Protokół nr LIX/10 z dnia 27 października 2010 roku

PROTOKÓŁ LIX/10
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 27 października 2010 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI                        -  1400

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI                       -  1715

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 15 radnych.

Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz gości zaproszonych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał i odczytała porządek obrad:

1. Sport dzieci i młodzieży – sprawozdanie gminnego koordynatora ds. sportu. Prezentacja wyróżnienia „Sportowa Gmina” dla miasta Kudowa-Zdrój.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2011 roku,
- zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010,
- zmiany uchwały nr LVIII/381/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: trybu prac nad  projektem uchwały budżetowej,
- zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa-Zdrój ,
-  stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
- ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2011 – 2015”.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej.
5. Wolne wnioski – zapytania.

Burmistrz Miasta zgłosił wniosek o wycofanie z punktu 2 dwóch projektów   uchwały Rady Miejskiej tj. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na rok 2010 oraz w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa-Zdrój. Przewodniczący rady zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.


Przewodniczący Rady  odczytał zmieniony porządek obrad:
1. Sport dzieci i młodzieży – sprawozdanie gminnego koordynatora ds. sportu. Prezentacja wyróżnienia „Sportowa Gmina” dla miasta Kudowa-Zdrój.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2011 roku,
- zmiany uchwały nr LVIII/381/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: trybu prac nad  projektem uchwały budżetowej,
- stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
- ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2011 – 2015”,
- rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
3. Przyjęcie sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
4. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej.
5. Wolne wnioski – zapytania.

a następnie poddał go pod głosowanie.
Przy obecności 15 radnych na sali zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.1)

Radna Ł.Rachuba gminny koordynator ds. sportu sprawozdanie przedstawiła– sprawozdanie nt. sport dzieci i młodzieży oraz  prezentację wyróżnienia „Sportowa Gmina” dla miasta Kudowa-Zdrój, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta oraz Przewodniczący Rady wręczyli wyróżnienia i podziękowania następującym osobom:
- Anna Baczmańska – organizator gier i zabaw podczas Dnia Olimpijczyka i IV Biegu Sponsorowanego, organizator Turnieju o Puchar Burmistrza w piłce koszowej,
- Paweł Bubiński – trener Akademii Orlika, współorganizator IV Biegu Sponsorowanego i Dnia Olimpijczyka , organizator Pikniku Rodzinnego Akademii Orlika,
- Dorota Kluka-Dubaniewicz – opiekun dzieci i instruktor nauki jazdy na nartach w Zieleńcu - Ferie Zimowe 2010, organizator gier i zabaw podczas Dnia Olimpijczyka i IV Biegu Sponsorowanego
- Jan Chryczyk – trener Mistrzów Polski w pływaniu. 2010 r. Letnie Mistrzostwa Polski 15-latków – Adriana Hofman w kategorii 14-15 lat 1 miejsce w konkurencji 50, 100, 200 m stylem klasycznym, brązowy medal na dystansie 200 m stylem klasycznym, Bartosz Gieracki awansował do finału B na dystansie 200 m stylem motylkowym,
- Monika Kandefer - opiekun dzieci i instruktor nauki jazdy na nartach w Zieleńcu - Ferie Zimowe 2010, organizator gier i zabaw podczas Dnia Olimpijczyka i IV Biegu Sponsorowanego
- Dariusz Kołt – prowadzący IV Bieg Sponsorowany, opiekun dzieci i instruktor nauki jazdy na nartach w Zieleńcu podczas Ferii Zimowych 2010,
- Michał Kryczka - opiekun dzieci i instruktor nauki jazdy na nartach w Zieleńcu - Ferie Zimowe 2010, organizator gier i zabaw podczas Dnia Olimpijczyka i IV Biegu Sponsorowanego
- Jerzy Łukasik – organizator i prowadzący uroczystość Dania Olimpijczyka i IV Biegu Sponsorowanego, organizator Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta w piłce koszowej,
- Eugeniusz Maćkowski – organizator Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta w zapasach w stylu wolnym, organizator Otwartego Turnieju Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta,
- Jacek Śleziak - opiekun dzieci i instruktor nauki jazdy na nartach w Zieleńcu - Ferie Zimowe 2010, organizator gier i zabaw podczas Dnia Olimpijczyka i IV Biegu Sponsorowanego, organizator Otwartego Turnieju Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta,
- Dariusz Stwertetschka - opiekun dzieci i instruktor nauki jazdy na nartach w Zieleńcu - Ferie Zimowe 2010, organizator gier i zabaw podczas Dnia Olimpijczyka i IV Biegu Sponsorowanego, organizator Otwartego Turnieju Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta, organizator Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta w piłce koszowej,
- Jerzy Wiśniewski opiekun dzieci i instruktor nauki jazdy na nartach w Zieleńcu - Ferie Zimowe 2010, organizator pokazu sprawnościowego sekcji zapaśniczych podczas Dnia Olimpijczyka i IV Biegu Sponsorowanego, organizator Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta w zapasach w stylu wolnym,
- Bogusław Buksak – organizator IV Ogólnopolskiego Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta Ludowy-Zdroju w piłce siatkowej,
- Mariusz Oleśko – organizator wielu imprez szachowych dla dzieci,
- Marek Biernacki, Elżbieta Hendler-Bolechała, Konrad Buss, Łukasz Żuliński, Jakub Drzewoszewski – pracownicy Ref. Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju - za pomoc w organizacji i prowadzeniu imprez sportowych na terenie gminy.
Ponadto Burmistrz Miasta wręczył podziękowania dla pani B.Gorzyckiej i pani T.Misiak za organizację kolonii dla dzieci w Tucholi.

Ad.2)

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2011 roku

Pani B.Kopeć poinformowała, że  projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez panią E.Sawicką na posiedzeniach Komisji. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kłodzku oraz przez Konsorcjum Taksówkowe „AIG TAXI” w Kłodzku. Od kilku lat proponuje się, aby było to 5 nowych licencji, ponieważ takie jest zapotrzebowanie na rynku.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2011 roku została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/381/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: trybu prac nad  projektem uchwały budżetowej
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wałbrzychu dotyczącymi nieprawidłowych zapisów w uchwale nr  LVIII/381/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej przedstawia się projekt uchwały zmieniającej.
Zmiany dotyczą poprawienia zapisów w  § 4 i § 5 w zakresie możliwości wnoszenia  do projektu uchwały budżetowej autopoprawek przez Burmistrza Miasta.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/381/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: trybu prac nad  projektem uchwały budżetowej została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że wzorem lat ubiegłych proponuje się, aby obowiązujące w 2011 roku stawki podatków były stawkami maksymalnymi  poza dwoma wyjątkami. Pierwszy dotyczy gruntów dzierżawionych  na ogródki przydomowe – proponuje się utrzymanie stawki w wysokości 0.08 zł/ 1 m2, drugi wyjątek to obniżenie stawki od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania usług weterynaryjnych. Przewidziane są również zwolnienia dla: nieruchomości zajętych na potrzeby straży pożarnych, nieruchomości położonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej „Invest-Park" podstrefa Kudowa Zdrój, nieruchomości zajętych na prowadzenie świetlic środowiskowych, nieruchomości zajętych na boiska i hale sportowe oraz gruntów i budowli zajętych pod wyciągi narciarskie, nieruchomości zajętych na potrzeby instytucji kultury, budynków, budowli, gruntów lub ich części zajętych pod cmentarze komunalne, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, nieruchomości gminnych zajętych na składowiska odpadów komunalnych. Pani Skarbnik poinformowała, że zwiększenie stawek podatków spowoduje ok. 110.000 zł więcej dochodu z tytułu podatku w  roku 2011.
Radny W.Gucz poinformował, że przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej jak również Komisji Spraw Społecznych była sprawa podatków związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych w części zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej. W odczuciu niektórych radnych stawka podatku od nieruchomości (działalność gospodarcza) od  małego sklepu położonego na peryferiach nie przynosząca dużych obrotów powinna być w jakiś sposób zróżnicowana w stosunku do dużych placówek handlowych przynoszących duże obroty. Obciążania małego sklepu stawką  równą ze stawką jaka jest przyjęta , jest poniekąd niesprawiedliwa. Radny uważa, że powinien być opracowany jakiś system, który będzie różnicował placówki handlowe. Wniosek radnego – zróżnicowanie stawek podatku od nieruchomości w zależności od obrotu i położenia danej placówki handlowej.
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że kryterium obrotu nie można tutaj brać pod uwagę, ponieważ ustawa podatkach i opłatach lokalnych mówi o tzw. kryteriach przedmiotowych, czyli należałoby określić przedmiot zwolnienia. Przedmiotem zwolnienia nie byłyby obroty sklepu.
Radny Z.Gaździak – przewodniczący Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej poinformował, że sprawa ta  była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji. W zasadzie członkowie Komisji doszli do wniosku, że ci przedsiębiorcy, którzy mają małe sklepy, mają małe obroty mogą pisać do Urzędu Miasta prośbą z uzasadnieniem o częściowe umorzenie podatków.
Burmistrz Miasta stwierdził, że zwalnianie z podatku  kogokolwiek z Urzędu jest złym rozwiązaniem, ponieważ powoduje pewnego rodzaju cwaniactwo. Burmistrz uważa, że w przypadkach losowych pomoc będzie udzielana.
Radny P.Koczot  poinformował, że  dyskusja na posiedzeniu Komisji w sumie nie dotyczyła tak bardzo stawki 21,05 zł/m2 od prowadzonej działalności gospodarczej,  a znacznej różnicy pomiędzy tą działalnością a pomieszczeniami, które są w tzw. świadczeniach zdrowotnych, ponieważ gabinety lekarskie płacą za m2 4,27 zł. Nastąpiła dyskusja, ponieważ nie wiadomo w jaki sposób te gabinety są wymierzone względem metrów kwadratowych – rodzi się pytanie co to jest pomieszczenie lekarskie,  czy np. toalety zaliczane są do pomieszczeń lekarskich. Komisja wspólnie z panią Skarbnik doszła do wniosku, że dojdzie do skontrolowania wszystkich gabinetów.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku została podjęta następującą ilością głosów:
za było                              - 14 radnych
przeciw było                     -    0 radnych
wstrzymał się                    -    1 radny.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego została podjęta jednogłośnie.

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2011 – 2015”
Pani I.Biernacik - Skarbnik Gminy poinformowała, że jeżeli chodzi o WPI to w większości są tam ujęte zadania, które zostały już rozpoczęte i kończy się ich realizacja. Są to zarówno Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego  na Pograniczu Kłodzkim, budowa, remont i modernizacja  infrastruktury przestrzeni publicznej  na obszarze  rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej i nowe projekty jak np. zakup sprzętu strażackiego w ramach projektu pn. "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku  z podpisaniem umowy z Schengen". Są również projekty, na które nie mamy jeszcze podpisanej umowy, ale złożone są wnioski aplikacyjne Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego  na Pograniczu Kłodzkim - etap II (ul. Kościuszki). Nowe projekty, które zostały wprowadzone do WPI są to rewitalizacja osiedla Fabrycznego – etap II, realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej, kolejne zadanie to Centrum Integracji Polsko-Czeskiej – współpraca środowisk kulturalnych na Pograniczu (modernizacja pomieszczeń pod Biblioteką  Miejską), są  również zadania związane z uzbrojeniem terenów mieszkaniowych oraz układy komunikacyjne. Łączna wartość tych zadań przyjętych na lata 2011 – 2015 to kwota 21.322.150 zł, środki unijne to kwota 11.483.154 zł.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2011 – 2015” została podjęta jednogłośnie.

 

- Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Radna Ł.Rachuba – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że w dniu 20 września 2010 r. pan Michel Torczynowicz skierował skargę dotyczącą działalności Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju  do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 29 września 2010 roku Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu skierował sprawę do Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w celu zbadania jej w trybie określonym w art. 229 pkt. 3 kpa (data wpływu do biura Rady Miejskiej –  08.10.2010 r.). Zgodnie z posiadanymi kompetencjami sprawę badała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w dniu 12.10.2010 r. rozpatrywała skargę na działalność  Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju, w zakresie utrzymania i konserwacji drogi przy ul. 1 Maja, a w dniu 21.10.2010 r. Komisja dokonała wizji lokalnej drogi dojazdowej do pensjonatu „Leśny Dworek”.
Komisja Rewizyjna ustaliła, że  w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni dróg szutrowych na terenie gminy Kudowa-Zdrój wyłoniony został wykonawca robót – Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na kwotę 61.426,63 zł (brutto).
W dniach 08.05.2009 r. , 16.07.2009 r., 24.07.2009 r. zostały sporządzone częściowe protokoły odbioru robót zgodnie z zawartą umową nr 12/IFE/7040/1/20/09 z dnia 28.04.2009 r. (w odbiorach prac z ramienia wykonawcy uczestniczyła pani Helena Barnuś, ze strony zamawiającego pan Roman Smolnicki).
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zostały wykonane i odebrane remonty częściowe dróg szutrowych na terenie gminy, w tym  między innymi na ul. 1 Maja (droga dojazdowa).
Podczas wizji lokalnej Komisja Rewizyjna stwierdziła:
1. Droga dojazdowa do pensjonatu „Leśny Dworek” jest zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 387 – jest drogą gminną, szutrową o średnim stanie nawierzchni prowadzącą przez tereny leśne.
2. Stan nawierzchni drogi nie powoduje większych utrudnień w dojeździe do posesji.
3. Do dnia 31.10.2010 r. wzdłuż drogi dokonane zostaną niezbędne cięcia pielęgnacyjne drzew.
4. Pismem z dnia 17.09.2010 r. Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju poinformował pana Michela Torczynowicza, że zgodnie z planem modernizacji i remontów dróg i chodników gminy Kudowa-Zdrój przedmiotowy odcinek przewidziany jest do remontu w 2011 roku.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju wnosi o oddalenie skargi jako bezzasadnej.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.3)

- Przewodnicząc Rady odczytał projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
Radny W.Gucz zwrócił się z prośbą o podanie informacji nt. przekazanego do zaopiniowania przez sp. z o.o. EKKOM projektu docelowej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 8 wykonanego w ramach opracowania pn. „Przebudowa przejścia granicznego w miejscowości Kudowa-Zdrój w ciągu drogi krajowej nr 8”.
Radny M.Oleśko zwrócił się z pytaniem, czy w związku z tym, że w pomieszczeniach piwnicznych Cyganerii nie będą się odbywały już żadne zajęcia jest jakaś alternatywa, dla tych, którzy z tych pomieszczeń korzystali.
Burmistrz Miasta poinformował, że jeżeli chodzi o sprawę pomieszczeń pod Cyganerią, to należało zrezygnować z prowadzenia jakichkolwiek zajęć ze względu na wilgoć jaka tam jest. Jeśli chodzi o alternatywę to sprawa wygląda następująco. Były próby umieszczenia szachistów w sali narad przy ul. Zdrojowej, w szkole przy ul. Szkolnej. Problem polega na tym, że są to osoby palące a nikt tego palenia nie chce tolerować. Burmistrz stwierdził, ze należy spotkać się z przedstawicielami szachistów w celu znalezienia rozwiązania tego problemu. Na pewno znajdzie się rozwiązanie i zostanie przygotowane pomieszczenie pod biblioteką. Jeżeli chodzi o sp. z o.o. EKKOM Burmistrz Miasta poinformował, że gmina nie zgadza się, aby w rejonie byłego przejścia granicznego wyrzucić całą działalność gospodarczą i zakłócić technologię  byłego przejścia granicznego. Tam pracuje ok. 100 osób. Gminie chodzi o to, aby nie wykluczać jednej strony.  Burmistrz Miasta poinformował, że gminie nie podoba się, że zaplanowane jest tam 200-300 m autostrady na drodze, która z jednej  i drugiej strony ma dwa pasy ruchu, bo to jest bez sensu. Trwają również dyskusje na temat ciągów pieszych, na temat drogi serwisowej, żeby do lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza można było dojechać.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.4)

Pani Henryka Szafrańska  – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych  przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Salę obrad opuścili radni G.Janiszewska i W.Biernacik. Na sali obrad pozostało 13 radnych.
Pani Zofia Wolińska – członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Zygmunt Gaździak  – Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej przedstawił sprawozdanie z prac Komisji, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Andrzej Kanecki  – Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej, Promocji i Uzdrowiska  przedstawił sprawozdanie z prac Komisji, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pani Łucja Rachuba – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.5)

Przewodniczący Rady przedstawił analizę oświadczeń majątkowych. Poinformował zebranych, iż radni w określonym w ustawie terminie złożyli swoje oświadczenia majątkowego. Kopie oświadczeń majątkowych  wraz z kopią PIT zostały przekazane Urzędowi Skarbowemu w Kłodzku. Swoje oświadczenie majątkowe Przewodniczący Rady złożył na ręce Wojewody. Ponadto poinformował, że oświadczenia majątkowe zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznym.
Przewodniczący rady poinformował, że kolejna sesja Rady odbędzie się 10.11. o godz. 1100, natomiast radni spotykają się o godz. 1000 na stacji uzdatniania wody w Dańczowie. 
Radny W.Gucz poinformował, że radni otrzymali pisma z firmy PIIT dot. między innymi  szerokopasmowego Internetu, zagrożenia telefonii komórkowej. Czy w tej sprawie planuje się przygotowanie jakiegoś wystąpienia, bo firma oczekuje deklaracji z naszej  strony.
Przewodniczący Rady poinformował, że obecna Rada nie będzie nic robić, być może sprawą ta zajmie się Rada kolejnej kadencji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady uznał sesję za zakończoną.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Boguslaw Burger

 


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła

bs

 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr LIX/10 z dnia 27 października 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2010 13:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż