Protokół nr I/10 z dnia 01 grudnia 2010 roku

 

PROTOKÓŁ NR I/10
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 01 grudnia 2010 roku

 

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI  - 1400

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1530


Ad.1 - 2

Wiktor Gucz  radny-senior nowo wybranej Rady Miejskiej otworzył sesję inauguracyjną. Powitał gości zaproszonych oraz nowo wybranych radnych.

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 15 radnych,  jest to quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.

Radny senior  odczytał  proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego.
2. Powitanie radnych i gości zaproszonych.
3. Uroczystość ślubowania  radnych.
4. Ustalenie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego rady z krótką charakterystyką kandydatów.
7. Wybór przewodniczącego rady.
8. Zgłoszenie kandydatów na wiceprzewodniczącego rady z krótką charakterystyką kandydatów.
9. Wybór wiceprzewodniczącego rady.
10. Wolne wnioski i zapytania.


Ad.3

Radny Senior W.Gucz odczytał tekst ślubowania radnych, który brzmi:
„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 
Jako pierwszy ślubowanie złożył radny senior W.Gucz wypowiadając słowa „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie radny senior W.Gucz odczytał imiona i nazwiska radnych, którzy kolejno wypowiadali „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Ślubowali:
Wojciech Biernacik  - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Anna Grzegorzewska - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Grażyna Janiszewska „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Andrzej Kanecki - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Elżbieta Marecka – Szydło - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Marian Mrowiec –  „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Anna Mróz - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Mirosław Olejarz  „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Mariusz Oleśko  –  „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Łucja Rachuba  –  „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Tadeusza Szełęga  –  „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Maciej Turoń  – „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Zofia Wolińska  –  „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Teresa Żulińska - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Radny senior zwrócił się z prośbą do pani B.Kopeć- sekretarza Gminy o kwestii sprawy dot. złożenia ślubowania przez burmistrza miasta.
B.Kopeć – Sekretarz Gminy poinformowała, że radni, którzy właśnie złożyli ślubowania stali się pełnoprawnymi radnymi i objęli mandat radnego. Tak mówi ustawa o samorządzie gminnym. Natomiast jeżeli chodzi o ślubowanie burmistrza miasta sytuacja wygląda w ten sposób, że ślubowanie burmistrza następuje na sesji zwołanej przez nowo wybranego przewodniczącego rady. Wobec tego nie jest prawem możliwe złożenie ślubowania przez burmistrza na odbywającej się sesji.


Ad 4 .)

Radny Senior odczytał porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych ma uwagi do przedstawionego porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.

 

ad.5)

Radny senior W.Gucz zwrócił się do radnych z prośbą o przedstawienie kandydatur do składu  Komisji Skrutacyjnej, która jest niezbędna do przeprowadzenia głosowań tajnych.
Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby :
- radny M.Mrowiec zgłosił kandydaturę radnej Teresy  Żulińskiej,
- radna A.Mróz zgłosiła kandydaturę radnych Mirosława Olejarza i Mariusza Oleśkę.
W/w radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Następnie zaproponowany skład Komisji został poddany pod głosowanie.
Przy obecności 15 radnych na sali zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.
Komisja Skrutacyjna wyłoniła ze swojego składu na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej radną Teresą Żulińską.

 

Ad.6)

Radny Maciej Turoń  zaproponował kandydaturę radnej Łucji Rachuby na stanowisko Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju. Radna Ł.Rachuba jest radną już 4 kadencje, była członkiem zarządu Miasta III kadencji, a ponadto była wieloletnim dyrektorem szkoły. Jego zdaniem jest to osoba, która jest odpowiednim kandydatem na stanowisko przewodniczącego rady.
Radna Elżbieta Marecka-Szydło zaproponowała kandydaturę radnego Wiktora Gucza na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju. Jest radnym drugą kadencję, jest osobą, która na tym terenie jest bardzo dobrze znana. Jest emerytem i dysponuje dużą ilością wolnego czasu, jest osobą, która potrafi pomóc tym wszystkim, którzy się do niego zwrócą, czego dowodem jest to, że po raz kolejny został wybrany radnym.
W związku z tym, że nie zgłoszono więcej kandydatów radny senior W.Gucz zamknął listę kandydatów, a następnie  zwrócił się do radnej Łucji Rachuby z pytaniem, czy wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącą Rady. Radna Łucja Rachuba  wyraziła  zgodę. Radny Wiktor Gucz także wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady.

 

Ad.7)

Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przystąpiono do przeprowadzenia wyborów. Radny Senior odczytywał w kolejności nazwiska radnych, którzy podchodzili kolejno do urny i oddawali swoje głosy. Wydano 15 kart do głosowania.
Karty do głosowania zawierały nazwiska i imiona obu kandydatów,  z lewej strony umieszczony był pusty kwadrat na którym umieszczając znak „x” oddawano głos.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Teresa Żulińska  odczytała protokół nr 1/10 Komisji Skrutacyjnej. Protokół nr 1/06 Komisji Skrutacyjnej  stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej  Kudowy -  Zdroju.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania na stanowisko Przewodniczącej Rady Kudowy-Zdroju wybrano panią  Łucję Rachubę (Ł.Rachuba 12 głosów, W.Gucz – 3 głosy).
Radny senior złożył gratulacje i przekazał prowadzenie sesji nowo wybranej Przewodniczącej Rady Miejskiej.
Nowo wybrana Przewodnicząca Rady Łucja Rachuba przejęła funkcję prowadzącego obrady, a następnie podziękowała radnym za wybranie jej na stanowisko  Przewodniczącej Rady. Przewodnicząca Rady złożyła podziękowania Przewodniczącemu Rady poprzedniej kadencji stwierdzając, że jest dla niej autorytetem. Wybór do dowód zaufania jakim radni ją obdarzyli. Będzie się starała tak wykonywać  pracę, aby tego zaufania nie zawieść. Funkcję Przewodniczącej Rady traktuje jako  zaszczyt, a przede wszystkim jako poważne zadanie do wykonania. Ma świadomość, że nie jest to praca łatwa, ale będzie starać się sprostać wszystkim zadaniom. Liczy zatem na współpracę i  pomoc przede wszystkim ze strony radnych jak również ze strony Burmistrza Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miasta, organizacji działających na terenie naszego miasta. Praca radnego to ciągłe rozmowy z mieszkańcami na temat ich problemów, na temat tego jak żyją i jakiej pomocy oczekują.  Życzyła radnym sukcesów w rozwiązywaniu tych problemów, po  to  aby naszym mieszkańcom żyło się w naszym mieście dobrze. Wszystkim obecnym na sali obrad Przewodnicząca Rady życzyła, aby w naszej małej ojczyźnie, którą jest Kudowa-Zdrój szukać wszystkiego co nas łączy a nie tego co dzieli .

Radni przystąpili do głosowania  nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju została podjęta następującą ilością głosów:
za było – 14 radnych
przeciw było  – 0 radnych
wstrzymało się - 1 radny
(wstrzymała się radna Łucja Rachuba).

 

Ad.8)

Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o zgłaszanie  kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Radny T.Szełęga zgłosił  kandydaturę radnego Andrzeja Kaneckiego  na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej. Stwierdził, że radny A.Kanecki  jest młodym radnym, ale posiada doświadczenie. Posiada bardzo dobrą opinię w swoim środowisku, jest człowiekiem zrównoważonym i jest dobrym kandydatem na to stanowisko. 
Radna A.Marecka-Szydło zgłosiła kandydaturę radnego Wiktora Gucza. Jak wynika z dotychczasowej historii funkcjonowania Rady zauważyła, że funkcja Wiceprzewodniczącego, przypadała radnym seniorom. Do tej pory była to pani H.Szafrańska w związku z tym proponuje kandydaturę radnego W.Gucza.
W związku z tym, że nie zgłoszono więcej kandydatów Przewodnicząca Rady wnioskowała o zamknięcie listy. Nad wnioskiem odbyło się głosowanie, w którym wzięło udział 15 radnych.

 za  było – 15 radnych

przeciw było – 0 radnych
wstrzymało się - 0 radnych

Lista kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej została zamknięta.

Przewodnicząca Rady zwróciła  się do radnego Wiktora Gucza z pytaniem, czy wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady. Radny Wiktor Gucz  wyraził  zgodę. Przewodnicząca Rady zwróciła  się do radnego Andrzeja Kaneckiego z pytaniem, czy wyraża zgodę na kandydowanie na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady. Radny Andrzej Kanecki  wyraził  zgodę.

 

Ad.9)

Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przystąpiono do przeprowadzenia wyborów. Przewodnicząca Rady odczytywała w kolejności nazwiska radnych, którzy podchodzili kolejno do urny i oddawali swoje głosy. Wydano 15 kart do głosowania.
Karty do głosowania zawierały nazwiska i imiona obu kandydatów,  z lewej strony umieszczony był pusty kwadrat na którym umieszczając znak „x” oddawano głos.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Teresa Żulińska  odczytała protokół nr 2/10 Komisji Skrutacyjnej. Protokół nr 2/06 Komisji Skrutacyjnej  stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  Kudowy -  Zdroju.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Kudowy-Zdroju wybrano pana Andrzeja Kaneckiego (A.Kanecki – 8 głosów, W.Gucz – 7 głosów).

Radni przystąpili do głosowania  nad projektem uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju została podjęta następującą ilością głosów:
za było – 14 radnych
przeciw było  – 0 radnych
wstrzymało się - 1 radny
(wstrzymał się radny Andrzej Kanecki).
Wiceprzewodniczący Rady podziękował radnym za zaufanie jakim go obdarzyli. Stwierdził, że ostatnie cztery lata wraz z Panią Przewodniczącą pracowali w Komisji Rewizyjnej. Była to trudna praca, jednak dobrze się z panią Przewodniczącą pracowało i dlatego zadeklarował, że również na tym stanowisku ta współpraca będzie układała się bardzo dobrze.

 

Ad.10)

Radna E.Marecka-Szydło zgodnie z zapisami Statutu Gminy Kudowa-Zdrój złożyła  na  ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej informację o utworzeniu „Klubu Radnych  My dla Kudowy”. W skład Klubu wchodzą E.Marecka-Szydło, Anna Mróz i Mirosław Olejarz.
B.Kopeć- Sekretarz Gminy poinformowała zebranych, że w najbliższy piątek tj. 03.12.2010 r. o godz. 1400  odbędzie się  krótkie spotkanie informacyjne na temat funkcjonowania rady, ustawy o samorządzie gminnym, statucie gminy. Na to spotkanie. zaproszony zostanie pan K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o. Proponuje się, aby kolejna sesji Rady Miejskiej odbyła się 06.12.2010 r. Jak co roku KZWiK sp. z o.o.  przedstawia Burmistrzowi Miasta i Radzie Miejskiej do zatwierdzenia taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kudowa-Zdrój wraz planem inwestycji na kolejny rok i lata następne. Prezes KZWiK sp. z o.o. złożył wniosek o zatwierdzenie taryf na ręce Burmistrza Miasta  w dniu 22.10.2010 r. Uchwała, która mówi o taryfach jest tak skonstruowana, że Rada Miejska może podjąć uchwałę o przyjęciu taryf  w ciągu 45 dni od dnia złożenia wniosku. Licząc od 22.10.2010 r. wypada to właśnie 6 grudnia. Zapis przepisów  dotyczący taryfy mówi też, że jeżeli uchwała nie zostanie podjęta w ciągu tych 45 dni od daty złożenia wniosku, to taryfa wchodzi w życie automatycznie po 70 dniach od daty złożenia wniosku,  pod warunkiem, że jest pozytywnie oceniona przez Burmistrza Miasta.  Burmistrz Miasta dokonał swoich czynności, zweryfikował tę taryfę. Burmistrz Miasta proponuje, aby  taryfa nie weszła w życie automatem, tylko tak jak w latach poprzednich, proponuje się, aby Rada podjęła stosowną uchwałę. W związku z tym, że   Statut mówi, że projekty uchwał na kolejną sesję przedstawia się co najmniej na 7 dni przed terminem sesji, siłą rzeczy tego zapisu Statutu nie będzie można zachować. Poprosimy radnych o przyjęcie tego projektu uchwały w trybie nadzwyczajnym po to, aby Rada mogła w tej sprawie podjąć decyzję. Dlatego też na piątkowe spotkanie zaproszony zostanie pan K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o. W programie sesji będzie również projekt uchwały, którą na spotkaniu w piątek omówi pani skarbnik lub  z-ca skarbnika oraz uchwała w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta. Na tej sesji swoje ślubowanie złoży Burmistrz Miasta. Na sesji,  kiedy Burmistrz składa ślubowanie powinna być podjęta uchwała   sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta. Materiały na sesję 6.12.2010 r. radni otrzymają po zakończeniu sesji.
Pani sekretarz poinformowała, że jest bardzo niekomfortowa sytuacja, jeżeli chodzi o informacje dot. daty  ślubowania burmistrza. 30 listopada w godzinach porannych otrzymaliśmy oficjalne stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej informujące, ze termin siedmiodniowy do złożenia ślubowania burmistrzów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21.11.2010 r. biegnie w tym roku wyjątkowo od dnia 29 listopada, czyli 7 dni od daty ogłoszenia wyników cząstkowych w Monitorze Polskim.  Cztery lata temu Państwowa Komisja Wyborcza stała na stanowisku, iż ślubowanie burmistrza powinno się odbyć po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju. W związku z tym podjęto decyzję, że zgodnie z opinią Państwowej Komisji Wyborczej burmistrz miasta złoży ślubowanie 06.12.2010 r. Po południu otrzymaliśmy stanowisko prawne służb nadzoru prawnego wojewody dolnośląskiego, z którego wynika, że oni nie zgadzają się ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej i burmistrz powinien złożyć ślubowanie po  ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju. W związku z taką sytuacją podjęto decyzję, że burmistrz będzie ślubował 6 grudnia tak jak mówi Państwowa Komisja Wyborcza, natomiast jeżeli będzie taka potrzeba  to burmistrz tak jak cztery lata temu złoży ślubowanie drugi raz.
Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że przed zakończeniem sesji otrzymają druki oświadczeń majątkowych. Oświadczenia majątkowe w dwóch egzemplarzach należy wypełnić i złożyć do 31.12.2010 r. Gdyby były wątpliwości i pytania to w miarę możliwości wyjaśni je pani sekretarz.
Pani Sekretarz poinformowała, że w drugiej połowie grudnia odbędzie się szkolenie dla radnych, które przeprowadzi  pracownik Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pan Adam Ostapski.  O terminie radni zostaną poinformowani po ustaleniu ostatecznego terminu szkolenia.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady uznała sesję za zakończoną.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr I/10 z dnia 01 grudnia 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.01.2011 13:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż