ustawy o muzeach stanowi, że kadencja Rady Muzeum trwa 4 lata. W związku z tym z dniem 30 czerwca 2010 r. upłynęła kadencja Rady należy powołać kolejną Radę Muzeum.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie powołania członków Rady Muzeum  została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe
Pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że jest to kolejna uchwała wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe. Trzy nieruchomości wymienione w uchwale są to nieruchomości, których właściciele spełniają kryterium ustawowe, w którym można taką bonifikatę udzielić.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej na cele mieszkaniowe została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju etap II – ul. Świerkowa” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków
Pani I.Biernacik Skarbnik Gminy poinformowała, że uchwała Rady Ministrów nr 233/2008 z dnia 31 października 2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Plan Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2009-2011” daje samorządom gminnym możliwość uzyskania dofinansowania modernizacji dróg gminnych w wysokości 50% kosztów zadania. W ramach programu realizowany będzie dalszy etap uzbrojenia osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Świerkowej. Mając na uwadze termin składania wniosków na rok 2011 do dnia 30 września 2010 r. należy podjąć uchwałę dotyczącą zabezpieczenia środków na rok 2011 na w/w zadanie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju etap II – ul. Świerkowa” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.4)

- Przewodnicząc Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Radny W.Gucz zwrócił się z prośbą o podanie informacji nt. sprawozdania z prac Burmistrza, które przekazał pisemnie.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeżeli chodzi o pierwszą rzecz tj. pismo Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. realizacji Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011” to jest to czego dotyczyła uchwała wprowadzona  do porządku obrad w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju etap II – ul. Świerkowa” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Jeżeli chodzi o zapis dot. zapoznania się z  ofertą Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Terrabud II sp. z o.o. w sprawie realizacji kompleksowego, wieloetapowego projektu „Od żłobka poprzez przedszkole do domu seniora” Burmistrz Miasta poinformował, ma to związek z  rozważaniami dot. konieczności wybudowania przedszkola ze żłobkiem. Gmina do inwestycji przygotowuje się długo, rozważane są różne warianty a przede wszystkim gmina stara się realizować inwestycje nie za swoje środki, ale za środki pozyskiwane z zewnątrz. Jest to po prostu jedna z ofert, która trafiła do gminy.
Jeżeli chodzi o halę sportową, Burmistrz Miasta poinformował, że Starostwo Powiatowe w Kłodzku od wielu lat prezentuje różne wizje funkcjonowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego. One różne, jakie wersje zwyciężą  trudno powiedzieć. Ostatnim pomysłem jest budowa hali sportowej przy jednoczesnej rozbudowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, zlokalizowanej na obecnym boisku. Gmina stara się w tym uczestniczyć np. poprzez umożliwienie spełnienia wszystkich wymogów dot. prawa budowlanego. Pomysł jest dobry, co wcale nie oznacza, że będzie konieczności, aby w najbliższych latach doszło do budowy hali sportowo-widowiskowej w Kudowie.
Radna Ł.Rachuba zwróciła się z prośbą o przedstawienie informacji na temat prośby  Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przesłanie informacji niezbędnych do przygotowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego.
St.Jakubiec – komendant Straży Miejskiej poinformował, że niezbędne dane zostały przesłane do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na terenie naszej gminy nie występuje duże zagrożenie powodziowe. Opracowane są plany dot. procedur związanych z prowadzeniem działań przy zagrożeniach powodziowych. Jest uaktualniony plan zarządzania kryzysowego.
Burmistrz Miasta przedstawił informację dot. zakresu prac wykonywanych w ramach porozumienia  (czyszczenie kudowskich potoków) pomiędzy gminą a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Radna Ł.Rachuba zwróciła się prośbą o wyczyszczenie krótkiego odcinka Klikawy od granic miasta do ul. Polnej.
Burmistrz Miasta poinformował, że gmina nie może nic zrobić bez zgody Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Zakres prac został przez nich ustalony i nic poza zakresem nie może być zrobione. Można jedynie zwrócić się do nich z prośbą o ujęcie tego odcinka do realizacji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Salę obrad opuścił radny A.Ziembiński. Na sali obrad pozostało 13 radnych.

 

Ad.5)

Radny W.Gucz poinformował, że mieszkańcy sygnalizują sprawę mostu na ul. Zdrojowej – stojąc na moście czuje się dość mocne drgania. Należałoby się zastanowić na wykonaniem szczegółowego przeglądu tego mostu. Ponadto radny zwrócił się z pytaniem, czy droga do nieruchomości pana Piórka zostanie wykonana.
Burmistrz Miasta poinformował, że droga do pana Piórka została już wykonana.
Radny P.Koczot zwrócił się z pytaniem, czy rozkopany odcinek ul. Kościelnej od ul. Głównej w stronę kościoła zostanie zrobiony przez 1 listopada.
Burmistrz Miasta poinformował, że będzie to wykonane przez 1 listopada.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Burger

 


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządził

bs

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr LVIII/10 z dnia 29 września 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.10.2010 13:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż