Protokół nr II/10 z dnia 06 grudnia 2010 roku

 

PROTOKÓŁ NR II/10
z sesji Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 06 grudnia 2010 roku


GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI    -  1400

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI     - 1555

 

Przewodnicząca Rady otworzyła sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju po czym powitała gości zaproszonych i radnych.

 

Liczba radnych obecnych na sesji Rady Miejskiej na podstawie listy obecności – 14 radnych.

RADNI NIEOBECNI:
1. Wiktor Gucz                      - nieobecność usprawiedliwiona

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad:
1. Uroczystość ślubowania Burmistrza Miasta.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
- wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy-Zdroju,
- zmiany uchwały nr LX/401/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa- Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”,
- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
3. Wolne wnioski – zapytania.
   
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.

 

Ad.1)

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój  Pan Czesław Kręcichwost powtórzył za Przewodniczącą Rady Miejskiej słowa przysięgi:
„ Obejmując urząd burmistrza miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Następnie Burmistrz Miasta Pan Czesław Kręcichwost złożył ślubowanie wypowiadając słowa:   „ Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”….”

Burmistrz Miasta stwierdził, że funkcja ta jest wielkim zaszczytem  oraz wielkim wyzwaniem. Zadeklarował,  że zrobi wszystko, aby mieszkańcy Kudowy byli pewni tego, że ich bezpieczeństwo będzie stawiane na pierwszym miejscu. Mieszkańcy mogą być również pewni tego, że wszystko co będzie robił wspólnie z Radą Miasta będzie realizowane  w kierunku poczucia, że pieniądze, które w budżecie wydajemy są wydawane słusznie. Burmistrz zadeklarował i zobowiązał się do stosowania zasady, żeby te najpilniejsze potrzeby społeczności kudowskiej były realizowane w pierwszej kolejności z funduszy poza budżetowych, ponieważ tak jest łatwiej i można zrobić więcej. Burmistrz zapewnił wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych gminy, że zawsze mogą liczyć na jego pomoc.
Następnie Przewodnicząca Rady udzieliła głosu ks. Janowi Myjakowi – Honorowemu Obywatelowi Miasta Kudowa - Zdrój, który stwierdził, że rozpoczął się nowy okres, jest już ukonstytuowana nowa Rada, która podejmuje pierwsze uchwały. Pogratulował wszystkim wyboru do Rady. Kudowa jest naszą małą ojczyzną i trzeba coś dobrego dla niej zrobić. Życzy radnym ogromnej mądrości, dobrych, mądrych decyzji. Nasza wartość jest tylko wtedy, kiedy służymy drogiemu człowiekowi.  Życzy wszystkim, aby mieli swoje zdanie, ale żeby się szanowali i robili dobre rzeczy dla naszej małej ojczyzny.
Następnie pani Z.Murańska-Łężna – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Kudowie-Zdroju oraz pan Piotr Piekarski  - Komendant Straży Granicznej w Kłodzku złożyli panu Cz. Kręcichwostowi gratulacje z okazji wyboru na stanowisko Burmistrza Miasta.


Ad.2)

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy - Zdroju.
Następnie poinformowała, w związku ze złożeniem ślubowania przez pana Burmistrza istnieje konieczność podjęcia uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy – Zdroju. Proponuje się, aby wynagrodzenie burmistrza miasta pozostało na dotychczasowym poziomie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy - Zdroju  została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    14  radnych
 przeciw było       -      0 radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Uchwała w sprawie wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowy - Zdroju została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr LX/401/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa- Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”
Głos zabrała pani H.Jędrzejewska – Z-ca Skarbnika Gminy, która poinformowała, że w związku z uwagami Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącymi nieprawidłowych zapisów w uchwale nr LX/401/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok” przedstawia się projekt uchwały zmieniającej.
Zmiany dotyczą poprawienia i uzupełnienia zapisów § 13 w zakresie wprowadzenia trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert. § 13 uchwały z 10.11.2010 r. nie zawierał pełnej treści zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.  Uchwałą ta wprowadza się zasady działania komisji konkursowej. Komisja konkursowa powoływaną jest w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta, składa się co najmniej pięciu członków w tym: co najmniej trzech przedstawicieli Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój oraz co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych. W skład komisji konkursowej wchodzą: przewodniczący komisji, z-ca przewodniczącego komisji, oraz członkowie. Do zadań komisji konkursowej należy: ustalenie listy podmiotów spełniających kryteria konkursu, opiniowanie zgłoszonych ofert, określenie zakresu rzeczowego oraz kwoty dotacji, przedstawienie Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój propozycji wysokości dotacji dla poszczególnych organizacji. Członkowie Komisji Konkursowej rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone czynności kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Za organizację pracy komisji odpowiada jej przewodniczący. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Dla ważności obrad komisji niezbędny jest udział co najmniej połowy jej składu w tym obligatoryjnie jej przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego. Komisja opiniuje oferty na podstawie następujących kryteriów: celowość oferty, jej zakres rzeczowy i zgodność z polityką  Gminy, dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych, charakter i zasięg oddziaływania zadania, rzetelny budżet w tym rodzaj planowanych kosztów i wysokość środków własnych, stopień zaangażowania w realizację zadań publicznych w zakresie sportu, kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół podpisany przez członków komisji oraz listę podmiotów i przedstawia je Burmistrzowi do akceptacji.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LX/401/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa- Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”
została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -    14  radnych
 przeciw było       -      0  radnych
wstrzymało  się   -       0  radnych

Uchwała w zmiany uchwały nr LX/401/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa- Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok” została podjęta jednogłośnie.

 

• Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Głos zabrał pan K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o. który poinformował, że jednym z istotnych elementów, który bierze się pod uwagę przy kształtowaniu taryfy jest kształtowanie się sprzedaży wody i odbioru ścieków  w latach poprzednich. Przy opracowywaniu taryfy wzięto pod uwagę następujące czynniki: kształtowanie się sprzedaży wody i odbioru ścieków  w latach 1999-2010, kształtowanie się kosztów produkcji i dystrybucji wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków w 2009 r. oraz w ośmiu miesiącach 2010 r. , planowane przychody i koszty Spółki w 2011 roku. Najistotniejszym elementem, który praktycznie zdecydował o zmianach taryfy są zamierzenia inwestycyjne Spółki na rok 2011. na podstawie zatwierdzonego przez Radę Miejską wieloletniego planu   rozwoju  i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na rok 2011 Spółka zaplanowała zakończenie inwestycji „Poprawa jakości wody pitnej dla miasta Kudowa - Zdrój i Gminy Lewin Kłodzki – modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową rurociągu tłocznego wody surowej ze studni nr X do Stacji Uzdatniania Wody”. Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej na dziej dzisiejszy wartość inwestycji szacuje się w kwotach netto na 4.400.000 zł a tego 50% są to środki własne, a drugie 50% są to środki zewnętrzne. Spółka podjęła trudną decyzję o zaciągnięciu kredytu w kwocie 2 mln zł. Środki te zostały już praktycznie wydane, w roku 2011 wydawane będą środki z Unii Europejskiej. Środki z podwyżki taryf przeznaczane są na realizację zadań zaplanowanych do realizacji przez Spółkę. Druga ważną rzeczą jest Program Współpracy Terytorialnej Polska-Czechy – inwestycja też zaplanowana na 2011 r. tj. budowa  kanalizacji sanitarnej – etap A. umowa jest już podpisana. Inwestycja będzie realizowana w II i III kwartale 2011 r. Do wykonania jest ok. 800 m kanalizacji. Koszt inwestycji to 430.000 zł. Proponowane ceny netto za dostawę wody i odbiór ścieków na 2011 r.  wynoszą: 1 m3 wody – 3,61 zł  (wzrost ceny o 7,44%), 1m3 ścieków – 4,97zł  (wzrost ceny o 7,58%). Łączna cena netto za  1 m3 dostarczonej wody i odebranych ścieków dla obu grup taryfowych wynosi 8,58 zł  (9,27 zł brutto) - wzrost ceny o 7,52 %. Sposób naliczania opłaty abonamentowej jest taki sam jak w 2010 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania została podjęta następującą ilością głosów:

 za było                -      9  radnych
 przeciw było       -      0 radnych
wstrzymało  się   -       5  radnych

Uchwała sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania została podjęta większością głosów.

 

Ad.3

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że jest okres przedświąteczny, słyszy się w telewizji jak szlachetne paczki powstają w całej Polsce. Zadaje sobie pytanie jak szlachetne paczki powstają w naszym mieście. Jest to okres przedświąteczny, czas  pamięci o tych, którym ciężko, smutno, którzy są chorzy.
Głos zabrała pani J.Sulikowska-Śleziak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju, która stwierdziła, że  pomoc społeczna jest jednym z obszarów szeroko pojętej  polityki społecznej. Działania pomocy społecznej prowadzi Burmistrz Miasta przy pomocy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i przy ogromnym wsparciu organizacji charytatywnych. Działania Ośrodka Pomocy Społecznej nie ograniczają się tylko do działań wynikających  z ustawy o pomocy społecznej. Ciągle szuka się nowych form niesienia pomocy osobom potrzebującym. Takich osób jest coraz więcej. Bezrobocie mimo, że maleje ciągle jest, patologia tak jak w całym kraju zatacza coraz szersze kręgi. Ogromnym problemem są również choroby psychiczne naszych mieszkańców. Nie sposób podać wszystkich przykładów tych działań niekonwencjonalnych wybiegających poza typowe ramy pomocy społecznej. Jednym  z najważniejszych jest sprawa dożywania dzieci. Kudowa-Zdrój jest jedną z niewielu gminy w kraju, gdzie poza obiadem zapewnia się dzieciom pełnowartościowe śniadania. Koszty obiadów pokrywane są z funduszy państwowych, i gminnych.  Śniadania finansowane są środków pozyskiwanych w różny sposób. Z inicjatywy Burmistrza Miasta od wielu  lat organizowane są różne akcje  charytatywne w postaci  bali, aukcji, loterii. Na przestrzeni 8 lat udało się zabrać kwotę 140.000 zł. Środki te zostały wykorzystane na dożywianie dzieci i to nie tylko w czasie roku szkolnego, ale również podczas wypoczynku letniego. Organizatorem wielu akcji charytatywnych na terenie naszego miasta jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój. Ogromną wagę przywiązuje się do zabezpieczania żywności dla osób potrzebujących. Do Kudowa sprowadza się tej żywności ogromne ilości.  W ubiegłym roku było to 60 ton, a w roku bieżącym niewiele mniej. Zajmują się tym głównie organizacje takie jak Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Klub Honorowych Dawców Krwi. Ponadto w sposób szczególny traktuje się w naszej gminie osoby chore, niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji. Tutaj wielką rolę odgrywa nieformalna organizacja Klika, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, OPS czy ośrodek Caritas. Niepełnosprawni dowożeni są nie tylko na rehabilitację, dowożeni są do lekarzy specjalistów. Osoby chore, osoby niepełnosprawne  odwiedzane są niemal na co dzień. Problemów jest naprawdę dużo. Warto tutaj wspomnieć również o polityce miasta związanej ze sprawami mieszkaniowymi.  Z roku na rok wzrasta ilość przyznawanych lokali socjalnych. Mamy na terenie gminy noclegownię, która czynna jest w okresie zimowym.
Pani J.Sulikowska-Śleziak zwróciła się do zebranych z prośbą o wskazywanie miejsc, gdzie jeszcze ludzie potrzebują pomocy, gdzie z ta pomocą nie udało się jeszcze dotrzeć.
 Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy w roku bieżącym Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje paczki świąteczne.
Pani J.Sulikowska-Śleziak – poinformowała, że tak jak w latach poprzednich i w tym roku zostaną przygotowane paczki świąteczne. Co roku Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje ok. 100 paczek dla dzieci, osób dorosłych w ilości pond 100 szt. Paczki przygotowują również inne instytucje np. Polski Komitet Pomocy Społecznej czy  Gminna  Komisja ds. Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych. Co roku ok. 60 paczek przygotowuje firma Wemeco. Są też osoby prywatne, które przygotowują paczki dla dzieci, które są w potrzebie. Z inicjatywy Burmistrza Miasta od kilku lat przygotowywane są paczki dla wszystkich osób, które ukończyły 90 lat.
Następnie głos zabrała pani B.Kopeć – Sekretarz Gminy, która poinformowała, że co roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowuje paczki świąteczne dla dzieci korzystających ze świetlic środowiskowych. W 2008  roku było to 96 paczek, w 2009 roku 60 paczek, natomiast w roku bieżący przygotowanych zostanie ok. 90 paczek. Ponadto pani Sekretarz poinformowała, że w związku z panującymi trudnymi warunkami atmosferycznymi odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta, w którym udział wzięli przedstawiciele miasta oraz Policji. Pan Burmistrz zobowiązał osoby uczestniczące w spotkaniu do przyjrzenia się tym wszystkim osobom, które mogą być potencjalnymi ofiarami mrozów. Przeanalizowano wykaz osób, które mogą być dotknięte tym problemem. Jest to 25 osób.  Sytuacja jest monitorowane i jest robione wszystko, aby pomóc tym osobom.
Następnie głos zabrała pani Anna Norowska-Kieca – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój, która poinformowała, że dochody Stowarzyszenia stanowią przede wszystkim składki członkowskie, środki pozyskiwane w czasie corocznych bali charytatywnych, środki pozyskiwane na organizowanych loteriach fantowych oraz ze sprzedaży cegiełek. Jest dumna z tego, że kudowskie dzieci nie są głodne, że mamy w Kudowie taką władzę, taką opiekę. Stowarzyszenie środki pozyskiwane podczas organizowanych bali  przeznacza tylko  na dożywiane dzieci . Dochód z tegorocznego balu wyniósł 19.000 zł.  Do 1 września br. Stowarzyszenie wydało 5.100 zł., W tym m.in. na półkolonie – 500 zł, zakupiono ławki i urządzenia gimnastyczne dla Zespołu Przedszkolno- Żłobkowego na kwotę 1.300 zł, kwotę 1.000 zł przekazano dla osób niewidomych zrzeszonych w Związku Niewidomych, Stowarzyszenie  w całości opłaciło obóz strażacki wypoczynkowo-szkoleniowy dla 2 uczestniczek z młodzieżowej drużyny strażackiej Ochotniczej Straży pożarnej z Górnej Kudowy. Oprócz tego przekazano kwotę 1.900 zł na nagrody dla dzieci oraz opłacany jest jeden obiad dla chłopca z Kudowy, gdzie dochody rodziców minimalnie przekraczają kryterium dochodowe. Dziecko nie mogło skorzystać z dotacji w związku z tym Stowarzyszenie objęło to dziecko swoją pomocą.
Głos zabrała pani Kinga Jerzyk reprezentująca Polski Komitet Pomocy Społecznej, która poinformowała, że PKPS jest organizacją charytatywną. PKPS pomaga mieszkańcom Kudowy, którzy znaleźli się biedzie. Ponieważ ilość osób potrzebujących pomocy przerasta ich możliwości PKPS postanowił  w porozumieniu  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej objąć swoja działalnością dwie grupy najsłabszych osób tj. dzieci i ludzi starszych będących na zasiłkach stałych. W porozumieniu z Burmistrzem, któremu szczególnie los głodujących dzieci  leżał na sercu PKPS rozpoczął dożywianie dzieci w szkołach. Dożywaniem objęto ok. 190 uczniów. Obecnie dożywianych jest 29 uczniów ze szkoły w Słonem, natomiast wszystkie kudowskie szkoły są zaopatrywane w mleko i dżemy. Wg sprawozdań pedagogów szkolnych korzysta z tego 181 uczniów. Na rok szkolny PKPS wydaje ok. 4.000 litrów mleka, 230 słoików dżemów. Następną grupą, które objęte są pomocą PKPS są osoby starsze. Do roku 2010 korzystało z tej pomocy ok.  300 osób. Wydano 73 talony żywnościowe z okazji świąt i 11 zapomóg pieniężnych. PKPS pomógł również w roku bieżącym powodzianom z Bogatyni wysyłając 648 paczek żywnościowych, a okazji zbliżających się świąt udzielono pomocy bardzo poszkodowanej w powodzi wielodzietnej rodzinie z Bogatyni.
Następnie głos zabrał  pan Tadeusz Szełega – Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi w Kudowie-Zdroju, który poinformował, że do głównych zadań Klubu należy oddawanie krwi.  Najważniejsze dla nich jest zabezpieczenie krwi dla  mieszkańców Kudowy przy różnego rodzaju zabiegach, operacjach. Ponadto jako jednostka charytatywna zajmują się różnymi działaniami. Przede wszystkim sprowadzają żywność dla naszych mieszkańców. W tym roku udało się pozyskać 40 ton, 26 ton mleka, 4 tony mąki. We wrześniu wydano żywność 450 osobom, w październiku żywność otrzymało 390 osób,  natomiast w listopadzie wydano żywność 440 osobom. Członkowie Klubu HDK brali również udział w akcjach niesienia pomocy powodzianom  m.in. w Bogatyni, Stroniu Śląskim, przygotowują również paczki dla dzieci z rodzin biednych, opiekują się dziećmi, które tego potrzebują. Ponadto dostarczają żywność do noclegowni „Przytulisko” w Kłodzku, która prowadzona jest przez Polski Czerwony Krzyż.  Pan Tadeusz Szełega złożył podziękowania wszystkim, którzy pomagają i wspomagają działania prowadzone przez Klub HDK.
Następnie głos zabrała pani Grażyna Janiszewska – prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, która poinformowała, że SPON istnieje już ponad 10 lat. 
Podstawowe cele stowarzyszenia to organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym, organizowanie kursów, wystaw, pokazów, współpraca z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia, popieranie i rozwijanie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie prowadzi warsztaty terapii zajęciowej w każdą sobotę w godzinach 900 -1300 (zajęcia odbywają się w siedzibie przy ul. Poznańskiej 2), organizuje wyjazdy rehabilitacyjne dla podopiecznych do Mikoszowa w każdy wtorek pomaga swoim podopiecznym w załatwianiu różnego rodzaju formalności. Stowarzyszenie przygotowuje paczki dla swoich podopiecznych np. z okazji  Św.Mikołaja Jako organizacja pozarządowa Stowarzyszenie korzysta  z pomocy finansowej gminy w ramach programu współpracy gminy Kudowa- Zdrój z organizacjami pozarządowymi. Środki przyznane przez Urząd Miasta przeznaczone są na cykl imprez integracyjnych  SPON w Kudowie-Zdroju.
Następnie głos zabrała pani Zofia Wolińska, która poinformowała zebranych, że reprezentuje Nieformalne Stowarzyszenie Klika „Tereni Karch”. Ponieważ jest okres przedświąteczny Klika żyje przygotowaniami do wigilii. Będzie to 19 wigilia dla 130 niepełnosprawnych. Jest bardzo dumna z tego,  że  może pomagać niepełnosprawnym, że jest z taką grupą ludzi, którzy niosą nadzieję niepełnosprawnym. Klika organizuje dla podopiecznych różnego rodzaju  wyjazdy, wycieczki często są to wyjazdy zagraniczne), turnusy rehabilitacyjne, różnego rodzaju kursy. Organizowane są także  dyskoteki, które najczęściej odbywają się  w kawiarni Raj. Ostatnio odbyła się zabawa andrzejkowa, w której poza osobami niepełnosprawnymi udział wzięła cudowna kudowska młodzież z gimnazjum i liceum. Nasi „sprawni inaczej” dodają nam wszystkim skrzydeł, chęci do życia. W związku tym, że Klika jest stowarzyszeniem nieformalnym pani Z.Wolińska złożyła gorące podziękowania wszystkim sponsorom, darczyńcom,  władzom miasta oraz tym, którzy Klice pomagają w tej działalności. .
Następnie głos zabrał pan Jerzy Łukasik – z-ca dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, który stwierdził, że opieka ze strony szkoły nie jest rzeczą łatwą,  jest wpisana w statutowe zadania każdej  placówki oświatowej.  Żeby pomagać innym trzeba mieć do tego odpowiednie organy. Jeżeli chodzi o udzielanie pomocy to w ZSP jest to cały system. Należy stwierdzić, że procent dzieci, którym się pomaga, czy tych, którym pomagać należy zmniejsza się.  Z drugich śniadań korzysta ok. 8% dzieci z klas  4 – 6 do kilkunastu procent dzieci z klas 1 – 3 i gimnazjum. Jeśli  chodzi o obiady to sięga to 12% w szkole podstawowej i 5-6% w gimnazjum. Pan dyrektor złożył podziękowania wszystkim tym, instytucjom bez, których szkoła nie mogłaby tego robić. Pracownicy mają tylko ręce do pracy i chęci, natomiast bez tych wszystkich instytucji i osób prywatnych taka pomoc byłaby niemożliwa. Wymienić tu należy  m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kudowy-Zdroju, Klub Honorowych Dawców Krwi, pana Kandefera, pana Jaworskiego, pana Fugowskigo. Są też wśród pomagających szkole osoby, które chcą zostać anonimowe.
Pan dyrektor stwierdził, że celem szkoły jest m.in. uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby innych ludzi. Szkoła organizuje od 4 lat  bieg sponsorowany. Cześć uzyskanych środków zawsze przekazywana jest  na pomoc dla osób niepełnosprawnych. Szkoła odpowiedziała również na apel dot. udzielenie pomocy powodzianom, na apel dotyczący pomocy dla małej Oli, która jest ciężko chora. Apele te spotkały się z bardzo szerokim odzewem wśród naszych uczniów. Takich akcji jest wiele, natomiast żeby nie mówić tylko, że jest tak wspaniale i do końca dobrze. W systemie dożywiania dzieci  mówimy o tym co robi się od poniedziałku do piątku, a zapominamy o sobocie i niedzieli. Czy mamy widzę o tym, czy te dzieci są najedzone w dni kiedy szkoła nie funkcjonuje i tego systemu  nie ma.
Następnie głos zabrała pani Teresa Żulińska, która  poinformowała zebranych, ze Stowarzyszenie Nasza Szkoła jest organem prowadzącym Zespół Szkół Społecznych w Słonem. Do szkoły uczęszcza 120 uczniów – klasa „0”, szkoła podstawowa i gimnazjum. Dzieci objęte są pomocą w formie pełnych drugich śniadań. Z tych  śniadań korzystają wszystkie potrzebujące dzieci. Pani T.Zulińska złożyła podziękowania tym wszystkim, którzy  uczestniczą w przygotowaniu tych posiłków.
Następnie głos zabrał pan Andrzej Kanecki, który poinformował, że 3 miesiące temu  u 17 miesięcznej Oli wykryta została bardzo poważna choroba tj. siatkówczak – nowotwór złośliwy oka. Trwa leczenie Oli, a w grudniu okaże się jakie są efekty leczenia, czy będzie potrzeba jego kontynuowania. Jeżeli będzie potrzeba dalszego leczenia to będzie ono kontynuowane  zagranicą co będzie wiązało się z ogromnymi kosztami. Akcja pomocy dla małej Oli w naszym mieście wypadła fantastycznie. Odbył się koncert charytatywny podczas, którego zebrano 5.500 zł. Odbył się również koncert w Dusznikach gdzie zebrano ok. 1.000 zł. Odbywają się także zbiórki pieniędzy w naszych kościołach. Pan A.Kanecki złożył szczególna podziękowania dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Miasta Kudowa-Zdrój, za udostępnienie  konta, na które rodzina małej Oli otrzymuje pomoc. Udało się zebrać ok. 50.000 zł. Z uzyskanych informacji wynika, że wizyta  w Anglii u specjalistów  to koszt ok. 130.000 zł. 
Następnie głos zabrał pan M.Biernacki – kierownik Ref. Kultury, Sportu i Promocji. Działalność Kultury, Sportu i Promocji to przede wszystkich działalność w stosunku do dzieci, tak żeby dzieci miały radość z tego co dzieje się w naszym mieście. Wszelkiego rodzaju imprezy, koncerty, atrakcje są zawsze dla dzieci bezpłatne i tak będzie nadal.
W najbliższym czasie odbędą się następujące imprezy:
10 grudnia -  „Boże Narodzenie w Karkonoszach“ - koncert czeskich kolęd ludowych  w interpretacji na chór oraz flet i orkiestrę smyczkową w wykonaniu   wokalno – instrumentalnego zespołu „Skowronki” z Gimnazjum im. Jiraska z Náchodu,
12 grudnia – Przedstawienie Bożonarodzeniowe „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły przy Szpitalu Uzdrowiskowym dla Dzieci „Jagusia”; oraz wręczenie nagrody im. Teresy Karch, Teatr Zdrojowy,
 14 grudnia –– koncert muzyki cygańskiej i węgierskiej w wykonaniu Zespołu Violin Mark
 19 grudnia  – „Najpiękniejsze Utwory z Oper i Operetek” – koncert w wykonaniu grupy artystycznej AvangArt,
25 grudnia – „Muzyka Wszechczasów” - Koncert Świąteczny w wykonaniu Zespołu Estradowego,
26 grudnia – Kudowskie Serca dla Oli – Koncert Charytatywny,
29 grudnia – Brunetki, Blondynki idą na bal czyli przeboje operowo-operetkowe na Nowy Rok koncert w wykonaniu zespołu Passion Artists z Wiednia.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że  przysłuchując się wypowiedziom   jest dumna z tego, że takie wspaniałe inicjatywy podejmowane są  w naszym mieście.  Złożyła gorące podziękowania wszystkim tym, którzy organizują i wspierają akcje charytatywne na rzecz potrzebujących. To duża grupa wolontariuszy i sponsorów. Poinformowała, że „Klice” pomaga ok. 100 mieszkańców naszego miasta i to jest tylko jedna organizacja, a słyszeliśmy ile tych organizacji jest w naszym mieście. Szczególne podziękowania pani Przewodnicząca skierowała do pana Stanisława Jakubca – komendanta Straży Miejskiej, który niejednokrotnie nawet w nocy niesie pomoc potrzebującym. Wierzy, że nadal będziemy sobie wzajemnie pomagać, ale jednocześnie zwróciła się do wszystkich obecnych na sali z apelem o informacje o osobach, które potrzebują wsparcia i  pomocy.
Następnie pani Iwona Biernacik – skarbnik gminy przekazała radnym projekt budżetu gminy na rok 2011, projekt uchwały w sprawie przyjęcia  wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój opracowanej na lata 2011 – 2018 oraz  przedstawiła informację dot. procedury uchwalania budżetu. Projekt budżetu 15 listopada br. został przekazany do biura Rady Miejskiej oraz do  Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu wydania opinii. Procedura prac nad projektem budżetu przedstawia się następująco. W momencie kiedy zostaną powołane stałe komisje Rady Miejskiej, komisje mają 14 dni na wypracowanie opinii na temat projektu budżetu. Te opinie są przekazywane do komisji właściwej ds. budżetu (komisja gospodarczo-ekonomiczna). Na posiedzeniu komisji gospodarczo – ekonomicznej, w której udział biorą przewodniczący pozostałych komisji opracowywany jest ostateczna opinia dotycząca projektu uchwały budżetowej, która przekazywana jest burmistrzowi miasta. Burmistrz miasta po zapoznaniu się z opinia komisji oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej przedkłada Radzie ostateczny projekt uchwały budżetowej. Z tego wynika, ze w styczniu Rada będzie pracować nad uchwałą budżetową.
Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, że otrzymają do wypełnienia ankietę, w której m.in. radni podadzą informację, w których komisjach chcą pracować.  Jednocześnie zwróciła się z prośbą o składanie ankiet w biurze Rady Miejskiej do 23 grudnia. Dodała, że ostatnia sesja Rady odbędzie się najprawdopodobniej 23 grudnia. Być może będzie jeszcze konieczność dokonania zmian w budżecie gminy.
Burmistrz Miasta w nawiązaniu do wypowiedzi pani Skarbnik zaproponował, aby w momencie, kiedy będą powołane wszystkie komisje, będą wybrani przewodniczący komisji  odbyło się spotkanie wszystkich przewodniczących komisji z panią Przewodniczącą i panią Skarbnik. Na tym spotkani jeszcze raz zostałaby omówiona cała procedura uchwalania budżetu gminy. Pośpiechu nie ma,  Rada ma czas do końca stycznia na uchwalenie budżetu gminy. Jeżeli chodzi o kolejną sprawę związaną z sesją Burmistrz poinformował, że termin, o którym mówiła pani Przewodnicząca jest terminem wstępnym. Musimy jeszcze dokonać zmian w budżecie gminy (zawsze jest to robione na koniec roku). Jest to porządkowanie budżetu, czasem gmina uzyskuje dodatkowe środki na koniec roku i trzeba je w ostatniej chwili przyjąć do budżetu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła  sesję Rady Miejskiej.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Łucja Rachuba

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
bs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr II/10 z dnia 06 grudnia 2010 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.01.2011 13:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż